Chrámy světla

ŠAMBALA

v éterické říši nad pouští Gobi
Sídlo duchovní hierarchie Země
Hierarcha: Pán Gautama.
Barva trojplamene: růžová, zlatá a modrá.
Vlastnosti: vyváženost a střední cesta.
Znělka: 5. věta Bethovenovy 6. symfonie.Takto zní staré poselství: "Odložte stranou všechno, co ve vás spočívá na lidských přáních a myšlenkách. Očistěte svá nižší těla dřív, než sem přijdete. Je to totiž posvěcené místo."
Žáci světla vědí, že smějí vyhledávat Šambalu pro její zvláštní význam a pro její velikou milost. Ohnisko v éterické říši nad asijskou pouští Gobi platí jako největší a nejskvostnější na Zemi. Od prastarých časů poskytuje přístřeší sídlu duchovní hierarchie. Jeho vládcem je "Pán světa" Gautama.

Lidé z celého světa koncem pozemského kalendářního roku se vydávají ve svém vyšším vědomí každou noc na cestu do Šambaly. Přinášejí tam roční sklizeň (celoroční úrodu) svého přírůstku světla z předchozího roku. Každé, i sebemenší množství je vítané a nikdo není nějak posuzován. Všichni přispívají k tomu, aby zvětšovali plamen Šambaly, který tvoří nevyčerpatelný životní elixír pro naši domovskou planetu. Veškerý pozemský život je napájen růžovo zlato modrým plamenem. Žáci, kteří schraňovali světelnou energii a nepromarnili ji, jsou vlastní příčinou stálého rozmnožování světla na Zemi.

Plni očekáváni a posvátné bázně, dáváme se nésti k nejposvátnějšímu ze všech světelných stanovišť. Andělé a ochranné bytosti nás již brzy vnořují do zlatého světla, aby nám ulehčili naše přizpůsobení stále se zvyšujícím vibracím. Kolem nás pozorujeme mnohé hledače světla, zahalené také do tohoto zlatého světelného pláště. Jsme uvědoměni o tom, že jsme všichni spojeni dohromady a jsme ochraňováni ve veliké jednotě stvoření. Každý životní proud tvoří buňku v zářícím srdci Božstva.

Kráčíme přes most, který nás převádí na druhou stranu k vlastnímu ohnisku a rozeznáváme kaskády třpytivé vody a plovoucí růžové, zlaté a modré lotosové květy. Vzadu se zvedají široké schody ke chrámu, který je mistrovským architektonickým dílem. Působí svým filigránským provedením jako by byl z jasného, opalizujícího mramoru. Je přece vybudován ze světelných darů mnoha božích synů a božích dcer.
Vrata se otevírají a my prožíváme dlouho známý pohled do nitra světelných stanovišť a jsme stále znovu uchvacováni jejich nadpozemskou krásou. Podle toho porovnáváme ve všedním dnu naše okolí a okolnosti a často býváme zklamáni právě díky bezděčné vzpomínce na dokonalost vnitřních říší.

Právě v Šambale se však každou noc učíme vyrovnanosti, vyváženosti, střední cestě, kterou učil Gautama, dokud ještě žil jako Buddha na Zemi.
Jeho zlatá socha ve vstupní hale Šambaly nám ukazuje posvátný lotosový symbol s drahokamem uprostřed. Neúnavní hledači v něm poznávají věčné božské ohnisko, vysílající stále více svůj lesk, čím vroucněji se s ním člověk sjednocuje.

Do vlastního světelného ohniska Šambaly, ve kterém je pro Zemi zakotven permanentní atom v trojplameni, ještě nevstoupila žádná bytost, která by nebyla nanebevzatá (která by nevystoupila na nebesa). Nesnesla by totiž toto záření, neboť v prostorách pro pobyt a vyučování žáků jsou vibrace vždy ve spirále sníženy až na takovou intenzitu, která je pro žáky snesitelná. Každému je takto dávána příležitost, aby si proměřil svůj růst a aby proškoloval své citové a éterické tělo.

Když se opět navrátíme do všedního dne, pociťujeme přírůstek na harmonii a na veselejší mírné trpělivosti. Jsou to totiž ty hlavní bytostné znaky pokročilých žáků. Vesele a vděčně totiž ponecháváme pro dobro svého okolí přicházet to, co jsme obdrželi v Šambale a stále víc to rozšiřujeme po celé Zemi.


Pán Gautama praví:
Roční sklizeň od venkovana není posuzována jen podle množství, ale je ještě víc posuzována podle kvality, stupně růstu a podle zralosti.

A tak i žák, přinášející svoji roční sklizeň se může vykázat velmi rozmanitou kvalitou. Jeho světelná energie, jejíž růst měl možnost pozorovat během roku nemá stejnou kvalitu, ale má nejrůznější vibrace. Není to však vyhodnocování, když je k tomu připojena sklizeň Šambaly a každé, i sebemenší množství je vítáno.

Tato velká ceremonie má ten smysl, aby každého účastníka přesvědčila, jak je duševní práce důležitá. I když si na to většina žáků nepřinese žádnou vědomou vzpomínku, je toto vědomí přesto do žáků vštípeno a zakládá v nich satbu pro jejich další úsilí. Zákon o vyrovnávání pak v obrácené míře než obvykle začíná účinkovat vlivem přírůstku síly a pevnosti na cestě žáka, aby mohl bezpečně a jistě postoupit na nejblíže další stupně vždy ve spojení se světlem a se silou Šambaly, s jejímž plápolajícím ohniskem zůstává spojen světlem, které je do něj vtěleno.

Milovaní přátelé, starejte se o to, abyste schraňovali svůj světelný přírůstek a abyste jej nepromarňovali. Tak totiž prostřednictvím každého usilujícího žáka bude rok od roku více světla na Zemi.

 

CHRÁM ÚTĚCHY

Šrí Lanka
Hierarcha: Maha Chohan
Barva plamene: Zlatorůžová
Vlastnosti: Láska, útěcha, pokoj, mír
Znělka: Za ranního rozbřesku od Cadmana.Na jižním cípu Indie leží ostrov Šrí Lanka, na kterém se nachází chrám útěchy našeho milovaného Maha Chohana. Toto vznešené světelné ohnisko leží pod velkou čajovou plantáží a je dobře ukryto před zvědavými pohledy lidí. Odtud vyhlížíme ven směrem na moře, kde se spojují Indický oceán a vody Bengálského zálivu. Ve vchodu do haly vidíme na stěnách sedm obrazů svaté trojice. Každý obraz ukazuje další stupeň na cestě žáka k jeho spojení s jeho Božským JÁ.

 Svatý Aeolus, který byl původně hierarchou tohoto světelného stanoviště, zaujímal dlouho úřad Maha Chohana. Jeho následovníkem v tomto vysokém úřadě je dřívější Chohan třetího paprsku, tedy Pavel, benátský mistr.

V tomto ohnisku je již celé věky přitahováno a zakotvováno vyzařování naděje. Každý ze sedmi Chohanů (řídících osobností paprsků), kteří jsou podřízeni Maha Chohanovi, přijímá svůj podíl na kosmickém záření a ten paprsek, na kterém slouží jim oživuje a zesiluje. Všichni Chohané se v tomto ohnisku shromažďují, aby se poradili o možnostech pomoci pro lidstvo. Odtud je na všechny strany rozléváno ven žehnající a obnovující záření, Svatý duch pro tyto (tuto) planetu. Také přírodní svět přijímá tento žehnající proud pro své mnohoznačné úkoly.

Maha Chohan pak očekává od svých upřímných žáků, že budou "strážci" (ochránci) svého bratra. Znamená to, že každý nesoulad, který bude z nějakého člověka do Aury žáka, má jím být ihned zlikvidován. Tak již nesoulad nemůže dopadat zpět na svého původce, který jej vyslal. Vyžaduje to již velikou míru nesobecké lásky, což je vlastnost, která se málo praktikuje

.
Maha Chohan praví:
Odpuštění zrozené z lásky a z moudrosti Božského zákona je prostředkem pro usilujícího, který uvolňuje vnitřní síly. Jen tehdy, když je v souladu se svým bližním, může být harmonický a v pokoji, což je předpoklad pro zdraví a pro spásu. Znamená to, že nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví, dokud není nacvičeno absolutní odpouštění každému, s kým žák není zcela v souladu.

Je to moudrým zařízením přírody, že všechen rozvíjející se život, usilující o krásu a dokonalost, ji může dosáhnout jen tehdy, když se řídí zákonem harmonie. Tomuto zákonu se musí plně podřídit i člověk, když chce dosáhnout svého Božského určení. Neznamená to nic menšího, než že se člověk musí namáhat, aby ve svém vlastním světě vytvářel mír a řád. Potom teprve jeho vnitřní těla budou vibrovat ve vzájemné harmonii a jeho fyzické tělo bude na to reagovat s pocitem dobrého stavu a s vyrovnaností.

Milovaní žáci, toto je prostředek dávaný zdarma, abychom znovu nabyli ztraceného zdraví. Každý si může odzkoušet, jestli existují rozdíly mezi ním a druhými, které doposud ještě nebyly odstraněny a jestli proti někomu ještě chová nedobré myšlenky. Potom si každý může pospíšit, aby nedobré myšlenky odstranil s pomocí fialového záření tak, aby oba byli prosti těchto nedobrých myšlenek.

Nejúčinnější však je láska, která zvítězí nad každým záštím. Je to léčebný prostředek na každý problém. Uvažte dobře, přátelé, kde tento léčivý prostředek ještě schází, abychom se svými bližními mohli žít v míru a harmonii.
 

CHRÁM OCHRANY A SÍLY

v éterické říši nad Curychem
Hierarcha: Elohim Herkules
Barva plamene: modrá
Vlastnosti: síla, ochrana a moc
Znělka: Bethovenova 5. symfonieZe všech světelných stanovišť a ohnisek proudí energie do chrámu velkého Herkula. Zde dostávají všechny vlastnosti dodatečný silový impulz, aby potom vyzařovaly ven a vykonávaly své dílo.

Uprostřed vznešené stavby v čistém bílém mramoru leží vlastní ohnisko ochrany a síly. Tento prostor, ve kterém panuje silné vyzařování energi nemůže být přístupný žákům pro jeho vysoké vibrace.

Žák, nebo hledač světla, který by zde rád obdržel poučení se dozví, jakou sílu a také milující dobrotu má Elohim Herkules. Jako jednomu ze stavitelů světů mu náleželo vytvoření našeho planetárního systému, zároveň s jinými velkými Elohimy stvoření. To jsou stvoření nezměrné síly, které se vždy v lásce skláněly k lidstvu.

Když nyní Elohim Herkules žákům Velkého Bílého Bratrstva znovu otevírá brány svého světelného ohniska, potom by měli v této době přijmout něco z nepřekonatelné ohnivé síly a mocné působnosti, něco z odvahy ze zodpovědnost, to znamená takových vlastností, které podstatně přispějí k tomu, aby posilovali práci žáků směřující k rozšiřování světla na Zemi. Potom se tito žáci dozvědí, co to znamená postavit se vstříc této velké kosmické bytosti, neboť jen ti žáci, kteří vyvíjí vážné úsilí a u nichž vůli následují také činy, naleznou jeho láskyplnou podporu.

Elohim Herkules praví:

Moje velké uctívání je nasměrováno na světlo v každé živé bytosti, To stejné světlo, které i my vyjadřujeme na venek. Ať ta bytost je třeba i uvězněna v husté hmotě, nebo ať je zapomenuta, nebo poklesla dolů až na úroveň doutnající jiskry, nebo i když se stala zářící v lidské bytosti, která se svým úsilím dostává ke svému Božskému určení. To světlo má stále stejný původ. Propojení Božským světlem v celé rodině lidstva činí Božské určení bratrstvem a osudovým společenstvím i když to ještě nebylo poznáno a vládne nenávist a rozkol. Podívejte se, přátelé, jakou nutností to je, aby byl každý člověk uznáván jako stejně oprávněný tvor, který se liší od jiných jen stupněm svého vývoje.

Dokázali byste nyní vyměřit, jak takové uznání bratrství lidstva by v krátké přivodilo proměnu na Zemi, tak, jak to také u pokročilejšího vývoje skutečně bylo v jiných slunečních systémech. Máme nespočetné srovnávací možnosti a prosíme naše žáky, aby také přijali toto přesvědčení. Ať se každý svým způsobem zkouší přibližovat tomuto cíli.

Více než příležitost dovídat se o tom, jak a kde probíhá tento vývoj, je žákům dána dobrá příležitost návštěvou světelných stanovišť. Žáci, vy sami se poučíte o tom, co pro to můžete dělat a které kroky vaše individuální cesta vyžaduje. Vaši učitelé zde mají příkaz, aby vaši houževnatost posilovali všemi možnými způsoby. Nesmí totiž existovat žádná lenost u žáka, který to myslí vážně a postavil se do služby Bratrstva Světla. Bratrstvo Světla totiž počítá s vaší energií a každé promarnění příležitosti na vaší straně jen oddaluje váš vlastní i celkový rozvoj.

V našem ohnisku získáte také nezbytný impulz, podněcující vaše síly a posilující dobré impulzy. Předkládejte svoje problémy svým učitelům. Společně s nimi pak vypracujete řešení. I tehdy, když si nepřinesete vědomou vzpomínku, přece jen zde budou položeny výhybky, které vám dají možnost odpovídajícího jednání. Neexistuje žádný úspěch bez předchozí vytrvalé práce. Platí to pro každou pozemskou činnost a ještě více pro světelnou cestu, kterou následujete.
Kéž by vám síla a houževnatost pomohly k dalšímu růstu.
 

CHRÁM BOŽÍ VŮLE

Daarjeeling (Dárdžiling)
Hierarcha: mistr El Morya
Barva plamene: královská modř s křišťálově bílým zářením
Vlastnosti: Božská vůle
Znělka: Nádhera a obřadnost z ElgaruJméno Dárdžíling vzbuzuje vzpomínky žáka na světelné stanoviště, ze kterého proudí světem tlak Božské vůle. V každém lidském srdci má nalézat ozvěnu odpovídající stupni vývoje a vhledu k nalezení vzpomínek na vážného mistra, přidávajícího k tomu svůj pohled, kterému nic neujde.

 V jeho přítomnosti žákovi přichází na mysl všechny hříchy, které vyplývají z jeho opomenutí. Ale není tomu tak - nikdo nepotřebuje mít pochybnosti, vždyť právě sem žák přichází, aby se učil rozpoznávat Božskou vůli. Velký mistr, zastupující tuto stránku univerzálního záření, požaduje na svých žácích, kteří ho následují, aby sami měli jasno v každém svém myšlení a jednání a byli v něm opravdoví. Potom každý, kdo se chce účastnit na práci tohoto světelného ohniska bude podroben zkoušce a dostane také ve svém vnějším životě odpovídající školení, která slouží jeho očišťování.

Když žák projeví ochotu postavit svůj život zcela do služby světla a připojit se k úsilí duchovní hierarchie, potom se musí učit uznávat jako nejvyšší instanci pro své jednání vždy vůli Boží.
Mohutná síla, zakotvená v tomto ohnisku se tím stává citelnější, čím více se blížíme k vlastnímu centru. Záření Božské vůle působí neobyčejně povzbudivě a pečuje o to, aby zmizela každá lenost žáka, když se zde nalézá jako host.

Mistr El Moria přijímá vládní zástupce ze všech končin Země, kteří ve svých jemnohmotných tělech jsou sem přiváděni právě pro to, aby dostali radu pro záležitosti svých národů. Ve fyzickém vědomí se opět tyto rady vynoří, když nastane dotyčná situace. Také žák si většinou přináší úlomkovité vzpomínky na svá školení, ale svůj pozemský život stále více usměrňuje podle Božské vůle, která v něm začíná bezděčně působit.
Mistr El Morya zve žáky, aby svůj vnějškový život postavili do služby světla a aby se úžeji připojili ke snahám duchovní hierarchie, aby absolvovali "ročník" o úkolech a cílech pro nejbližší dobu. Jen tehdy, když se lidé řídí Božskými zákony, se může prosazovat dobro na Zemi.

Mistr El Moria k tomu říká:

Vaše přítomnost ve vnitřních říších nám umožňuje lepší kontakt s vámi, než by mohl být uskutečňován ve vnějším světě. Buďte přesvědčeni o tom, že vše, co se zde učíte je zakotveno ve vašem vědomí. Je to tak i tehdy, když vaše paměť není schopna tyto věci zprostředkovat pro váš fyzický mozek.

Vibrace, ve kterých se zde nalézáte, okamžitě poklesne, když se vracíte do svého fyzického těla. Tím totiž mizí všechno to, co jste zde už zažili. Přesto však je to vryto do vašeho vnitřního vědomí a jednou se to znovu projeví, když vy dokážete vědomě zvyšovat své vibrace.

Přesto však náš kontakt s vámi žáky se nevstahuje jenom na poučování, nebo na úkolu, které zde dostáváte, ale dáváme každému zcela osobní sdělení. Bylo by žádoucí, kdybyste mohli brzy získat vzpomínku na to vše, protože to by vám zjednodušilo mnohé věci ve vašem životě. K tomu účelu byste měli brzy dosáhnout požadovanou míru čistoty. Tyto vzpomínky vám mohou být přístupné jen za té podmínky, jestliže budete mít vaše nižší nositele do té míry projasněny a očištěny, že vaše vyšší vědomí může působit ve vašem vnějškovém já. Potom vám bude v okamžiku jasné, na co už tak dlouho čekáte.

Pracujme tedy společně na tom, abychom vaše vnějškové já stále činili propustějším pro vše, co přijímáte ve vnitřních říších. Pracujte na likvidaci všech stínů, které zatěžují vaše nižší těla. Tyto stíny brzdí světlé síly, které by mohli daleko lépe proudit přes vás, kdyby proti tomu nebyl ve vás žádný odpor.

Vše vnějškové, co stále proniká do vašeho vědomí, by mělo zůstat na periferii vašeho života. Udržujte svůj život bez vlivu vnějšího pozemského světa. Pozemský svět berte na vědomí jen potud, pokud je to nutné, ale nedovolte, aby do vás mohl zasahovat do té míry, aby vás zatěžoval. Přispěje to k tomu, že rychleji dosáhnete všeho, co je hodno vědění a co vám již bylo zprostředkováno.

Je to míra vašeho vnitřního jasu a tak mi dovolte, abych vám poradil: Rozmyslete si dobře, čím naplníte svůj vlastní svět.
 

CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY

nad Banffem
(Kanadské Rocky Mountains)
Hierarcha: archanděl Michael
Barva plamene: safírová modř
Vlastnosti: víra a ochrana
Znělka: sbor vojáků z "Margarety" od GounodaPojďte k pramenu síly víry, která vám propůjčuje pevnost a odolnost ke všem útokům, pocházejícím z nevědomosti a často i z netrpělivosti. Usilujte stát se spolubojovníky na ochranu víry, která má po boku Michaelovy legie. Tak to říká velký archanděl Michael svým žákům, kteří jsou u něho hosty.
Chrám víry, který byl kdysi, podobně jako mnohá další světelná stanoviště, lidem viditelný a přístupný, pulzuje dnes v jemnohmotné sféře nad Banffem.

Archanděl Michael, ochránce a bojovník za víru, který je pánem andělských legií, je pro žáka pojmem moci a ochrany dobra. Uložil si se svými pomocníky za úkol poskytovat ochranu všem usilujícím lidem a posilovat jejich víru v to, že Božská vůle předvídá pro každý životní proud dokonání a osvobození od všech pout. Síla neotřesitelné víry je vyzařována na Zem archandělem Michaelem odedávna bez přerušení.

Žák, vtahovaný sem aby v jemných tělech přijímal toto záření, zažije, jak jeho odhodlání ke spolupráci při velikém díle osvobození je posilováno a jak roste jeho víra a přesvědčení o naplňování Božského plánu pro tuto planetu. Pracuje s novou odvahou a silou v srdci na svém místě pro blaho všech, kteří jsou mu svěřeni. Sílu víry, kterou přijal, rozdává dál.

Všichni lidé, kteří se věnují jakékoliv práci pro osvobození obyvatel Země z nouze a omezení, zde přijímají silné impulzy pro svoji činnost. Michael ochraňuje plamen v srdcích lidí. Každý, kdo jedenkrát pohlédl do jeho zářících očí, nikdy už nesejde z cesty. Síla víry jej zahaluje a zjasňuje mu cestu vzhůru. Žáci, kteří se shromažďují spolu s ostatními hledajícími v obrovitém oválném chrámu, se dívají na drahocennou výzdobu, na zlaté kopule a zdi, posázené safíry. Silněji však budou ovlivňováni silami, které jsou zde zakotveny a poskytovány každé bytosti, hledající ochranu a pomoc. Žáci a ostatní hledající přijímají novou životní energii pro svá unavená těla a energii pro své zemdlené duše, aby dokázali pokračovat ve své službě pro blaho lidstva.

Po tom, když opozdilci z jiných planet přišli na Zemi a když archanděl Michael zpozoroval pozvolné prosakování zhoubného používání svobodné vůle do vědomí člověka, připravoval se sám k účinné obraně víry a důvěry v Boha. Tehdy vytvořil svůj modrý plamenný meč, protože poznal nezbytnost jeho příští použití.

Od té doby bez přestání používá tohoto meče, aby odstraňoval každé příčiny a zárodky destruktivního použití svobodné vůle. V důsledku závoje Máji, který vznikl z disharmonie myšlenek, citů a slov, se pozvolna začalo vytrácet vědomí o andělech. Vnějškové vědomí je již nedokáže vnímat. Skvostné ohnisko víry zmizelo z povrchu země a Michael a jeho legie upadaly v zapomenutí. Z toho bylo vyňato jenom málo jedinců, kteří v každém věku pevně lpěli na Božských životních pravidlech a kteří přijímali existenci neviditelných, ale přece jen skutečných dobrodinců. Nyní, když duchovní velekněžstvo poskytuje lidstvu opět vědomost o pravdivé existenci archanděla Michaela, jeho andělů a jeho světelného ohniska víry a ochrany, stále více lidí bude využívat příležitosti k návštěvě tohoto éterického chrámu během spánku.

Archanděl Michael praví:

Závažnost vaší činnosti pro svět vzrostla, moji přátelé, od té doby, co vedoucí kněžstvo světla navázalo spojení se svými žáky. Je to důvod, proč je nám umožněno propouštět stále více světla do vašeho životního prostoru. Kosmický zákon nám neumožňuje, aby o to pečovaly pouze kosmické bytosti samy. Musí zde být poptávka od těch, kteří zde na Zemi chaos vytvořili, to znamená od samotných lidských dětí.

Víra, ochrana a síla naplňují pozemskou atmosféru a rozvíjejí se bez hranic, když spolupracujete s těmito silami. My si to musíme sami odepřít, abychom zasahovali do vašeho vývoje, protože lidstvo se potřebuje ještě mnoho naučit. Můžeme ale pomáhat těm, kteří se podílejí na našich úkolech a kteří působí jako nositelé světla, aby zlepšovali poměry na planetě Zemi. Předpokládá to ovšem, že naši pomocníci použijí sil, o jejichž používání je poučujeme. Dále to předpokládá, že naši pomocníci se sami pročišťují a napravují své vlastní chyby.

Duchovní velekněžstvo je skutečností, moji přátelé. Řídí od počátku vývoj na Zemi ale nemůže zasahovat do svobodné vůle lidí, která je lidmi zneužívána. Musí připustit, aby se nyní, na počátku nového vývojového cyklu, projevily následky tohoto zneužití. Bez vaší cílevědomé práce, milovaní žáci světla, by mnohé na Zemi vypadalo ještě temněji. Jen dále pokračujte ve své činnosti, diktované vám Láskou a z přesvědčení, že dobro zvítězí. Já jsem jedním z ochránců, sloužících světlu.

 

CHRÁM SLUNCE

Yukatan (Mexiko)
Hierarcha: Kenich Ahan
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: osvícenost a moudrost
Znělka: Greensleeves (zanecháno tradicí)Za dobrotivého a moudrého vedení Kenich Ahana, který dlouho před křesťanským osvobozením vládl v dnešní provincii v Jukatánu, uctívali lidé zlaté plameny věčného světla, vyzařované Heliem a Vestou.
Tyto plameny jsou nyní ochraňovány velkým Kenich Ahanem - který od té doby vzestoupil vzhůru - a jeho lidem.

Kenich Ahan a jeho Bílé Bratrstvo se chopili obranných opatření ještě před zánikem tehdejší kultury, aby byly do budoucna zachovány pravdy této doby na 52 zlatých deskách na kterých se vypráví o celé historii národa Mayů.

Na hoře Uxmalu poblíž hlavního města Meridy leží světelné ohnisko tohoto "Zlatého plamene věčného světla". Hora sama je při povrchním pohledu jenom obyčejným pahorkem v jehož útrobách a povrchu jsou zachovány poslední zbytky chrámů ze staré doby. Jednoduchá chatrč Maya, vyhlížející jako příbytek učeného archeologa, zve ke vstupu.

Když bylo přezkoušeno žákovo světlo a byla prokázána čistota jeho pohnutek, potom spanilý služebník odsune záclonu a vybídne jej ke vstupu do dlouhé osvětlené chodby, jejíž stěny jsou protkány bohatými zlatými žilami. Chodba vede hluboko do srdce hory Uxmal, kde v obrovitá hale šlehá mocný plamen. Přijměte jej a staňte se centrem paprsků božské síly Helia a Vesty.

Mocný velekněz, vysoký dvaapůl metru a skvostná nádhera jeho roucha je téměř nepopsatelná. Při slavnostních příležitostech na sobě nosí zlaté roucho, které je tak nádherné, že v současné době nemá srovnání s ničím ve hmotném světě.

Ohnisko stále vyzařuje stále zlatý třpyt a velekněz zve žáka dovnitř, aby se zde naučil poznávat, co skutečně znamená sloužit světlu.

Proudům života, které kdysi náležely k družině Kenich Ahana náleží zodpovědnost utvořit toto mohutné ohnisko dne viditelné a skvostným světelným stanovištěm, jaké se snad ještě nepoznalo. Dojde k tomu tehdy, až lidstvo dospěje k větší zralosti.

Třpytící se světelný pás potom spojuje každou bytost se slunečním chrámem. Požehnání a láska proudí zase zpět přes tento pás vždy, když se na to myšlenky zaměří a pozornost zůstává soustředěna na zlatý plamen.

Velký Kenich Ahan praví:

Připravenost a ochota člověka nasadit svoji životní energii pro dílo přinášející požehnání mu bude poskytovat nekonečnou radost, pro kterou neexistují vnější měřítka. Tato radost se dá měřit jen vnitřní blažeností a stále vroucnějším spojením se svým Božským Já.

Takováto cesta k požehnání člověčenstva, to je vaše činnost, milovaní přátelé světla. Vašem vnitřním uspokojením, které tato činnost přináší, je vaší odměnou. Pozemské radosti se proti tomu ukazují jako prázdné. Vaše vnitřní znalost týkající se úspěchu této činnosti nepřipouští, abyste ji opouštěli. Stává se potřebou vašeho srdce, abyste konali právě takovouto práci.

Je to jenom jedna stránka, jen jeden výsledek vaší činnosti. Energie, kterou tím v sobě hromadíte, dává růst vašemu vnitřnímu světu a rozmnožuje vaše poklady na nebesích. Ještě by mohly být vyjmenovány další body. Váš vlastní pokrok, rozšiřování vaší sféry vlivu dostavující se, když jste již dosáhli určitého bodu svého vývoje.

Touto činností, plnou požehnání, se stanete magnetem pro všechno dobré. Také k vám budou přitahováni lidé, kteří se na vás budou obracet s plnou důvěrou.

Mějte tedy svoje srdce připravena a starejte se o to, aby volání vašeho nitra bylo vyslyšeno a abyste jako žáci a spolupracovníci duchovního velekněžstva kráčeli po vysoké stezce světla. To vám bude přinášet další uspokojení a další požehnání.

Dovolte mi, abych vám jako svoji malou pomoc vložil do srdce proud Božské sluneční energie, která je nyní zesíleně vyzařována na Zemi. Hleďte, abyste v ní byli zahaleni a pociťujte, jak jdete vzhůru v tomto proudu světla a prociťujte jednotu, která spojuje vás a nás, kteří sloužíme životu.

V tomto proudu světla se můžete cítit vždy ukryti. Zde se jedná o mohutné síly, které takto máte možnost přijímat do sebe. Postavte se často do této jednoty, do světla, které tak je volně k dispozici pro veškerý život. Naplněni tímto světlem vyjděte ven do vašeho světla, abyste toto světlo dále šířili. Všude kde jste, můžete působit požehnání tím, že budete přinášet světlo.

To je důležitý bod pro vaší práci, který se většinou přehlíží. Často býváte tak zaujatí vaším každodenním shonem, že při tom zapomínáte neustále obnovovat svoje napojení na mohutné síly světla. Mnohé byste tak měli usnadněno, kdybyste na to pomysleli pokaždé, když jdete za svojí prací. Jeden z vašich přátel světla je vždy přítomen, aby vám při tom pomáhal.
 

CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ

Kašmír v Indii
Hierarcha: Mistr Kuthumi
Barva plamene: zlatá
Vlastnosti: Moudrost, Osvícenost a Trpělivost
Znělka: zpěv KashmiriMilovaný mistr Kuthumi ochraňuje chrám Moudrosti, ležící v čisté atmosféře hor Kašmíru. Jako veliký světový učitel k sobě zvlášť vábí žáky, kteří mají zájem stát se učiteli lidstva. Který žák na duchovní stezce by to snad nechtěl?

Představme si tedy před očima zlatožlutý plamen a zahalme se do něj úplně dříve, než před usnutím nasměrujeme naše vědomí na chrám moudrosti a při tom zažijeme, jak toto světlo ozařuje cestu, která nás vede přes údolí, přes výšiny a smaragdové louky s nádhernými vonnými rostlinami východu, podél modrých vod mnoha moří. Nad námi je při tom slyšet harmonický ptačí zpěv.

V tomto roztomilém okolí blaženě pociťujeme nedostižnou dobromyslnost mistra Kuthumi. Je to jeho cit, který přenáší na svoje žáky, kteří na něj vzhlíží vzhůru v pokoře a plní vděčnosti.
Lidé jsou přitahováni tímto ohniskem, které vytvořilo vibrace svého probouzejícího vědomí. Všude jsou pohromadě skupiny, naslouchající slovům mistra. Poslechněte si nyní jeho slova.

Mistr Kuthumi říká:

Budiž požehnán váš pobyt zde a vaše služba v našem ohnisku. Prožíváme zde hodinu co hodinu, jak se žáci věnují svojí práci, jak se s odhodláním a horlivostí snaží zvládnout svěřené úkoly. Ano, zde se pracuje s plnou vážností a panuje zde přísná kázeň, která je běžná pro lidi východu a která není vždy snadná pro žáky ze západních zemí. Nejsou na to vždy zvyklí, aby svoji pozornost nasměrovali delší dobu na jednu věc. Bývají často netrpěliví ve svém úsilí, protože se domnívají, že jiným způsobem je možné dosáhnout cíle rychleji.

Ach milovaní, trpělivost je taková vlastnost, která se těžko dá naučit a přesto je to jeden z nejdůležitějších předpokladů pokroku žactva. Kolik trpělivosti a lásky je potřeba k tomu, aby lidé ze všech národů byli poučováni, aby jejich vývoj byl řízen a veden. Mým velkým posláním, trvajícím dlouhá staletí, je vzdělávat vedoucí osobnosti lidstva a bdít nad nimi. Moje zásoba trpělivosti je tím zvlášť veliká.

Zvu vás srdečně, učte se také vy této zdánlivě všední, a přece tak důležité ctnosti. Moudrost v každém jednání totiž vyrůstá z trpělivosti. Ve chvatu a zbrklosti lidského světa se moudrosti nedaří. V moudrosti a porozumění ke slabinám lidí vzkvétá láska ke všemu životu, a vzkvétá tam vroucí přání být nápomocen při osvobozování. K tomu mějte své srdce připravené.

Vaše vědomí již obsahuje mnoho živého vědění, takže s radostí pohlížíme na žáky. Budeme se pokoušet všemi nám dostupnými prostředky pokoušet vyplnit mezery, které ještě máte. Tak budeme školit budoucí učitele moudrosti s ohledem na úkoly které před nimi jsou a probouzet k životu jejich zvláštní dary a talenty.
Každý jednotlivec, který po uplynutí této časové lhůty zase opustí světelné stanoviště v Kašmíru, se stal jedním ze zářících hlasatelů pro poselství nové doby. Rozšiřuje mír a bratrskou lásku mezi lidmi tak dlouho, až světlo s konečnou platností odstraní stíny.

Přicházejte a učte se mlčení a trpělivosti, učte se vážit si každého bratra a budete současně s těmito vlastnosti získávat mír a moudrost srdce.
Moji přátelé, přeji vám požehnanou námahu a světlo na vaší cestě.
 

CHRÁM OSVÍCENÍ

Poblíž jezera Titicaca v Andách
Hierarcha: Bůh a bohyně Meru
Barva plamene: zlatá a růžová
Vlastnosti: osvícení
Znělka: Faith of our Fathers (Hemy, Walton) [Víra našich otců]Jedním ze starých světelných ohnisek je chrám osvícení, který leží ve výšce pohoří And v jižní Americe, blízko jezera Titicaca. Je zde zakotven ženský paprsek a spojuje se s mužským paprskem v pohoří Himalaya. Zářením, které zde je chráněno, mají být přitahováni zralí lidé a jižní Amerika má být připravována na vytváření nového lidstva.

Musí se ještě vysoko vystoupit vzhůru z údolí, aby se dospělo k úpatí hory Meru. Jestliže návštěvník nezná duchovní význam, tak se může stát, že jenom přejde kolem prosté chatrče, která tvoří vnější příchod k tomuto ohnisku. Toto opuštěné místo bylo zvoleno záměrně, aby příliš zvědaví poutníci nemohli vstupovat na posvátné místo. Bratrstvo osvícení zde vyzařuje plamen k požehnání života, nerušeno myšlenkami a pocity lidí, které se rozvíjejí na Zemi.

Jestliže je žák hoden vstoupit do chrámu osvícení, tak potom připadne na prostého průvodce. Obyčejně je to krásné zjevení s charakteristickými rysy incké kultury v obličeji a na postavě. Odtáhne bokem nástěnný koberec a před nimi se rozkládá dlouhá osvětlená hala. Stěny ukazují bohaté zlaté žíly pohoří And, které září třpytem jako uhlazené a vyleštěné světlo.

Na konci této haly se dostáváme k velikému prostoru, kde vyšlehuje ze země paprsek osvícení a plane vzhůru ve velkém zlatém slunci. Tady prodléváme a do svého svědomí přijímáme světlo Božského osvícení, abychom je přinášeli s sebou do našeho světa a abychom se sami stali vyzařujícím centrem, na němž se ještě mnoho lidí může ohřát.

Skutečné osvícení Bohem vytváří v žákovi vzrůstající měrou pokoru k jeho božskému JÁ JSEM a k bytostem světla, které jsou nápomocny evoluci na Zemi a které střeží výchovu člověka až po BohoČlověka. Bratrstvo osvícení uvítá každého upřímného žáka, který se snaží o rozvoj svých ctností, aby je používal k požehnání lidstva, ve svém světelném centru.

Velký Meru praví:

Buď si vědom, milovaný hledači pravdy, že se teprve učíš správně vidět neviditelné světy, pokud ses ty sám stal světlým a pravdivým. Klam vzniká vlastní nečistotou, protože vždy vidíš to, co nosíš v sobě. Jemné substance se dají lehce ovlivnit a tvoje myšlení a cítění je ovlivňují.

Proto bys měl z důvodu své vlastní jistoty krotit netrpělivost do té doby, až dosáhneš určité zralosti. Neměl by ses předčasně pokoušet proniknout závojem, protože tě milosrdně chrání před tím, co ještě není určeno pro tvoje oči. Astrální svět je pro nezasvěcenou bytost nebezpečnou oblastí, která ho oklame ledasčím, co neobstojí ve zkoušce. Moudrost Kosmického zákona vytvořila tuto překážku, když se člověk vyloučil z milosti. Proto musí člověk stoupat zpět po stupních, které mu získávají přístup do vnitřních říší.

Tyto stupínky znáš, milý příteli. Nazývají se Nesobeckost (Nezištnost), Čistota, Láska k Pravdě a Neosobní láska, která objímá celý život. Čistota úmyslů a čirost charakteru jsou tvoji vůdci na stezce do vnitřních říší, pokud jsi je již dostatečně vyvinul. Potom si můžeš být jist před klamy a omyly. Mysli na to, že by ti neprospělo usilovat o zážitky, neodpovídající tvému vlastnímu vývoji.

Dovol mi ale, abych tě ujistil, že tvoji přátelé světla ti v pravý čas otevřou oči a budeš si vědom veškeré krásy, která jinak lidskému oku zůstává ukryta. Vítám tě zde, ve svatém ohnisku plamene osvícení, kde se zase o trochu přiblížíš ke svému velikému cíli.
 

CHRÁM SVOBODY

Jižní Francie
Hierarcha: Mistryně Rowena
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Svoboda, Snášenlivost a Láska
Znělka: Marseillaise a "Ach tak zbožně" z opery 'Marta' od FlotovaSvětelné stanoviště plamene svobody bylo zakotveno na jihu Francie (nyní v éterické říši) již před tím, než kontinent Atlantidy klesl pod potopou. Stalo se tak proto, aby láska ke svobodě zůstala zachována pro všechny časy v srdcích lidí.

Názvem 'Chateau de Liberté' (zámek Svobody) je toto centrum známé také hledačům a žákům na Cestě.
Můžeme je nalézt, když své vědomí nasměrujeme na venkovský kraj v jižní Francii. V přirozené kráse nás očekává milá budova, podobná hradu. Z jejich otevřených oken je slyšet hudbu, spojující se harmonicky s melodiemi přírody. V zahradách vidíme, jak jsou kvetoucími růžemi obrostlé krásné mramorové sloupy a vynikající sochařská díla, představující výši kultury každého století.

Tato díla nám popisují mnoho božských nauk a moudrostí, které by si měl žák osvojit. Zvěčňují nám životní výraz velikých mužů a žen z epoch, které vystoupily do závratných výšek, aby potom byly zase zakryty závojem Máji a jako svědkové uplynulé krásy za sebou zanechaly umělecký poklad, nebo pouze legendu.
Zde se nachází domov mistryně Roweny.

 Než se stala ochránkyní plamene svobody, zastával tento úřad benátský mistr Pavel (nyní Maha Chohan). Ve svém vtělení, jako malíř Paolo Veronese započal malbu, která symbolizuje Svatou Trojici. Po jeho vzestupu vzhůru tuto malbu dokončil. Visí ve vstupní hale světelného centra a svojí září naplňuje celý prostor a každého pozorovatele očaruje. Je prozařována postavou Boha Otce. Bytost Syna je symbolicky vyjádřena podobou mistra Ježíše a symbol Svatého Ducha je zobrazen milou holubicí.

Francouzská národní hymna 'Marseillaise' vyjadřuje vibrace plamene Svobody, jehož pulzování pod svýma nohama pociťuje návštěvník tohoto centra.
Žáci světla, přijímající záření a vlastnosti snášenlivosti, lásky a ohleduplnosti, které jsou součástí vibrací v Chateau de Liberté, a kteří toto záření vysílají do svého světla, dostávají požehnání od všech lidí, kteří zde sloužili a zakotvili zde svoji sílu.

Mistryně Rowena praví:

Vibrace zvuků (Marseillaisy) je naplněno snahami dlouhých časů a mnohých lidí o svobodu. Byli však často špatně vedeni. Svoboda, o kterou kterou vy, milovaní žáci usilujete a jejíž vibrace jsou obsaženy v této melodii, přesahuje daleko za lidské pojmy svobody.

Tato svoboda stojí mnohem výše. Je to svoboda Ducha a svoboda všech úsilí, sloužících opravdovým cílům Lidstva. Je to ta Svoboda, kterou bychom rádi pěstovali ve vašich srdcích. Je to osvobození od omezení a pout časových věku, která jste si sami vytvořili a která utlačují a omezují lidstvo.

Ó přátelé, buďte svobodní od všech těchto okovů, které vás poutají na nižších rovinách, aby se váš duch mohl svobodně rozvíjet.
Milovaní přátelé, když jste hosty ve chrámu svobody, toto vše ve vás bude zakotveno. Již jste zde často byli a pokaždé ve vás zazářilo o něco více světla, které nesete dále ke skutečnému osvobození. Bude to našim úkolem a povinností, abychom ukazovali milovaným žákům pravdivý pojem Svobody tak, jak jste schopní mu porozumět. Můžete o to usilovat v souladu s vašimi poznatky, které nyní máte. Veliké zákony, které nyní poznáváte, platí pro všechny lidi, ať jim rozumí, nebo ne.

 Vy však, kteří pomalu rozvíjíte pochopení těchto zákonů, obracíte se více a více k vysokým cílům, před kterými stojí vývoj života. Tyto cíle je možné dosahovat pouze stupeň po stupni. Na jednom z těchto stupňů musíte poznat zákon Lásky a žít podle něj. Také to je součásti školení ve chrámu Svobody.

Láska k veškerému životu je nezbytným předpokladem k dosažení velikého cíle. Zveme vás, abyste se koupali v mohutném trojplameni a přijímali síly, které zde jsou opatrovány. Váš svatý trojplamen v srdci se tak může rozšiřovat a veškeré síly dále rozmnožoval. Síla Lásky, vedoucí ke svobodě, ve vás tak poroste. Buďte vítáni a buďte zahaleni do Naší Lásky. Pomocníci a přátelé jsou připraveni vás učit. Účastněte se prací a činností Bratrstva a roznášejte sílu Lásky do vašeho světa, vyzařujte ji a zahalujte do ni Zemi jako nutnou přípravu na veliký krok Osvobození.
 

CHRÁM VZESTUPU

Nad Luxorem v horním Egyptě
Hierarcha: Mistr Serapis Bey
Barva plamene: křišťálově bílá
Vlastnosti: Čistota a Vzestup
Znělka: 'Sen lásky a Solitude' od LisztaJestliže se jede po Nilu vzhůru, prožívá se nezapomenutelný pohled na Luxor, který se v ruinách dávných svatyní zvedá z písku pouště. Ruiny podávají potomstvu zprávu o vznešenosti a kráse, která kdysi existovala. Nad těmito stavbami v éteru pulzuje ohnisko Vzestupu na nebesa.

Plamen Vzestupu zde byl kněžími svatého ohně přinesen přes moře až do egyptského Luxoru poté, co Atlantida zmizela pod vlnami oceánu. Když ve vyšším stupni vědomí přicházíme k tomuto posvátnému stanovišti, vidíme velikou bílou stavbu, vybudovanou do přesného čtverce a byla obehnána velikou zdí se čtyřmi vysokými rohovými věžemi.

Procházíme portálem, bohatě zdobeným železným kováním. Jsme zde zdraveni dobrotivým mladým strážcem s ušlechtilým obličejem. Brána se široce otevírá ven a nám se nabízí rajsky nádherná zahrada, která nás udržuje v očarování a svým vyzařováním nás naplňuje uctivou bázní.

Jsme vedeni ke světlým halám, kde pulsuje mocný, bíle zářící plamen vzestupu, který do sebe stále přijímá něco z energie všech těch lidí, kteří dosahují své dokonalosti. Každý člen bratrstva Luxoru se stará o to, aby tento proud síly stále zesiloval, tak že investuje svoji vlastní energii do plamene. Když žák vstoupil na svoji "cestu domů" a když každý začal naplňovat svůj životní plán, vytváří síla vzestupu, školení ve chrámu a v jeho pozemském životě dodatečný impuls k vynakládání sil, nezbytného k přiblížení tomuto cíli. Zde je totiž udržována neustále otevřená brána do věčného osvobození. Žák stejně jako všichni jeho předchůdci napojuje svoji energii plamene vzestupu, jakmile vybojuje svoje konečné vítězství.

Cvičení v Luxoru předpokládají sebeovládání a pozornost, aby se city a myšlenky vnějšího Já zaměřovaly dovnitř. Tím světlo v srdci žáka postupně zesílí tak, že vyplyne na povrch vše žádoucí k uskutečňování jeho životního plánu.

Pro zvládnutí sebekázně až k trvalému vnitřnímu míru a harmonii se žák musí učit rozšiřovat své světlo až se projeví v každé jeho činnosti i životní zkušenosti také navenek.
Každý člověk, který dosáhne svého osvobození, to ulehčuje těm, kteří ho následují, neboť síla plamene stále narůstá. Jednoho dne, až pro usilujícího nadejde čas dosažení mistrovství, bude vděčný že smí přijímat síly, které jsou zde střeženy.

Předpokladem pro dosažení velkého cíle je však vždy to, aby životní energie, kterou během svých četných reinkarnací použil, byla očištěna a byla vhodná pro vzestup.

Luxor... to je poslední stanice všech lidí, kteří se zaměřili na ukončení své pozemské cesty se všemi potřebnými kvalifikacemi. Branou Vzestupu kráčejí k osvobození. Mnohé sny a mnohé naděje, ale také mnohá zklamání žáků všeho věku, kteří ještě nedorostli k přísným měřítkům školení, vibrují v akašické kronice tohoto místa. Také zde však vibrují duševní síly mnoha osvícených, takže žák cítí, že je zvedán vzhůru když sem vstupuje.

Velký mistr Serapis Bey, jehož jméno je totožné s pojmem disciplíny, pohlíží na světlo v srdci čekatele a rozpoznává na něm, jaká školení a úkoly potřebuje, aby v sobě rozvíjel Krista.
(Pozn.: Serapis Bey byl v jedné ze svých inkarnací Sparťanským králem Leonidasem.)

Co bude pociťovat žák, až bude stát před ním a jeho oči jej proniknou, až budou viditelné veškeré nečistoty, které od věků nahromadil? Bude chtít utéci, jak se tou už často stalo, nebo zde bude chtít vytrvat a sám pro sebe si předsevzít očistu své lidské přirozenosti a pokračovat v započaté cestě?
Potom se ten veliký mistr bude usmívat a udělí mu své požehnání. Radí nám: Pokuste se o to.

Mistr Serapis Bey nám praví:

Nový světový názor se prosazuje jen velice těžko, neboť převážná většina lidí je v myšlení líná a žije v navyklých představách, protože je to pro ně nejpohodlnější. Změna myšlení má své důsledky, na které nejsou připraveni. Takový postoj má převážná většina lidstva a proto budou nezbytné otřesy, které jí otevřou oči aby mohla přijímat něco nového.

Ještě před tím, než k tomu dojde, pokouší se mocnosti světla zavádět vše, co je vůbec možné, aby proces přeměny myšlení započal jinými cestami. Tak se staré vědění, se kterým jste Vy, žáci byli seznamováni po celá léta spojení s námi, bude mnoha cestami vkládáno do vědomí lidí. Je již možno rozeznat, že zájem o to vzrůstá a že mnozí lidé již jsou připraveni přijmout nové myšlení.

Ani my nejsme schopní předvídat, kolik lidí zaujme nové myšlení a kolik se jich o něm dozví na dosud platných cestách. Naše námaha k probuzení mnohých ještě spících lidí však bude zmnohonásobena. Vidíme také naše žáky jak se po celém světě věnují úkolu dalšího šíření. Napomůže to přenesení nových ideí také k těm, kteří ještě nejsou v dnešní době ochotní přijímat nové myšlení.

Závisí to tedy na každém žákovi, jak vytváří duchovní předpoklady, to znamená jak dalece uvádí do pohybu síly světla, aby se snažil osvětlit ještě zamlžené duše lidí, aby byly schopní shromažďovat nové poznatky a mohli hledat cestu, která je vyvede z dosavadní omezenosti.

Úspěchy, které byly až do nynějška dosaženy, jsou mnohoslibné. Také vy, moji přátelé na tom máte svůj podíl. Vyzývám vás, abyste rozdmýchávali síly plamene vzestupu tak často, jak je to jen možné, abyste přiváděli líné duše do pohybu a aby impulzy nové doby mohly být přijímány. Ponechejte tyto impulzy protékat i vašim životem, aby obnovovaly a oživovaly, nechejte je přinášet i popudy pro Vaši práci, které budou zahánět ochablost, která žáky tak často přepadává a je pro ně zábranou.

Milovaní přátelé, buďte dobré mysli. Záření Luxoru je oživujícím prostředkem a rozptyluje spousty mlhovin, které ještě pokrývají tuto zemi.
 

CHRÁM VZKŘÍŠENÍ

V éterické říši nad Svatou Zemí
Hierarcha: Matka Marie a archanděl Gabriel
Barva plamene: perleťová
Vlastnosti: Vzkříšení, Zmrtvýchvstání
Znělka: Pilgrim's Song of Hope (Poutníkův zpěv naděje)"Přátelé světla, přijměte moji lásku. Vy, kteří svůj volný čas a svoji energii kladete do služby života. Započala epocha zmrtvýchvstání z hrobu nesnášenlivosti, nesvobody a z omezeného lidského myšlení, platícího jen pro svůj vlastní okruh, a vyhání své první nesmělé výhonky ke světlu poznání a rozšíření lásky k bližnímu do zmrtvýchvstání k přesvědčení, že dobro ještě žije a více než kdy jindy zapouští kořeny do lidských srdcí." - těmito slovy nás zdraví matka Marie, když jsme vstoupili do chrámu vzkříšení.

Plamen Vzkříšení zrychluje veškeré vibrace, které má svoje účinky na tělesné buňky. Usnadňuje lidem pozvednutí ze svých omezeností a osvobozování lesku svého vnitřního světla od veškerých stínů.
Jak tomu bývá, když jaro přijde do našich šířek a příroda se probouzí, účinkují síly plamene vzkříšení jako popud pro růst a regeneraci nejen v rostlinné říši, ale pro veškerý život. Tak každý člověk dostane těmito obnovujícími a podněcujícími silami nové impulzy pro svůj vývoj, pokud usiluje o to, aby je do sebe vstřebal a nechal je v sobě působit.

Během dávno uplynulých staletí, když lidé ještě žili v harmonii se všeobecnými kosmickými silami, nepotřebovali síly vzkříšení. Záření sloužilo jenom k oživování a novému probouzení přírodní říše.
Původní ohnisko plamene zmrtvýchvstání pro tuto Zemi bylo zřízeno velikým Krišnou a od té doby je udržováno rozmanitými Bytostmi Světla a na ně byl také plamen vzkříšení vložen. Stejně tak se síly plamene staly podstatnou součástí zmrtvýchvstání našeho milovaného Ježíše.

Chrám pulzuje v éterické říši nad Svatou zemí. Vidíme jej jako mohutnou rotundu, okrouhlou stavbu z látky ozařující sebe sama. Tato látka se podobá perleti. Okolo středu, ve kterém je zakotven plamen, jsou prstencové chodby, ve kterých mohou být odstupňovaně přijímány síly vzkříšení těmi, kteří je hledají a žáky. Čím více je žák zvyšovat svoje vibrace, tím více se dokáže přibližovat ke středu. Každý totiž nachází školicí prostor odpovídající jeho vibracím, ve kterém přijímá poučení a pomoc od svých bratří a sester.

Jestliže sem žák přichází každý večer se silným přáním obdržet pomoc ve chrámu vzkříšení, pocítí jak je na konci třicetidenní periody nabit touto mohutnou silou.
Jestliže se potom vrátí do svého pozemského okruhu působení, měl by mít povinnost roznášet dále přijatá požehnání a rozdávat je do svého okolí a působit jako ohnisko sil vzkříšení.

Archanděl Gabriel říká:

Porozumění a odpouštění, to jsou pojmy, se kterými se lidé musí zase učit zacházet, pokud chtějí být "Lidmi". V epoše, ve které vládne sobectví a lidské teplo a soucit jsou jen málo kde k nalezení, převzali jste na sebe úkol, žáci, vynést opět ty vlastnosti, které jsou znakem opravdového člověka.

Svět se totiž uzdraví používáním a vysíláním odpovídajících sil záření. Pomalu se také začne objevovat soucit s lidmi. Vibrace Země se všude zvyšuje. Tak vystupuje na scénu také rebelie a nespokojenost s dosud používanými metodami řízení států. To všechno se musí změnit ve prospěch spravedlivého rozdělování práce a zisku. Pro mnohé lidi to však bude bolestnou záležitostí, protože se budou muset zříci luxusu, který jim přirostl k srdci. Budou muset vykonat svůj díl na obnovení čisté a krásné Země.

Zahrnujeme to vše pod pojem "Zmrtvýchvstání a Vzkříšení všeho dobrého". Nadešel čas, kdy se lidstvo probouzí a začíná se věnovat přemýšlení a převážná většina lidí již není ochotna následovat příkazy, které nemůže uznávat za správné. Tak se otevírá brána pro síly dobra, které až dosud neměly možnost přijít ke slovu. Počátek, milí přátelé, je velice mnohoslibný. Dobrá vůle však ještě musí být správně nasměrována a potom se z toho bude vyvíjet to pozitivní.

Zesilte svojí prací síly světla a zmrtýchvstání z hrobu dávných věků se potom uvede do chodu. Destruktivní síly začnou ztrácet svůj vliv v té míře, v jaké získává na síle dobro. Toho všeho bude ale dosaženo jenom prací a trpělivostí. Toto dílo může být dokonáno jenom s nikdy neselhávající láskou.
Kéž by tak každý z milovaných žáků mohl říci: "JÁ JSEM světlem světa" a mohl nechat proudit pozitivní síly k požehnání Země a vzkříšení všeho dobrého.

CHRÁM HARMONIE
Madagaskar
Hierarcha: Mistr LaMorae
Barva plamene: Bílá
Vlastnosti: Harmonie
Znělka: Na křídlech zpěvu (Mendelssohn), Svit Luny (Debussy)


Nad ostrovem Madagaskarem se v éterické říši nachází chrám Harmonie. Je to obrovské slunce se zlatým středem a sedmi jiskřivými světelnými rameny, znázorňujícími vždy po jednom ze sedmi paprsků. Toto slunce pulzuje nad tímto místem světla. Původně sloužilo toto slunce k tomu, aby sem přitahovalo požadovanou energii k precipitaci chrámu (zhmotnění). Jakmile byl chrám dokončen, vystoupilo slunce vysoko nad něj, kde k sobě přitahuje další energii, aby udržovalo toto ohnisko a vysílalo ven jeho záření do světa.

Tento chrám sestává z precipitovaného bílého mramoru a jakmile se v jednotlivých prostorách konají určité služby, potom mramor zprůhlední působením zvýšených vibrací. Protože je zde zastoupeno všech sedm paprsků, jsou sjednocovány do bílého světla a proto je barva plamene tohoto světelného ohniska zářící světelnou bělobou.

Srdce žáků bije prudčeji, když sem soustřeďují svoji mysl a navštěvují v projekci vědomí tento chrám. Když jsou naplněni intenzivním zářením harmonie, vzrůstá jejich světlo a mohou být nápomocní při zvyšování vibrací evoluce celé planety Země ve spolupráci s velkými světelnými bytostmi.

Po absolvování takového školení ve chrámu Harmonie žák také ve svém pozemském životě více než dříve myslí na uskutečňování harmonie a šíření tohoto záření ve své sféře vlivu.

Mistr LaMorae říká:
Milovaní žáci, jednoduchým receptem pro harmonický život je Láska. Když v srdci rozvinete lásku a necháte ji proudit k vašim spolubližním, potom už se ve vás nemůže zachytit žádná disharmonická myšlenka. Když Láskou myslíte a Láskou žijete, nacházíte se v harmonii, neboť Láska nechce pro sebe nic. Láska se totiž rozleje dál a požehná veškerý život.

Bratrstvo z Madagaskaru a mé pokorné JÁ budou šťastní, když by vám mohli pomoci při dalším rozvíjení ctnosti harmonie. Jsem vděčen za to, že dokáži obnovovat taková poučení, která jsou již odedávna směrodatná pro rozvoj lidstva. Rozšířená služba, plynoucí jako důsledek z vašeho spojení s námi, bude přispívat k likvidaci chaotických poměrů na Zemi.

Tajemství Harmonie člověka leží v jeho vnitřním světle. Když je toto světlo zasypáno stíny dávných věků, je i malá zásoba harmonického záření. Proud života je potom odkázán jen na několik málo okamžiků, ve kterých se člověk cítí tak šťasten, aby mohl vyzařovat určitou míru harmonie.

 Opravdové štěstí spočívá v rozvíjení vašich Božských vlastností. Štěstí a Harmonie, to jsou dvojčata. Proto usilujte o to, abyste v týdnech vašeho školení mohli i vnějším životě udržovat Harmonii. Je to důležité pro vaši práci jako žáků světla. Posíláme vám pomocníky z našeho ohniska. Vzývejte je, když ráno opouštíte svůj pokoj, aby vás doprovázeli a zahalovali vás svým zářením a abyste snáze setrvávali v harmonii. Nezapomínejte však na sebe samotné, abyste byli vždy schopní konat své služby a vaše zásoba energie ovlivněné harmonií v této době mohutně vzrůstala.
 
Mount Kosciusco, Austrálie
Hierarcha: Velký Lemuel
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Síla a Vyrovnanost
Znělka: Klavírní koncert č. 1. b-Moll (Čajkovký)


Hora Kosciusco na jihu Austrálie v sobě uchovává ohnisko mocných Dévů přírody, kteří reprezentují sílu a také vyrovnanost. Hierarchou tohoto centra je velký Lemuel, jenž své Božské vlastnost rozvíjel v říši andělů již dlouho před vznikem Země.

V důsledku vysokých a silných vibrací, které jsou v tomto středisku zakotveny, nezískají lidé, kteří sem přicházejí ve svých jemnějších tělech, přístup k vlastnímu světelnému ohnisku, ale mají příležitost, aby se účastnili činností ve vnějším okruhu a aby se něco dozvěděli o práci elementálního a přírodního světa, nebo aby o tom rozšířili svoje znalosti.

Ohnisko tohoto chrámu sestává z Růžového, Zlatého a Modrého plamene, aby se znovu vytvořila rovnováha veškerých sil v přírodním světě. Žák se může zabývat čtyřmi rozmanitými obory činnosti přírodního světa, přičleněnými ke čtyřem základním elementům: ohnivému, vodnímu, zemnímu a vzdušnému. Také jeho nositelé potřebují vyrovnávání čtyř elementů, které jsou v nich přítomny a proto se zlepší i žákův zdravotní stav, když usiluje o spolupráci při školení v tomto mohutném centru přírodního světa.

Cílevědomá vzývání velkých Dévů tohoto ohniska mohou pomoci vyrovnávat extrémní povětrnostní poměry, i když tím nemohou být odvráceny přírodní katastrofy, když povstaly jako následek zneužívání svobodné vůle člověka. Velké bytosti totiž také musí respektovat Kosmický zákon, kterým se řídí veškerý život. K tomu patří odškodňování nepravostí, která byla uložena přírodnímu světu vinou lidstva. Také náš žák by měl využívat příležitosti, aby při tom uplatňoval svůj podíl. Záření je zde velice intenzivní a žák by tedy měl pečovat o své vlastní očišťování, aby v něm účinkem vysokých vibrací nebyly vzbuzeny negativní síly.


Velký Lemuel říká:
JÁ JSEM obnovující a oživující element v proudu tvého života, JÁ JSEM vnitřní volání, vyžadující odpověď na svou výzvu nasměrovanou k vnějšímu já, aby ses řídil Božským plánem a JÁ JSEM roztavujícím ohněm, který ztravuje veškerou nedokonalost, zatěžující tvůj okruh působnosti."

Takto hovoří tvé Božské JÁ, můj příteli, a očekává tvoji odpověď ve formě intenzivního úsilí podřídit se a následovat velký plán, tvořící základ tvého života. Zaslechl a porozuměl jsi výzvě, která již tak často k tobě směřovala? Nebo vnější hlasy byly ještě tak silné, že tuto tichou výzvu dokázaly přehlušit?

Snaž se naslouchat dovnitř a bude ti více sděleno o tvém životním plánu a ty budeš schopen rozpoznat svoji příští etapu cesty. Buď při tom ale bdělý, protože často zkouší tvoje vlastní vůle nad tebou převzít kontrolu a je falešně přijímána jako Božská inspirace. Cvič tedy svoji rozlišovací schopnost. Všechno, co přikrašluje a nadhodnocuje tvoje vnějškové já, není v souladu s Božským plánem. 

Co je prosté, přímé a jasné, co je pravdivé, Láska a Krása i Harmonie a Čistota, to vše stojí za to, aby se o to usilovalo a leží to na tvé cestě, abys to mohl přijímat a zařazovat do svého života. Tak se o to již předem postaralo moudré Stvoření, takže dozrávající člověk to jednou nalezne a uzná. Měl jsi své oči otevřené a všiml sis toho? Tyto vlastnosti čekají, abys jich použil a teprve potom mohou být tvým úplným vlastnictvím. Všechno nové vstupuje do tvého života v pravý čas, musíš jen dostatečně pozorně naslouchat a mít dobrou vůli žít tím, co je uznáno jako správné a dobré. 

Tak obnovuje tvé Božské JÁ celého člověka, ale jenom pod podmínkou, že nasloucháš svému vnitřnímu hlasu. Jenom pod touto podmínkou vše probíhá jen s nepatrnou bolestí. Dovol silnému světlu svého srdce, aby se mohlo rozzářit všude tam, kam tě tvůj Božský plán postaví. Budeš moci poznat podle celkového úspěchu svého snažení, jestli ses dokázal řídit vnitřním hlasem, nebo ses řídil hlasem jiným.
Žehnám ohnisku v tobě a vroucně si přeji, abych mohl ještě více spolupracovat se svými žáky.
 
Himaláj
Hierarcha: Velký Himalaya
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: Mír, Moudrost a Láska
Znělka: Love's Old Sweet Song (Starý sladký zpěv) (Malloy), a Suita Carmen č. 1. (Intermezzo) od Bizeta


Mohutné horské pásmo pohoří Himalaya ukrývá ještě řadu tajemství, chráněných po mnoho staletí. Ve všech dobách to žáky na duchovní cestě vábilo do nehostinných skalnatých a ledových krajů, když na své cestě hledali nějakého mistra nebo mudrce, který by jim mohl zprostředkovat potřebné nauky.

Moudrost a osvícený mír jsou ctnosti, které velký Himalaya, velký pán tohoto hornatého kraje ochraňuje. V opuštěnosti a vznešenosti těchto grandiózních skalnatých a ledových masivů byla u hledajících probouzena síla vzdorovat a přežít dokázal jen ten, kdo šel tam, kam ho táhlo srdce a jehož víra v dosažení cíle se stala tak silnou, že překonal všechny překážky.

Chrám Modrého Lotosu je vytoužený cíl všech snah. Pro žáka dnešního světa je k dosažení lehčeji, když zkoncentruje své vědomí a vytrvale se na to zaměří. Když je jeho přání již dosti silné, přinese si jednou s sebou vzpomínku na vysoké vibrace a vznešenou krásu tohoto centra.

Pohleďte na srdce Modrého Lotosu, opředené pověstmi a legendami a pevně na ně zaměřte své vědomí. Smíte vyjádřit přání (duchovní povahy) a když Lotos své záření rozšíří tak, že dosáhne k vašemu vnitřnímu plameni srdce a až se ho dotkne, potom vám bude poskytnuta síla, která vaše přání dovede až do jeho splnění.

Přijměte do sebe záření hlubokého míru a přinášejte je ssebou do vašeho světa bez toho, abyste museli přecházet nehostinná pohoří Himalájí. Nechte padnout všechna pozemská přání dříve, než sem vstoupíte a buďte si vědomi, jaká je tato možnost milostí. Velký mistr požehná každému jednotlivci, který vstupuje do jeho přítomnosti a který je ochotný odevzdávat dále to, co zde přijme.

Velký Himalaya říká:
Ryzí a opravdové přátelství, tak jako vám nabízíme my, vaši starší bratři a sestry, lze je možné jen stěží nalézt mezi pozemskými dětmi. Při každém pozemském přátelství je trocha sobectví i tehdy, když je pociťováno jako věrné a plné lásky. Jednou poznáte, co pro váš rozvoj znamenají vaši učitelé. Myslete stále na to, že naše přátelství trvá ať se stane cokoliv. Když se chcete odtáhnout zpět, potom vám necháváme volnou ruku, ale jsme vždy připraveni ji znovu uchopit, když zase znovu naleznete naši společnou cestu.

Nechtěli byste ve vztahu k vašim pozemským přátelstvím dělat právě to? Příležitost podávat ruku vašim bližním, příbuzným a přátelům když snad je nějaká disharmonie mezi vámi musíte vyhledávat kdy jen je to možné. Smiřte se se všemi, kteří vám někdy způsobili bolest. Smiřte se, i když by to bylo jenom v myšlenkách. Zlikvidujte všechny disharmonie, zatemňující část vašeho života. Buďte v plném míru ještě dříve, než se objevíte v našem centru, neboť jinak by vaše školení těžko bylo úspěšné. Dbejte také na to, aby z vás opadalo všechno, co vás zatěžuje, neboť potom bude vaše přítomnost zde přinášet nejkrásnější plody.

Spusťte se dolů před Jezerem Lotosu, chovejte se tiše a pociťujte atmosféru míru, jak do vás proniká a vše si odnášejte do vašeho všedního dne. Stane se vám to mnohem lehčím a ubude rozporů, když budete žít v tichosti a míru, kterého jste zde již něco okusili. Buďte vítáni v našem světelném centru a buďte pozdraveni od vašeho láskyplného poradce.
 
V éterické říši nad britskými ostrovy
Hierarcha: Mistr Victory
Barva plamene: Bílá se zlatým zářením
Vlastnosti: Vítězné dokonávání
Znělka: "Praise God" (Velebit Boha) a "Lo - I Am that I Am" (Hle, Já Jsem, který Jsem)


Dokonávání je možné jen pomocí předchozího růstu. Růst směrem ke světlu znamená narůstání pocitu života, blaženosti a vědění. To opět znamená narůstání schopnosti lásky a moudrosti a tím i stále větší schopnost radostně se rozzářit ve své službě kdykoliv a kdekoliv.

Mistr Viktory k nám volá:"Přátelé světla, přijďte ke mě do chrámu Vítězného dokonávání do Bílo-zlatého záření, do ohniska nad britskými ostrovy."

Vnitřní část chrámu, ve kterém pulsuje plamen Vítězného dokonávání je kulatá. Připojují se ještě tři další chrámy a tak vzniká půdorys podobný jetelovému trojlístku. Tento symbol nám představuje Boží trojici, která bývá označována jako Otec, Syn a Duch svatý.

Celý základ chrámu je vybudován z růžové, zlaté a modré krystalové substance, což má smyslově ztvárnit Lásku, Moudrost a Sílu. Zatím co veškerá ,světelná stanoviště jsou vzájemně propojena, mají některá větší přitažlivou sílu pro určitou činnost než jiná. Tak například Shamballa (Šambala) udržuje připojeny všechna ohniska. Chrám Svobody ve Francii, světelné ohnisko Vítězného dokonávání a Chrám Vzestupu v Luxoru jsou navzájem propojeny mocnou silokřivkou.

 V našem chrámu jsou řízeni ti žáci, kteří se vědomě připravují na vzestup v tomto vtělení, neboť když už jejich vnitřní těla naznačují, že jsou dostatečně očištěna, musejí se zde podrobit tvrdému zasvěcení, podobně jako v Luxoru, dříve než mohou vstupovat do povznášejícího záření vítězného dokonávání a než mohou být přijímáni v Luxoru mocným Serapisem a od jeho bratrstvem. Každý proud života si může vybojovat svoji plnou svobodu teprve potom, když si již očistil svoje vnitřní těla a když jsou ve vzájemné harmonii. Těm, kterým je na základě plného záslužného působení na Zemi poskytováno přednostní právo vzestupu vzhůru na konvi tohoto pozemského putování, ale kteří neobstojí ve všech zkouškách v chrámu v Luxoru, musejí dokončit proces očištění v chrámech připravených k tomu v éterické říši.

"Přemýšlejte nad tím, jakou skvostnou službu můžete vykonávat duchovní hierarchii, když se rozhodnete spolupracovat na tomto očistném procesu dřív, než opustíte tuto zemi. Potom, když dokončíte tento přechod, můžete pro masy lidí vykonávat širší služby po dosažení očištění vašeho životního proudu. Milovaní přátelé mého srdce, možní to zní jako příkaz, ale rozhodující je vaše svobodná volba. Živte plamen naděje, Božského přání a Stálosti a jděte vpřed, abyste na konci pozemského života dosáhli vítězství."

Mistr Victory říká:
Já Jsem brána která zaručuje přístup kosmickému světlu, otevřená pro síly vítězného dokonávání. Tyto síly proudí v hojnosti dovnitř.
Milovaní přátelé, nepomine žádný den, ve kterém byste bránu zase nezavřeli. Kdyby pro vás bylo možné žít stále ve vědomí, že vámi protéká toto světlo, mohli byste rychleji dosáhnout svého cíle. Ale každá nedokonalá myšlenka, každý nedobrý pocit vás odděluje od tohoto cíle a tak světelné proudy mohou jen občas při vaší pobožnosti do vás více vstupovat.

Harmonie, Mír a Láska vytvářejí ochranný štít, který vás chrání před nedokonalostmi tohoto světa. Jste-li tedy příznivě nakloněni Dobru, potom může Světlo proudit do vás bez rušivých vlivů. Dokážete si svým chováním sami určovat sílu proudu, který vás požehná svými dary.
Rádi bychom vás poprosili, abyste přijímali tento návrh tak, že si každé ráno umíníte všechny nedobré pocity a negativní myšlenky vykázat ven a nahradit je Láskou, Dobrotou, Harmonickými city a projevy. Věříte tomu, že je to možné?

Také ve vašem světě nepokoje a svárů můžete být ohniskem harmonie, když svoji pozornost co nejvíce oddělíte od událostí všedního dne. Když chcete svědomitě dělat svoji denní práci, buďte na to soustředěni a nedejte se od toho ničím odvést. Jak často býváte zahloubáni do činnosti a ani nevnímáte co se děje okolo vás. Když to přenesete i na veškerou činnost všedního dne, zůstáváte ponořeni do vašich vlastních vibrací. Potom poznáte světlo kolem vás.

 Musíte samozřejmě vnímat dění všedního dne, ale to se nemá dotýkat vašeho vlastního nitra. Zkuste to abyste se ještě víc zabývali těmito myšlenkami a používejte tyto myšlenky v praxi. Brzy pocítíte blahodárné účinky, protože když se sami cítíte vyrovnaní a harmonicky vyvážení, potom i lidé kolem vás vám budou stejně vycházet vstříc.
Přeji vám vítězné splnění vašich předsevzetí a žehnám světlu vašich srdcí.
 
v Rocky Mountains / Wyoming / USA
Hierarcha: Mistr Konfucius
Barva plamene: Čínská zeleň se zlatými paprsky
Vlastnosti: Pokorná úcta (bohabojnost), Tvůrčí síla a Láska
Znělka: Ó ty moje rozkošná Večernice (Wagner)


Majestátní Skalisté hory se zvedají horskými řetězy nad krásným pásem území Severní Ameriky. Hostí ve svém nitru jedno z nejstarších světelných stanovišť této Země, chrám precipitace v Royal Teton. Vnější vchod je pro lidské oko skryt, ale když žák má oprávnění ke vstupu dovnitř, otevře se mu mohutná brána, která jinak není za bloky skal rozeznatelná.

Když žák přijde na toto místo v noci ve svém vyšším vědomí, může sem bez překážky vstoupit. Mírné světlo prostupuje obrovské haly a ten, kdo vstupuje, si musí pomalu zvykat na vysoké vibrace. Kresby, umělecké předměty a dokonce i sochařská díla, reprodukující člověka z dávno minulých v tělesné stavbě a vzhledu těla a klenoty všech staletí, to vše je zde uchováno aby to jednou bylo přístupné pro lidi když u nich bude překonána chamtivost a lakota.

Zde se konají rozhodnutí vysokých duchovních hodnostářů a Karmické rady naší planety pro příští půlrok a jde o to zajistit, jak jen je to možné, vzestup a pokrok veškerého života na této Zemi. Také žáci jsou vyzýváni, aby předkládali své návrhy, které by mohli přispět k vykoupení lidstva ze zármutku a neštěstí. Jejich tvořivé idee a plány jsou zkoumány a když si získají souhlas karmické rady, potom jsou uvolňovány dodatečné energie, aby podporovaly tyto idee i prakticky. Potom také žáci musejí dávat k dispozici svoji energii pro uskutečňování svých návrhů.

Když již žák v doprovodu svého kmotra vkročil do vstupní haly, potom snad bude veden dále Kosmickým zrcadlem, když bylo shledáno, že je toho hoden, aby se ohlédl na události v minulosti, které se týkají jeho života. Je tím také veden k tomu, aby získal výhled do budoucnosti na zvláštní příležitosti, které budou vstupovat do jeho života a které má zvládnout. I když tento výhled do budoucnosti a pohled zpět do minulosti většině žáků neutkví ve vědomí, jsou zde přece jen nastaveny výhybky když události přijdou a nevědomé vzpomínky umožní žákovi jednat správně.

Hierarcha chrámu, mistr Konfucius je nástupcem velkého Mistra Lanto, který mu předal svůj úřad a je zde často přítomen. Oba velcí Milující jsou zde se svými pomocníky a učiteli, kterým jsou přidělováni žáci a nad jejichž pokrokem bdí a zahrnují je do své lásky.

V tomto starém světelném ohnisku se Bratrstvem udržuje v činnosti Božský plán pro každého člověka, který se rozhodl jít cestou ke sjednocení s Božskou přítomností. Posvátný plamen precipitace a tvůrčí síly přináší každému ochotnému žákovi dodatečnou podněcující sílu, urychlující vibrace, která rozněcuje jeho vnitřní světlo k činnosti. Dávejte ale pozor na to, že všechny negativní city musí být odstraněny z vašich těl dříve, než sem vstoupíte, protože všechno, ať již pozitivní, nebo negativní je stejnou měrou podněcováno a urychlováno. Proto by mělo před vaší návštěvou vždy předcházet vydatné očišťování s fialovým ohněm.

Mistr Konfucius praví:
Přátelé se zářícími srdci!
Vaše námaha nejen že vede k úspěchu když máte ryzí úmysly bez sobectví a touhy uplatnit se. Když žák vstoupil na světelnou stezku, musí si dobře rozmyslit svoje jednání a zkoumat, zda někoho jakkoliv nepoškozuje.

Řiďte svoje jednání láskou, myšlenkou jednoty život a potom nebude možné, abyste někoho vědomě či nevědomě zraňovali, nebo někoho preferovali. Láska v kontaktu s vašimi spolubližními takové problémy reguluje. Ukazuje vám tu správnou možnost někomu pomoci.

Jestliže vědomě chcete svůj všední den přikrášlit, potom vyzařujte Lásku a váš svět se zjasní a vaši spolubližní vám budou láskyplněji vycházet vstříc. Láska je nakažlivá a dokáže zaplašit stíny ve vašem světě.
Vás, drazí přátelé smím vás opět pozdravit ve chrámu Precipitace a opět vás pozvat ke spolupráci na naší práci pro rozšiřování plamene tvůrčí síly. 

Již jste snad přemýšleli o tom, že váš růst závisí na tom, jestli přinášíte dostatek lásky, abyste neutralizovali temnotu ve světě až tam kam zasahuje váš vliv. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, které hodnoty, nebo které poklady mají být shromažďovány aby váš život směrovaly na správnou cestu. Vždyť vy jste tvůrcové vašeho světa. Ve vaší kompetenci se vyjadřuje co si myslíte a co konáte. Učte se zacházet s tvůrčími silami ve vás, které vzrůstají jejich používáním.

V této školicí etapě vám chceme ukázat, co ještě můžete zlepšit, abyste svému životu dali vzlet a dodali mu impulzy, určující jeho další směr. U mnohého žáka ještě dojde ke změnám, k novým možnostem jak pokračovat na cestě světla.

Milovaní žáci, buďte vítáni a učte se dále rozšiřovat své světlo aby vyzařovalo ven. Tak požehnáte veškerému životu a světlo vás bude moci následovat pro Božský plán.
 
v éterické říši nad ostrovem Kréta
Hierarcha: Mistr Hilarion
Barva plamene: Zelená
Vlastnosti: Pravda a Léčení
Znělka: Sbor poutník z opery Tannhäuser (Wagner) a "Onward Christian Soldiers" (Sullivan) [Jen kupředu, křesťanští vojáci]


Opět ve vědomí nastupujete na cestu na Krétu, nastupujete svobodně a bez zemské tíže těla. Můžete zůstávat ve vibracích myšlenek v kruhu žáků a v přítomnosti velikého Učitele Pravdy a přijímat vyzařování jeho vlastností a vibrací. Potom se navraťte zpět do svého světa, naplnění světlem pravdy, abyste je nesli do vašeho okruhu vlivu.

Akašické záznamy podávají zprávu o radosti duševního osvícení, kterou tam pocítili učedníci všech věků. Tyto vzestupné síly se předávají každému hledajícímu, který má čisté srdce a nabízí svoji spolupráci a prosí o pokyny a požehnání.

Veliký mistr Hilarion a jeho bratrstvo plní důležité poslání vyzařování plamene pravdy, který v sobě obsahuje také síly léčení a soustředění. Toto ohnisko pravdy na vnitřních rovinách bylo předobrazem pro chrám Pallas Athene, Parthenon postavený Phidiasem, ztělesněním mistra Serapis Beye.

Velcí duchovní učitelé a osvícenci všech dob, ztvárňovali vždy určitá aspekty pravdy a vyučovali jim své přívržence. Skoro vždy byla tato učení znetvořována, když opouštěla pozemskou rovinu. Zde se žák učí rozeznávat pravdu za všemi věroukami, dogmaty, konfesemi a všemi znetvořeními, která za staletí vznikla. Na vznešených rovinách pravdy mizí rozdíly a zůstává jen extrakt, který má věčnou platnost.

Zde existuje mnoho životních proudů, které si svoji životní víru vybudovali na znetvořeninách pravdy a které se potom často hluboce zklamali, odklonili se od duchovní cesty a stali se z nich ateisté. Nesou často toto zklamání s sebou celou řadu životů ve svém éterickém těle a jejich duchovní pokrok je potom blokován.
Mistr Hilarion prosí žáky o energii, aby lehkověrné lidi, následující magnetickou přitažlivost nějakého zvěstovatele pravdy, aby je osvítili plamenem pravdy.

Mistr Hilarion říká:
Moji přátelé, vy, kteří jste ponořeni do svaté vody života a berete z ní svoji duševní potravu!
Existuje vnitřní spojení mezi všemi, kteří stejně jako vy přijímají tuto potravu, i když vnější cesty mohou být velmi rozdílné. Vidíme tyto spojovací linie a tak dovolte i vy svým dobrým myšlenkám vyzařovat na všechny, kteří alespoň nějak jsou na to napojeni.

 Nechejte je vyzařovat i tehdy, když se vám někdy zná jejich činnost nepochopitelná. Bylo by to neslučitelné se zákonem Lásky, kdybyste nechtěli uznávat duchovní úsilí nějakého člověka. Pro každý vývojový stupeň jsou nutné jiné nauky a jiná cvičení, která však často bývají znetvořována lidskými zásahy, ale slouží k vyzrávání procesu poznání svých přívrženců a proto mají svůj smysl.

Vy, žáci, kteří jste již poznali svoji cestu světla a nalezli ji, buďte vděční za toto světlo, které chybí ještě, mnohým lidem. Poznání, že také vy sami nejste vždy ušetřeni oklik, by vás mělo učinit snášenlivější k těm, kteří o to teprve zápasí a jejichž pohled ještě nedokáže proniknout mlhou. Také jim budou posláni pomocníci, kteří je opatrně povedou na cestu, která je pro ně přiměřená.
Takoví lidé, kteří začínají pociťovat první tušení o možnostech svého vývoje, potřebují lásku
 
blízko Suvy, nad ostrovy Fidži
Hierarcha: Mistr Surya
Barva plamene: Zlatá, Růžová a Modrá
Vlastnosti: Kosmický Mír a Láska
Znělka: "Aloha" (Havajská píseň)


Chrám Míru velikého mistra Suryi na největším z ostrovů Fidži je jeden z mála fyzických ohnisek. Leží v nitru hory a vchod do něj je znám jen několika málo lidem. Žáci, kteří tento chrám chtějí navštívit ve svém promítnutém vědomí, mohou vstoupit bez námahy.


Souostroví Fidži je jako mnohé ostrovy v Tichém oceáně posledními pozůstatky potopeného kontinentu Lemurie (země Mu), kde měla domov třetí základní lidská rasa. Tento chrám také bývá označován jako "Křišťálový palác", protože jeho stěny jsou průsvitné a pod podlahou je vidět protékající mnohobarevné světelné proudy.

Zvláštním symbolem tohoto světelného stanoviště je kříž s kruhem nad sebou, což znamená že zde zvítězil duch nad hmotou.

Žáci zde vystupují po mnoha stupních vzhůru, kruhovitě seřazených kolem chrámu. Zde žáci zrakem vnímají barevné světelné kaskády, pulzující pod průsvitnou podlahou. Obrovské rozměry ohniska sotva dovolují rozeznat hranice, zvláště když se všechno skládá z materiálu podobném křišťálu.

Vibrace se stále zesilují, čím blíže se přichází k srdci chrámu. Když se potom žák má ještě setká s velikým mistrem Suryou (ten má také vysokou postav, měří asi 2,10 m), potom je to zážitkem plným štěstí. Žák přijímá Suryovo požehnání a když mu podá svoji ruku, pocítí žák zvýšené vibrace, které do něj vstupují. "Mír budiž s tebou" říká mistr Surya.

Mnoho pomocníků a učitelů se ujímá žáků a poučují je o jejich úkolech a pracích. Kéž by se mohly vibrace Míru rozšířit po celé Zemi s pomocí činnosti v tomto ohnisku.

Mistr Surya praví:
Světlo v lidském nitru je pro každého ohniskem, kterým by se jeho Božské Já dokázalo projevovat. Tak si každý v sobě nese zárodek Božské dokonalosti, zobrazení Božského člověka, ke kterému jednou doroste.
Vy, žáci, jste již tento zárodek ve svém nitru povzbudili k růstu a rozvinuli také trochu ty síly, které v něm spočívají. Tím již vnitřní světlo vyzařuje na venek a stává se viditelné pro svět světla. Trpělivá výchovná práce vašich učitelů přináší plody a opravňuje k větším nadějím. Vaše činnost ve světelných centrech i vaše činnost ve vnějším světě je potravou, která slouží vnitřnímu světlu k růstu. Síla vašich myšlenek a vašich slov obsahuje více a razí (vytváří) takové formy, které znamenají požehnání pro svět.

Zde je vaše úloha: pomocí jasných představ, vštěpovaných do jemnohmotné podstaty, začíná proměna. Nejprve v neviditelných světech, ale potom proměna působí i na fyzické úrovni. Žáci, ujasněte si dokonale, že jste takto tvůrčím způsobem činní a že máte moc pozměnit kdykoliv stavy, když používáte dostatečně soustředěně svoji sílu a nepolevujete v posilování dobra.

To bude vaše činnost, když spolupracujete v našem světelném chrámu míru a když vnímáte, jak záření míru, které uvádíte do chodu, se rozšiřuje a rozlévá do světa. Kéž by tak ještě mnozí lidé rozpoznávali, že každý jednotlivec může podporovat tuto práci tím, že sám zůstává v míru a účinně tak působí ve svém okolí. Myslete vždy na to, že mír může být zajištěn vždy jen tímto způsobem. Co by mohlo pomoci, když by sice velikáni ze světa světla drželi zeměkouli stále v záření míru, ale lidé by nebyli ochotní se sami udržovat v míru. K tomu je nutná dlouhá vývojová cesta, neboť každý teprve musí rozpoznávat, že jenom on sám je zodpovědný za svůj svět a také za mír ve svém vlastním okolí.

Vy, žáci jste si získali toto vědomí. Žijete v míru sami se sebou a se svými bližními? Pokud ještě kolem sebe šíříte neklid, nebo v neklidu žijete se svými bližními, nebudete dobrými představiteli Míru.
Pojďte, milovaní přátelé, učte se zde tomu, co vám ještě chybí, abyste se stali ohniskem Míru. Jsme vám láskyplně nápomocni a zahalujeme vás do záření Míru.
 
nad Fudžijamou v Japonsku
Hierarcha: Mistr Kamakura
Barva plamene: Fialová a Zlatá
Vlastnosti: Proměna a Moudrost
Znělka: Ranní nálada od Griega


Nad posvátnou japonskou horou Fudžijamou je zakotven plamen Proměny a Moudrosti. Toto ohnisko, chráněné nanebevstoupeným mistrem Kamakurou, je již od dávných věků pramenem Moudrosti, která chrlí na lidstvo svoji blahodárnou podstatu.

Náš velký mistr Saint Germain toto světelné ohnisko napojil na svoje záření, neboť jsou potřebné dodatečné proudy energie fialového plamene Proměny, aby se lidstvo mohlo zbavit zpětnými vibracemi Karmy stále většího zatížení.

Žák, přibližující se k tomuto světelnému stanovišti si bude vědom stále silnějších vibrací. Již zdaleka je záření viditelné jako slunce, ale zahalené do lehké mlhy, aby byly snesitelné silné vibrace.

Podobně jako je poutníky navštěvována fyzická hora Fudžijama, pomalu vystupujících vzhůru po strmé stezce a vdechujících chladný vysokohorský vzduch, podobně i žák, navštěvující éterické ohnisko na své duchovní cestě, vystupuje vzhůru bujně se zelenajícími zahradami k samotnému chrámu.

Ten se skládá ze sedmi stupňů (poschodí), a podle vývojového stupně se žák cítí přitahován k odpovídajícímu stupni chrámu. Čím výše přichází, tím více žáků se opožďuje a jen několik málo jich dojde k ohnisku na nejvyšším stupni. Prostory tam jsou obrovité a mohou přijmout žáky z celého světa. 

Tyto prostory se nedají porovnávat s žádnými pozemskými stavitelskými díly, protože v éterických oblastech nehrají prostor a čas žádnou roli. Zde jsou primární vibrace a žák se jim ochotně poddává, aby svůj život i svůj svět obohacoval a dopomáhal ještě více rozšiřovat záření tohoto chrámu.


Mistr Kamakura říká:
Buďte vítáni milovaní žáci světla, tak se na vás obracíme v rajské kráse našeho ohniska, ve kterém jednoduchost a ticho umožňují prociťovat vysoké vibrace, které se v průběhu časů stále více zesilovalo.
Kosmický zákon pamatoval předem na to, aby síly světla, rozdělené do mnoha barevných odstínů a vlastností, byly zakotvovány v různých krajích Země. 

Odtud vyzařují svoje účinné síly dobra na Zemi a mohou být vědomě vnímány a zasílány dál pro obohacování života a posilování sil dobra.
Takovým prastarým stanovištěm světla je naše ohnisko Moudrosti a Proměny, kterou svoje vibrace již odedávna vysílá nad životy Země Moudrost jako síla Poznání, Rozumu a rozšiřujícího se vědomí pozemského člověka. Tuto Moudrost zatím do sebe přijali během věků jen nemnozí, ve srovnání s počtem životních proudů, které ještě budou muset být zachyceny.

Síla proměny se stala nutností vzhledem na zpětný proud lidské Karmy. Proto musela být vytvořena možnost, aby lidé sami mohli pročišťovat energie, jinak by uvázli ve zlu, které sami vytvořili. Tyto síly proměny jsou vyzařovány na různých místech Země a každý z vědoucích žáků vytváří sám pro sebe malé ohnisko, ze kterého jsou vysílány očišťující síly. To je chvály hodná činnost, přátelé. Budeme posilovat vaše síly a budeme vás uschopňovat přijímat a znovu probouzet zasuté vědění, které vám již jednou patřilo, abyste jako řiditelé silných kosmických sil mohli vykonat pro Zemi svůj podíl na vývojové práci.

Vaše jistota při rozlišování pravého a nepravého se musí zvětšovat a světlo vašeho vědomí musí proniknout vším nepravým. Předchází tomu ale dlouhá vývojová cesta, ze které již máte velkou část za sebou. Při tom vám můžeme být poněkud nápomocní. Namáhejte se ale také, abyste očišťováním svých těl vytvářeli více světla a stali se dobrými poradci pro nevědomé. Vaši pomocníci v ohnisku Fudžijama očekávají váš příchod.
  
v éterické říši nad Pekingem
Hierarcha: Mistryně Kuan Jin
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Milost, Slitování a Láska
Znělka: V jedné klášterní zahradě (Ketelby)


Chrám Milosti a Slitování, ohnisko Purpurově-fialového plamene, leží v éterické říši nad Pekingem. Vidíme zde velikou skvostnou stavbu, obklopenou dvanácti menšími chrámy, z nichž je každý zasvěcen jedné zvláštní ctnosti. Žák zde může vstřebat vlastnosti, které mu ještě schází a jsou potřebné pro jeho vývoj.
Zvláštním znamením tohoto světelného stanoviště je mimořádné ticho. Žák zde je povznesen jemnými čistými vibracemi, pronikajícími do jeho myšlení a cítění a naplňuje jeho vědomí touhou po prominutí všech nespravedlností, které mu byly způsobeny. Může zde být také osvobozen od pocitů záští a vzpoury proti druhým lidem a může potom prožívat z toho vyrůstající radost.

Před dávnou dobou byla milovaná Kuan Jin důvěrně známá lidem na východu, protože pomáhala přetvářet ničivou karmu rodičů a dětí, pokud to bylo možné. Žáci by ji měli prosit o laskavou pomoc pro nově narozené děti a ty, které mají přijít na svět. Vyslyší všechna taková volání a udělá pro ně stejnou službu, kterou vykonávala v minulých dobách. Ona a její pomocníci se namáhají, aby stály po boku zvláště neprovdaným matkám a jejich dětem a pomáhali jim. Již častokrát mohli zabránit sebevraždám, nebo potratům.

Poněvadž pozornost lidí je "otevřenou branou", proto myšlenky a prosby žáků o léčení, milost a vyrovnanost pro Lidstvo se budou uskutečňovat, když se budou spojovat s chrámem Milosti a když budou zůstávat v dobro působícím záření milované Kuan Jin. Velká ochránkyně plamene Milosti se také ujímá těch duší, které již prošli pozemskou smrtí a ve svém pozemském životě se dožili hlubokých zklamání a také těch duší, které litují svých chyb. Všem takovým duším se dostane pomoci, aby potom před karmickou radou měly nejlepší možné příležitosti a mohli dostat další školení.

Mistryně Kuan Jin říká:
Činy a opomenutí Lidstva, připsané minulým životům na této Zemi již málem vedlo ke zničení planety. Každý člověk si musí sám vyhledat a použít na sobě recept pro obnovení harmonie a pořádku.
Od dávných věků nejlepší osobnosti lidstva podávaly takové recepty a při tom neúnavně poukazovaly na to, jaké ctnosti vyznamenávají ušlechtilého člověka. V mnohých jejich učeních, která se nám dochovaly, bylo vše uloženo. Mnoho zainteresovaných lidí tato učení prostudovalo, ale označilo je nálepkou "nepoužitelné filosofie", protože jim připadalo nemožné, aby došlo k takovému zušlechtění charakteru.

Část lidí ale již dosáhla takového vývojového stupně, u něhož se dá očekávat, že již tyto nauky přijali za vlastní. mnozí z nich již poznali, že nelze vystačit s tím, aby vyplnili svůj pozemský život pouze usilováním o hmotné věci. Vyhledávají takovou cestu, která jim slibuje pokud možno rozvoj bez námahy. Tím začíná ponejvíce první svítání poznatku, že spokojenost nelze dosáhnout pomocí pozemských statků. Potom následuje hledání takového učitele, v jehož záření by se člověk cítil dobře a mohl by žít bez vynaložení vlastního úsilí. Ale až k poznání odpovědnosti za svůj vlastní život je ještě potřeba daleké cesty.
Moji přátelé, vy jste již velký kus této cesty urazili a vzali jste na sebe zodpovědnost nejen za svůj vlastní život, ale i za zlepšování poměrů na Zemi.

To je důležitý bod lidského vývoje až ke spolupracovníku světa světla, až k moudrému a milosrdnému utěšiteli, který veškerý život zahrnuje do své Lásky. Nezištná spolupráce s vysokými hodnostáři Světla je charakteristický znak zralé duše, která rozeznala, že nikdo nemůže žít a vynakládat úsilí jenom sám pro sebe. Vidí, že musí chápat evoluci jako celek, aby se stala opravdovým mistrem energií, vyživujících život.
V milosrdné Lásce pozorujeme zápas pozemského lidstva s jeho nedokonalostmi a nevědomostí, ze které pochází tolik tragických omylů. Pečujte spolu s námi o osvětu těch lidí, které můžete obsáhnout, dávejte dál to, co vám bylo s láskou dáno a tak spolu prosvětlíme temnotu na Zemi.
 
v Transsilvánii (Karpaty), Rumunsko
Hierarcha: Mistr Saint Germain
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Svoboda a Proměna
Znělka: Vídeňský valčík od J. Strausse


Pán tohoto začínajícího věku, velký Mistr Saint Germain otevřel bránu svého světelného ohniska svým žákům a hledajícím lidem. On, který již minulých stoletích působil mnoho dobra pro lidstvo, se cele postavil do služby úsilí osvobození pozemských národů. Vždy znovu ztělesňoval a vždy vedl takový život, kterým dokázal rozšiřovat Momentum Svobody.

Jeho domov v srdci Transsilvánie stojí ve vztahu k jeho službě Životu. V každém století se rodili lidé, pracující ve prospěch Svobody. Tito lidé měli duchovní povolání podporovat rozvoj na Zemi. Jsou svou duchovní příbuzností přitahováni ke chrámu Svobody. Zde dostávají pokyny a jsou podněcováni k uskutečňování vysokých ideálů. Velicí vůdci lidstva byli hosty tohoto chrámu a často nevědomky přijali do sebe vibrace zde panující. Podněty a idee, které přijali potom odnesli s sebou do svého světa.
Mistr a žáci se zde schází a každý se může ponořit do záření svobody a může se stát aktivním a vědomým spolupracovníkem tím, že si přináší ideál Svobody do svého okruhu působení.

Prozařování plamene Svobody, to je tmavě purpurová až fialová barva prozařuje éterickými sférami daleko do okolí tohoto světelného stanoviště a přijímá všechny ochotné žáky a čekatele, kteří chtějí toto záření posílat do světa. Kdo dokáže zkoncentrovat svoje vědomí a nasměrovat je na to, může na sebe vztáhnout tyto vibrace. Nechejte se naplnit Láskou a nadšením velkého Mistra Saint Germaina usilujte o to, abyste se stali takovými jako je on.

Valčíky Johana Strausse reprodukují něžné tóny a krásy této části Evropy, který On tak velice miluje. Vy se můžete nechat uchopit mystickým citem, který byl této krajině předán tímto ohniskem a zářením velikého Mistra.
Světelná stezka je mnohotvárná a není monotónní. Jakmile se na ni odvážně vstoupí, budou žáci moci přijímat impulzy, kterými potom mohou dále přenášet světlo.

Mistr Saint Germain říká:

Vyhasínání špatných vzpomínek a zneutralizování na ně vázané energie často způsobuje rychlé uzdravování všech možných tělesných i duševních chorob. Tento princip je již dlouho znám lékařské vědě.
Vy, žáci byste si měli ujasnit, co to pro vás může znamenat. Měli byste si také ujasnit, co pro vás znamená, když můžete špatné vzpomínky ve svém vědomí rozpustit pomocí fialového plamene.

 Když máte nějakou tělesnou nejednotnost, kterou jste se ještě nenaučili zvládat, mohl bych vám dát tento návrh: Pokuste se představit si, jaké vlastnosti těla lze vyčíst z vašeho éterického těla. Je to něco, co odpovídá v jemném pojetí vašemu fyzickému tělu, co se třpytí v jemně fialovém světle a při tom působí dojmem mlhoviny. Při tom má různé skvrny, poruchy omezení a poranění. Je potřeba tato omezení a poranění odstranit. Znamená to, že si musíte cílevědomě a jasně umět představit, jak fialové záření, které uvádíte do činnosti, vše stravuje a očišťuje vaše éterické tělo, až zůstává čisté a jasně třpytivé, čisté a bez poskvrny. 

Tímto způsobem uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na vaše fyzické tělo a zažijete, jak se vás zmocní osvobozující pocit, když jste cílevědomě dokázali odstranit všechny poskvrny a jizvy.
Milovaní přátelé, věnujme se tomu, abychom během doby aktivity fialového světla společně pracovali na tomto úkole. Nabízím vám svoji pomoc jako příspěvek k podpoře žáků, věnujících se našemu osvobozovacímu dílu pro Zemi.

Vaše tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z dávné minulosti, které takto chceme zneutralizovat.

Používejte této mojí pomoci, procvičujte svoji sílu představivosti a snad sami poznáte nerovnosti ve vašem éterickém těle. Potom se soustředěně dejte do práce. Vysílejte proměňující záření dovnitř a pozorujte, jak vaše životní tělo bude opět čisté a zářící. Takto budou odstraněny i stavy, které se projevují jako tělesná nemoc. Pokuste se o to, milovaní přátelé. Máte k tomu dobrou příležitost.
 
Kuba (v éterické říši)
Hierarcha: Archanděl Zadkiel
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Proměna a Vzývání

Znělka: "Na krásném modrém Dunaji" od J. Strausse


Archanděl Zadkiel na nás volá: "Božská milost vytvořila zákon proměny a je to ona, která pozemským dětem rozmnožuje síly proměny dává jim je poznat. Přijímejte tuto Milost..."
Bylo to kdysi, když ostrov Kuba byl částí kontinentu Atlantidy, kdy byl chrám proměny fyzickým ohniskem, ke kterému přicházeli lidé jako poutníci, aby zde přijímali očištění a léčení. Během epochy kultury Atlantidy byl oheň proměny a očišťování viditelně vyzařován pro lidi.

Také my můžeme spatřit tento mohutný oheň, když ve svém vyšším vědomí v noci putujeme k tomuto posvátnému místu s velkým přáním v srdci dokázat se osvobodit ode všech nahromaděných zátěží. Žák na této cestě tam dokáže zažít jak je veden kouzelnými krajinami a při tom je obklopen nejprve světle fialovými paprsky, které se potom zbarvují tmavěji když kráčí dál. žák má potom v srdci radostný pocit očekávání až se přiblíží k cíli.

Nyní vidí posvátná světelná stanoviště Očisty a Proměny jako jednu obrovskou kulatou stavbu z ametystu. Kolem něj stojí sedm menších kulatých staveb, které jsou také z ametystu. (Protože je fialový paprsek sedmý, je také těchto staveb sedm.) Z velikého dómu a z každého menšího chrámu se zvedá vzhůru šlehající fialový plamen a na zlaté kupoli střední hlavní stavby je znázorněna postava svaté Ametysty.

V začínajícím věku bývají lidé vždy více přitahováni fialovým ohněm a ten se stále více bude rozšiřovat a bude se stávat citelnějším. Jeho vnímání se proto musí pomalu prosazovat i u těch, kteří dosud nic o této Božské Milosti neví. Velký archanděl Zadkiel spolu se svým Božským doplňkem, svatou Ametystou, vyškolil kněžstvo ohniska v používání fialového ohně. Jedním z těchto kněží byl Mistr Saint Germain, který později ve svém vtělení jako Krištof Kolumbus našel cestu přes moře, protože byl svou láskou přitahován k fialovému ohni.

Když kontinent Atlantis klesl do mořských hlubin, bylo světelné stanoviště společně s jinými ohnisky posvátného ohně éterizováno a velký duchovní vůdce nyní střeží v jiné podobě existence spolu se svými lidmi tuto tak důležitou sílu očišťování a proměny pro lidi a celou Zemi.

Barva záření - královského purpuru - byla ve všech dobách barvou "královského hávu". Poukazuje na to, že v něm jsou přítomné královské síly. Tyto síly fialového plamene pomáhají lidem proměnit svůj svět a dovést jej do Božského pořádku pokud toto záření intenzivně využívají. Takto se každý žák stává ohniskem, pokud se celou svojí silou připravuje na využití proměňujícího očišťujícího Fialového Plamene. Nuže - použijte jej i vy...

ŠAMBALA

v éterické říši nad pouští Gobi
Sídlo duchovní hierarchie Země
Hierarcha: Pán Gautama.
Barva trojplamene: růžová, zlatá a modrá.
Vlastnosti: vyváženost a střední cesta.
Znělka: 5. věta Bethovenovy 6. symfonie.Takto zní staré poselství: "Odložte stranou všechno, co ve vás spočívá na lidských přáních a myšlenkách. Očistěte svá nižší těla dřív, než sem přijdete. Je to totiž posvěcené místo."
Žáci světla vědí, že smějí vyhledávat Šambalu pro její zvláštní význam a pro její velikou milost. Ohnisko v éterické říši nad asijskou pouští Gobi platí jako největší a nejskvostnější na Zemi. Od prastarých časů poskytuje přístřeší sídlu duchovní hierarchie. Jeho vládcem je "Pán světa" Gautama.

Lidé z celého světa koncem pozemského kalendářního roku se vydávají ve svém vyšším vědomí každou noc na cestu do Šambaly. Přinášejí tam roční sklizeň (celoroční úrodu) svého přírůstku světla z předchozího roku. Každé, i sebemenší množství je vítané a nikdo není nějak posuzován. Všichni přispívají k tomu, aby zvětšovali plamen Šambaly, který tvoří nevyčerpatelný životní elixír pro naši domovskou planetu. Veškerý pozemský život je napájen růžovo zlato modrým plamenem. Žáci, kteří schraňovali světelnou energii a nepromarnili ji, jsou vlastní příčinou stálého rozmnožování světla na Zemi.

Plni očekáváni a posvátné bázně, dáváme se nésti k nejposvátnějšímu ze všech světelných stanovišť. Andělé a ochranné bytosti nás již brzy vnořují do zlatého světla, aby nám ulehčili naše přizpůsobení stále se zvyšujícím vibracím. Kolem nás pozorujeme mnohé hledače světla, zahalené také do tohoto zlatého světelného pláště. Jsme uvědoměni o tom, že jsme všichni spojeni dohromady a jsme ochraňováni ve veliké jednotě stvoření. Každý životní proud tvoří buňku v zářícím srdci Božstva.

Kráčíme přes most, který nás převádí na druhou stranu k vlastnímu ohnisku a rozeznáváme kaskády třpytivé vody a plovoucí růžové, zlaté a modré lotosové květy. Vzadu se zvedají široké schody ke chrámu, který je mistrovským architektonickým dílem. Působí svým filigránským provedením jako by byl z jasného, opalizujícího mramoru. Je přece vybudován ze světelných darů mnoha božích synů a božích dcer.
Vrata se otevírají a my prožíváme dlouho známý pohled do nitra světelných stanovišť a jsme stále znovu uchvacováni jejich nadpozemskou krásou. Podle toho porovnáváme ve všedním dnu naše okolí a okolnosti a často býváme zklamáni právě díky bezděčné vzpomínce na dokonalost vnitřních říší.
Právě v Šambale se však každou noc učíme vyrovnanosti, vyváženosti, střední cestě, kterou učil Gautama, dokud ještě žil jako Buddha na Zemi.

Jeho zlatá socha ve vstupní hale Šambaly nám ukazuje posvátný lotosový symbol s drahokamem uprostřed. Neúnavní hledači v něm poznávají věčné božské ohnisko, vysílající stále více svůj lesk, čím vroucněji se s ním člověk sjednocuje.

Do vlastního světelného ohniska Šambaly, ve kterém je pro Zemi zakotven permanentní atom v trojplameni, ještě nevstoupila žádná bytost, která by nebyla nanebevzatá (která by nevystoupila na nebesa). Nesnesla by totiž toto záření, neboť v prostorách pro pobyt a vyučování žáků jsou vibrace vždy ve spirále sníženy až na takovou intenzitu, která je pro žáky snesitelná. Každému je takto dávána příležitost, aby si proměřil svůj růst a aby proškoloval své citové a éterické tělo.

Když se opět navrátíme do všedního dne, pociťujeme přírůstek na harmonii a na veselejší mírné trpělivosti. Jsou to totiž ty hlavní bytostné znaky pokročilých žáků. Vesele a vděčně totiž ponecháváme pro dobro svého okolí přicházet to, co jsme obdrželi v Šambale a stále víc to rozšiřujeme po celé Zemi.

Pán Gautama praví:

Roční sklizeň od venkovana není posuzována jen podle množství, ale je ještě víc posuzována podle kvality, stupně růstu a podle zralosti.
A tak i žák, přinášející svoji roční sklizeň se může vykázat velmi rozmanitou kvalitou. Jeho světelná energie, jejíž růst měl možnost pozorovat během roku nemá stejnou kvalitu, ale má nejrůznější vibrace.

Není to však vyhodnocování, když je k tomu připojena sklizeň Šambaly a každé, i sebemenší množství je vítáno.
Tato velká ceremonie má ten smysl, aby každého účastníka přesvědčila, jak je duševní práce důležitá. I když si na to většina žáků nepřinese žádnou vědomou vzpomínku, je toto vědomí přesto do žáků vštípeno a zakládá v nich satbu pro jejich další úsilí.

Zákon o vyrovnávání pak v obrácené míře než obvykle začíná účinkovat vlivem přírůstku síly a pevnosti na cestě žáka, aby mohl bezpečně a jistě postoupit na nejblíže další stupně vždy ve spojení se světlem a se silou Šambaly, s jejímž plápolajícím ohniskem zůstává spojen světlem, které je do něj vtěleno.

Milovaní přátelé, starejte se o to, abyste schraňovali svůj světelný přírůstek a abyste jej nepromarňovali. Tak totiž prostřednictvím každého usilujícího žáka bude rok od roku více světla na Zemi.
 

CHRÁM ÚTĚCHY

Šrí Lanka
Hierarcha: Maha Chohan
Barva plamene: Zlatorůžová
Vlastnosti: Láska, útěcha, pokoj, mír
Znělka: Za ranního rozbřesku od Cadmana.Na jižním cípu Indie leží ostrov Šrí Lanka, na kterém se nachází chrám útěchy našeho milovaného Maha Chohana. Toto vznešené světelné ohnisko leží pod velkou čajovou plantáží a je dobře ukryto před zvědavými pohledy lidí. Odtud vyhlížíme ven směrem na moře, kde se spojují Indický oceán a vody Bengálského zálivu. Ve vchodu do haly vidíme na stěnách sedm obrazů svaté trojice. Každý obraz ukazuje další stupeň na cestě žáka k jeho spojení s jeho Božským JÁ.

Svatý Aeolus, který byl původně hierarchou tohoto světelného stanoviště, zaujímal dlouho úřad Maha Chohana. Jeho následovníkem v tomto vysokém úřadě je dřívější Chohan třetího paprsku, tedy Pavel, benátský mistr.

V tomto ohnisku je již celé věky přitahováno a zakotvováno vyzařování naděje. Každý ze sedmi Chohanů (řídících osobností paprsků), kteří jsou podřízeni Maha Chohanovi, přijímá svůj podíl na kosmickém záření a ten paprsek, na kterém slouží jim oživuje a zesiluje. Všichni Chohané se v tomto ohnisku shromažďují, aby se poradili o možnostech pomoci pro lidstvo. Odtud je na všechny strany rozléváno ven žehnající a obnovující záření, Svatý duch pro tyto (tuto) planetu. Také přírodní svět přijímá tento žehnající proud pro své mnohoznačné úkoly.

Maha Chohan pak očekává od svých upřímných žáků, že budou "strážci" (ochránci) svého bratra. Znamená to, že každý nesoulad, který bude z nějakého člověka do Aury žáka, má jím být ihned zlikvidován. Tak již nesoulad nemůže dopadat zpět na svého původce, který jej vyslal. Vyžaduje to již velikou míru nesobecké lásky, což je vlastnost, která se málo praktikuje.

Maha Chohan praví:

Odpuštění zrozené z lásky a z moudrosti Božského zákona je prostředkem pro usilujícího, který uvolňuje vnitřní síly. Jen tehdy, když je v souladu se svým bližním, může být harmonický a v pokoji, což je předpoklad pro zdraví a pro spásu. Znamená to, že nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví, dokud není nacvičeno absolutní odpouštění každému, s kým žák není zcela v souladu.

Je to moudrým zařízením přírody, že všechen rozvíjející se život, usilující o krásu a dokonalost, ji může dosáhnout jen tehdy, když se řídí zákonem harmonie. Tomuto zákonu se musí plně podřídit i člověk, když chce dosáhnout svého Božského určení. Neznamená to nic menšího, než že se člověk musí namáhat, aby ve svém vlastním světě vytvářel mír a řád. Potom teprve jeho vnitřní těla budou vibrovat ve vzájemné harmonii a jeho fyzické tělo bude na to reagovat s pocitem dobrého stavu a s vyrovnaností.

Milovaní žáci, toto je prostředek dávaný zdarma, abychom znovu nabyli ztraceného zdraví. Každý si může odzkoušet, jestli existují rozdíly mezi ním a druhými, které doposud ještě nebyly odstraněny a jestli proti někomu ještě chová nedobré myšlenky. Potom si každý může pospíšit, aby nedobré myšlenky odstranil s pomocí fialového záření tak, aby oba byli prosti těchto nedobrých myšlenek.

Nejúčinnější však je láska, která zvítězí nad každým záštím. Je to léčebný prostředek na každý problém. Uvažte dobře, přátelé, kde tento léčivý prostředek ještě schází, abychom se svými bližními mohli žít v míru a harmonii.
 

CHRÁM OCHRANY A SÍLY

v éterické říši nad Curychem
Hierarcha: Elohim Herkules
Barva plamene: modrá
Vlastnosti: síla, ochrana a moc
Znělka: Bethovenova 5. symfonieZe všech světelných stanovišť a ohnisek proudí energie do chrámu velkého Herkula. Zde dostávají všechny vlastnosti dodatečný silový impulz, aby potom vyzařovaly ven a vykonávaly své dílo.
Uprostřed vznešené stavby v čistém bílém mramoru leží vlastní ohnisko ochrany a síly. Tento prostor, ve kterém panuje silné vyzařování energi nemůže být přístupný žákům pro jeho vysoké vibrace.

Žák, nebo hledač světla, který by zde rád obdržel poučení se dozví, jakou sílu a také milující dobrotu má Elohim Herkules. Jako jednomu ze stavitelů světů mu náleželo vytvoření našeho planetárního systému, zároveň s jinými velkými Elohimy stvoření. To jsou stvoření nezměrné síly, které se vždy v lásce skláněly k lidstvu.

Když nyní Elohim Herkules žákům Velkého Bílého Bratrstva znovu otevírá brány svého světelného ohniska, potom by měli v této době přijmout něco z nepřekonatelné ohnivé síly a mocné působnosti, něco z odvahy ze zodpovědnost, to znamená takových vlastností, které podstatně přispějí k tomu, aby posilovali práci žáků směřující k rozšiřování světla na Zemi. Potom se tito žáci dozvědí, co to znamená postavit se vstříc této velké kosmické bytosti, neboť jen ti žáci, kteří vyvíjí vážné úsilí a u nichž vůli následují také činy, naleznou jeho láskyplnou podporu.

Elohim Herkules praví:

Moje velké uctívání je nasměrováno na světlo v každé živé bytosti, To stejné světlo, které i my vyjadřujeme na venek. Ať ta bytost je třeba i uvězněna v husté hmotě, nebo ať je zapomenuta, nebo poklesla dolů až na úroveň doutnající jiskry, nebo i když se stala zářící v lidské bytosti, která se svým úsilím dostává ke svému Božskému určení. To světlo má stále stejný původ.

 Propojení Božským světlem v celé rodině lidstva činí Božské určení bratrstvem a osudovým společenstvím i když to ještě nebylo poznáno a vládne nenávist a rozkol. Podívejte se, přátelé, jakou nutností to je, aby byl každý člověk uznáván jako stejně oprávněný tvor, který se liší od jiných jen stupněm svého vývoje.
Dokázali byste nyní vyměřit, jak takové uznání bratrství lidstva by v krátké přivodilo proměnu na Zemi, tak, jak to také u pokročilejšího vývoje skutečně bylo v jiných slunečních systémech.

Máme nespočetné srovnávací možnosti a prosíme naše žáky, aby také přijali toto přesvědčení. Ať se každý svým způsobem zkouší přibližovat tomuto cíli.
Více než příležitost dovídat se o tom, jak a kde probíhá tento vývoj, je žákům dána dobrá příležitost návštěvou světelných stanovišť. Žáci, vy sami se poučíte o tom, co pro to můžete dělat a které kroky vaše individuální cesta vyžaduje.

Vaši učitelé zde mají příkaz, aby vaši houževnatost posilovali všemi možnými způsoby. Nesmí totiž existovat žádná lenost u žáka, který to myslí vážně a postavil se do služby Bratrstva Světla. Bratrstvo Světla totiž počítá s vaší energií a každé promarnění příležitosti na vaší straně jen oddaluje váš vlastní i celkový rozvoj.
V našem ohnisku získáte také nezbytný impulz, podněcující vaše síly a posilující dobré impulzy.

 Předkládejte svoje problémy svým učitelům. Společně s nimi pak vypracujete řešení. I tehdy, když si nepřinesete vědomou vzpomínku, přece jen zde budou položeny výhybky, které vám dají možnost odpovídajícího jednání. Neexistuje žádný úspěch bez předchozí vytrvalé práce.

Platí to pro každou pozemskou činnost a ještě více pro světelnou cestu, kterou následujete.
Kéž by vám síla a houževnatost pomohly k dalšímu růstu.
 

CHRÁM BOŽÍ VŮLE

Daarjeeling (Dárdžiling)
Hierarcha: mistr El Morya
Barva plamene: královská modř s křišťálově bílým zářením
Vlastnosti: Božská vůle
Znělka: Nádhera a obřadnost z ElgaruJméno Dárdžíling vzbuzuje vzpomínky žáka na světelné stanoviště, ze kterého proudí světem tlak Božské vůle. V každém lidském srdci má nalézat ozvěnu odpovídající stupni vývoje a vhledu k nalezení vzpomínek na vážného mistra, přidávajícího k tomu svůj pohled, kterému nic neujde

V jeho přítomnosti žákovi přichází na mysl všechny hříchy, které vyplývají z jeho opomenutí. Ale není tomu tak - nikdo nepotřebuje mít pochybnosti, vždyť právě sem žák přichází, aby se učil rozpoznávat Božskou vůli. Velký mistr, zastupující tuto stránku univerzálního záření, požaduje na svých žácích, kteří ho následují, aby sami měli jasno v každém svém myšlení a jednání a byli v něm opravdoví. Potom každý, kdo se chce účastnit na práci tohoto světelného ohniska bude podroben zkoušce a dostane také ve svém vnějším životě odpovídající školení, která slouží jeho očišťování.

Když žák projeví ochotu postavit svůj život zcela do služby světla a připojit se k úsilí duchovní hierarchie, potom se musí učit uznávat jako nejvyšší instanci pro své jednání vždy vůli Boží.
Mohutná síla, zakotvená v tomto ohnisku se tím stává citelnější, čím více se blížíme k vlastnímu centru. Záření Božské vůle působí neobyčejně povzbudivě a pečuje o to, aby zmizela každá lenost žáka, když se zde nalézá jako host.

Mistr El Moria přijímá vládní zástupce ze všech končin Země, kteří ve svých jemnohmotných tělech jsou sem přiváděni právě pro to, aby dostali radu pro záležitosti svých národů. Ve fyzickém vědomí se opět tyto rady vynoří, když nastane dotyčná situace. Také žák si většinou přináší úlomkovité vzpomínky na svá školení, ale svůj pozemský život stále více usměrňuje podle Božské vůle, která v něm začíná bezděčně působit.
Mistr El Morya zve žáky, aby svůj vnějškový život postavili do služby světla a aby se úžeji připojili ke snahám duchovní hierarchie, aby absolvovali "ročník" o úkolech a cílech pro nejbližší dobu. Jen tehdy, když se lidé řídí Božskými zákony, se může prosazovat dobro na Zemi.

Mistr El Moria k tomu říká:

Vaše přítomnost ve vnitřních říších nám umožňuje lepší kontakt s vámi, než by mohl být uskutečňován ve vnějším světě. Buďte přesvědčeni o tom, že vše, co se zde učíte je zakotveno ve vašem vědomí. Je to tak i tehdy, když vaše paměť není schopna tyto věci zprostředkovat pro váš fyzický mozek.

Vibrace, ve kterých se zde nalézáte, okamžitě poklesne, když se vracíte do svého fyzického těla. Tím totiž mizí všechno to, co jste zde už zažili. Přesto však je to vryto do vašeho vnitřního vědomí a jednou se to znovu projeví, když vy dokážete vědomě zvyšovat své vibrace.

Přesto však náš kontakt s vámi žáky se nevstahuje jenom na poučování, nebo na úkolu, které zde dostáváte, ale dáváme každému zcela osobní sdělení. Bylo by žádoucí, kdybyste mohli brzy získat vzpomínku na to vše, protože to by vám zjednodušilo mnohé věci ve vašem životě. K tomu účelu byste měli brzy dosáhnout požadovanou míru čistoty. Tyto vzpomínky vám mohou být přístupné jen za té podmínky, jestliže budete mít vaše nižší nositele do té míry projasněny a očištěny, že vaše vyšší vědomí může působit ve vašem vnějškovém já. Potom vám bude v okamžiku jasné, na co už tak dlouho čekáte.

Pracujme tedy společně na tom, abychom vaše vnějškové já stále činili propustějším pro vše, co přijímáte ve vnitřních říších. Pracujte na likvidaci všech stínů, které zatěžují vaše nižší těla. Tyto stíny brzdí světlé síly, které by mohli daleko lépe proudit přes vás, kdyby proti tomu nebyl ve vás žádný odpor.

Vše vnějškové, co stále proniká do vašeho vědomí, by mělo zůstat na periferii vašeho života. Udržujte svůj život bez vlivu vnějšího pozemského světa. Pozemský svět berte na vědomí jen potud, pokud je to nutné, ale nedovolte, aby do vás mohl zasahovat do té míry, aby vás zatěžoval. Přispěje to k tomu, že rychleji dosáhnete všeho, co je hodno vědění a co vám již bylo zprostředkováno.

Je to míra vašeho vnitřního jasu a tak mi dovolte, abych vám poradil: Rozmyslete si dobře, čím naplníte svůj vlastní svět.
 

CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY

nad Banffem
(Kanadské Rocky Mountains)
Hierarcha: archanděl Michael
Barva plamene: safírová modř
Vlastnosti: víra a ochrana
Znělka: sbor vojáků z "Margarety" od Gounoda


Pojďte k pramenu síly víry, která vám propůjčuje pevnost a odolnost ke všem útokům, pocházejícím z nevědomosti a často i z netrpělivosti. Usilujte stát se spolubojovníky na ochranu víry, která má po boku Michaelovy legie. Tak to říká velký archanděl Michael svým žákům, kteří jsou u něho hosty.

Chrám víry, který byl kdysi, podobně jako mnohá další světelná stanoviště, lidem viditelný a přístupný, pulzuje dnes v jemnohmotné sféře nad Banffem.

Archanděl Michael, ochránce a bojovník za víru, který je pánem andělských legií, je pro žáka pojmem moci a ochrany dobra. Uložil si se svými pomocníky za úkol poskytovat ochranu všem usilujícím lidem a posilovat jejich víru v to, že Božská vůle předvídá pro každý životní proud dokonání a osvobození od všech pout. Síla neotřesitelné víry je vyzařována na Zem archandělem Michaelem odedávna bez přerušení.

Žák, vtahovaný sem aby v jemných tělech přijímal toto záření, zažije, jak jeho odhodlání ke spolupráci při velikém díle osvobození je posilováno a jak roste jeho víra a přesvědčení o naplňování Božského plánu pro tuto planetu. Pracuje s novou odvahou a silou v srdci na svém místě pro blaho všech, kteří jsou mu svěřeni. Sílu víry, kterou přijal, rozdává dál.

Všichni lidé, kteří se věnují jakékoliv práci pro osvobození obyvatel Země z nouze a omezení, zde přijímají silné impulzy pro svoji činnost. Michael ochraňuje plamen v srdcích lidí. Každý, kdo jedenkrát pohlédl do jeho zářících očí, nikdy už nesejde z cesty. Síla víry jej zahaluje a zjasňuje mu cestu vzhůru. Žáci, kteří se shromažďují spolu s ostatními hledajícími v obrovitém oválném chrámu, se dívají na drahocennou výzdobu, na zlaté kopule a zdi, posázené safíry. Silněji však budou ovlivňováni silami, které jsou zde zakotveny a poskytovány každé bytosti, hledající ochranu a pomoc. Žáci a ostatní hledající přijímají novou životní energii pro svá unavená těla a energii pro své zemdlené duše, aby dokázali pokračovat ve své službě pro blaho lidstva.

Po tom, když opozdilci z jiných planet přišli na Zemi a když archanděl Michael zpozoroval pozvolné prosakování zhoubného používání svobodné vůle do vědomí člověka, připravoval se sám k účinné obraně víry a důvěry v Boha. Tehdy vytvořil svůj modrý plamenný meč, protože poznal nezbytnost jeho příští použití.

Od té doby bez přestání používá tohoto meče, aby odstraňoval každé příčiny a zárodky destruktivního použití svobodné vůle. V důsledku závoje Máji, který vznikl z disharmonie myšlenek, citů a slov, se pozvolna začalo vytrácet vědomí o andělech. Vnějškové vědomí je již nedokáže vnímat. Skvostné ohnisko víry zmizelo z povrchu země a Michael a jeho legie upadaly v zapomenutí.

 Z toho bylo vyňato jenom málo jedinců, kteří v každém věku pevně lpěli na Božských životních pravidlech a kteří přijímali existenci neviditelných, ale přece jen skutečných dobrodinců. Nyní, když duchovní velekněžstvo poskytuje lidstvu opět vědomost o pravdivé existenci archanděla Michaela, jeho andělů a jeho světelného ohniska víry a ochrany, stále více lidí bude využívat příležitosti k návštěvě tohoto éterického chrámu během spánku.

Archanděl Michael praví:

Závažnost vaší činnosti pro svět vzrostla, moji přátelé, od té doby, co vedoucí kněžstvo světla navázalo spojení se svými žáky. Je to důvod, proč je nám umožněno propouštět stále více světla do vašeho životního prostoru. Kosmický zákon nám neumožňuje, aby o to pečovaly pouze kosmické bytosti samy. Musí zde být poptávka od těch, kteří zde na Zemi chaos vytvořili, to znamená od samotných lidských dětí.

Víra, ochrana a síla naplňují pozemskou atmosféru a rozvíjejí se bez hranic, když spolupracujete s těmito silami. My si to musíme sami odepřít, abychom zasahovali do vašeho vývoje, protože lidstvo se potřebuje ještě mnoho naučit. Můžeme ale pomáhat těm, kteří se podílejí na našich úkolech a kteří působí jako nositelé světla, aby zlepšovali poměry na planetě Zemi. Předpokládá to ovšem, že naši pomocníci použijí sil, o jejichž používání je poučujeme. Dále to předpokládá, že naši pomocníci se sami pročišťují a napravují své vlastní chyby.

Duchovní velekněžstvo je skutečností, moji přátelé. Řídí od počátku vývoj na Zemi ale nemůže zasahovat do svobodné vůle lidí, která je lidmi zneužívána. Musí připustit, aby se nyní, na počátku nového vývojového cyklu, projevily následky tohoto zneužití. Bez vaší cílevědomé práce, milovaní žáci světla, by mnohé na Zemi vypadalo ještě temněji. Jen dále pokračujte ve své činnosti, diktované vám Láskou a z přesvědčení, že dobro zvítězí. Já jsem jedním z ochránců, sloužících světlu.
 

CHRÁM SLUNCE

Yukatan (Mexiko)
Hierarcha: Kenich Ahan
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: osvícenost a moudrost
Znělka: Greensleeves (zanecháno tradicí)Za dobrotivého a moudrého vedení Kenich Ahana, který dlouho před křesťanským osvobozením vládl v dnešní provincii v Jukatánu, uctívali lidé zlaté plameny věčného světla, vyzařované Heliem a Vestou. Tyto plameny jsou nyní ochraňovány velkým Kenich Ahanem - který od té doby vzestoupil vzhůru - a jeho lidem.
Kenich Ahan a jeho Bílé Bratrstvo se chopili obranných opatření ještě před zánikem tehdejší kultury, aby byly do budoucna zachovány pravdy této doby na 52 zlatých deskách na kterých se vypráví o celé historii národa Mayů.

Na hoře Uxmalu poblíž hlavního města Meridy leží světelné ohnisko tohoto "Zlatého plamene věčného světla". Hora sama je při povrchním pohledu jenom obyčejným pahorkem v jehož útrobách a povrchu jsou zachovány poslední zbytky chrámů ze staré doby. Jednoduchá chatrč Maya, vyhlížející jako příbytek učeného archeologa, zve ke vstupu. Když bylo přezkoušeno žákovo světlo a byla prokázána čistota jeho pohnutek, potom spanilý služebník odsune záclonu a vybídne jej ke vstupu do dlouhé osvětlené chodby, jejíž stěny jsou protkány bohatými zlatými žilami. Chodba vede hluboko do srdce hory Uxmal, kde v obrovitá hale šlehá mocný plamen. Přijměte jej a staňte se centrem paprsků božské síly Helia a Vesty.

Mocný velekněz, vysoký dvaapůl metru a skvostná nádhera jeho roucha je téměř nepopsatelná. Při slavnostních příležitostech na sobě nosí zlaté roucho, které je tak nádherné, že v současné době nemá srovnání s ničím ve hmotném světě.
Ohnisko stále vyzařuje stále zlatý třpyt a velekněz zve žáka dovnitř, aby se zde naučil poznávat, co skutečně znamená sloužit světlu.

Proudům života, které kdysi náležely k družině Kenich Ahana náleží zodpovědnost utvořit toto mohutné ohnisko dne viditelné a skvostným světelným stanovištěm, jaké se snad ještě nepoznalo. Dojde k tomu tehdy, až lidstvo dospěje k větší zralosti.
Třpytící se světelný pás potom spojuje každou bytost se slunečním chrámem. Požehnání a láska proudí zase zpět přes tento pás vždy, když se na to myšlenky zaměří a pozornost zůstává soustředěna na zlatý plamen.

Velký Kenich Ahan praví:

Připravenost a ochota člověka nasadit svoji životní energii pro dílo přinášející požehnání mu bude poskytovat nekonečnou radost, pro kterou neexistují vnější měřítka. Tato radost se dá měřit jen vnitřní blažeností a stále vroucnějším spojením se svým Božským Já.

Takováto cesta k požehnání člověčenstva, to je vaše činnost, milovaní přátelé světla. Vašem vnitřním uspokojením, které tato činnost přináší, je vaší odměnou. Pozemské radosti se proti tomu ukazují jako prázdné. Vaše vnitřní znalost týkající se úspěchu této činnosti nepřipouští, abyste ji opouštěli. Stává se potřebou vašeho srdce, abyste konali právě takovouto práci.

Je to jenom jedna stránka, jen jeden výsledek vaší činnosti. Energie, kterou tím v sobě hromadíte, dává růst vašemu vnitřnímu světu a rozmnožuje vaše poklady na nebesích. Ještě by mohly být vyjmenovány další body. Váš vlastní pokrok, rozšiřování vaší sféry vlivu dostavující se, když jste již dosáhli určitého bodu svého vývoje.

Touto činností, plnou požehnání, se stanete magnetem pro všechno dobré. Také k vám budou přitahováni lidé, kteří se na vás budou obracet s plnou důvěrou.
Mějte tedy svoje srdce připravena a starejte se o to, aby volání vašeho nitra bylo vyslyšeno a abyste jako žáci a spolupracovníci duchovního velekněžstva kráčeli po vysoké stezce světla. To vám bude přinášet další uspokojení a další požehnání.

Dovolte mi, abych vám jako svoji malou pomoc vložil do srdce proud Božské sluneční energie, která je nyní zesíleně vyzařována na Zemi. Hleďte, abyste v ní byli zahaleni a pociťujte, jak jdete vzhůru v tomto proudu světla a prociťujte jednotu, která spojuje vás a nás, kteří sloužíme životu.

V tomto proudu světla se můžete cítit vždy ukryti. Zde se jedná o mohutné síly, které takto máte možnost přijímat do sebe. Postavte se často do této jednoty, do světla, které tak je volně k dispozici pro veškerý život. Naplněni tímto světlem vyjděte ven do vašeho světla, abyste toto světlo dále šířili. Všude kde jste, můžete působit požehnání tím, že budete přinášet světlo.

To je důležitý bod pro vaší práci, který se většinou přehlíží. Často býváte tak zaujatí vaším každodenním shonem, že při tom zapomínáte neustále obnovovat svoje napojení na mohutné síly světla. Mnohé byste tak měli usnadněno, kdybyste na to pomysleli pokaždé, když jdete za svojí prací. Jeden z vašich přátel světla je vždy přítomen, aby vám při tom pomáhal.
 

CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ

Kašmír v Indii
Hierarcha: Mistr Kuthumi
Barva plamene: zlatá
Vlastnosti: Moudrost, Osvícenost a Trpělivost
Znělka: zpěv KashmiriMilovaný mistr Kuthumi ochraňuje chrám Moudrosti, ležící v čisté atmosféře hor Kašmíru. Jako veliký světový učitel k sobě zvlášť vábí žáky, kteří mají zájem stát se učiteli lidstva. Který žák na duchovní stezce by to snad nechtěl?

Představme si tedy před očima zlatožlutý plamen a zahalme se do něj úplně dříve, než před usnutím nasměrujeme naše vědomí na chrám moudrosti a při tom zažijeme, jak toto světlo ozařuje cestu, která nás vede přes údolí, přes výšiny a smaragdové louky s nádhernými vonnými rostlinami východu, podél modrých vod mnoha moří. Nad námi je při tom slyšet harmonický ptačí zpěv.

V tomto roztomilém okolí blaženě pociťujeme nedostižnou dobromyslnost mistra Kuthumi. Je to jeho cit, který přenáší na svoje žáky, kteří na něj vzhlíží vzhůru v pokoře a plní vděčnosti.
Lidé jsou přitahováni tímto ohniskem, které vytvořilo vibrace svého probouzejícího vědomí. Všude jsou pohromadě skupiny, naslouchající slovům mistra. Poslechněte si nyní jeho slova.

Mistr Kuthumi říká:

Budiž požehnán váš pobyt zde a vaše služba v našem ohnisku. Prožíváme zde hodinu co hodinu, jak se žáci věnují svojí práci, jak se s odhodláním a horlivostí snaží zvládnout svěřené úkoly. Ano, zde se pracuje s plnou vážností a panuje zde přísná kázeň, která je běžná pro lidi východu a která není vždy snadná pro žáky ze západních zemí. Nejsou na to vždy zvyklí, aby svoji pozornost nasměrovali delší dobu na jednu věc. Bývají často netrpěliví ve svém úsilí, protože se domnívají, že jiným způsobem je možné dosáhnout cíle rychleji.

Ach milovaní, trpělivost je taková vlastnost, která se těžko dá naučit a přesto je to jeden z nejdůležitějších předpokladů pokroku žactva. Kolik trpělivosti a lásky je potřeba k tomu, aby lidé ze všech národů byli poučováni, aby jejich vývoj byl řízen a veden. Mým velkým posláním, trvajícím dlouhá staletí, je vzdělávat vedoucí osobnosti lidstva a bdít nad nimi. Moje zásoba trpělivosti je tím zvlášť veliká.

Zvu vás srdečně, učte se také vy této zdánlivě všední, a přece tak důležité ctnosti. Moudrost v každém jednání totiž vyrůstá z trpělivosti. Ve chvatu a zbrklosti lidského světa se moudrosti nedaří. V moudrosti a porozumění ke slabinám lidí vzkvétá láska ke všemu životu, a vzkvétá tam vroucí přání být nápomocen při osvobozování. K tomu mějte své srdce připravené.

Vaše vědomí již obsahuje mnoho živého vědění, takže s radostí pohlížíme na žáky. Budeme se pokoušet všemi nám dostupnými prostředky pokoušet vyplnit mezery, které ještě máte. Tak budeme školit budoucí učitele moudrosti s ohledem na úkoly které před nimi jsou a probouzet k životu jejich zvláštní dary a talenty.
Každý jednotlivec, který po uplynutí této časové lhůty zase opustí světelné stanoviště v Kašmíru, se stal jedním ze zářících hlasatelů pro poselství nové doby. Rozšiřuje mír a bratrskou lásku mezi lidmi tak dlouho, až světlo s konečnou platností odstraní stíny.

Přicházejte a učte se mlčení a trpělivosti, učte se vážit si každého bratra a budete současně s těmito vlastnosti získávat mír a moudrost srdce.
Moji přátelé, přeji vám požehnanou námahu a světlo na vaší cestě.
 

CHRÁM OSVÍCENÍ

Poblíž jezera Titicaca v Andách
Hierarcha: Bůh a bohyně Meru
Barva plamene: zlatá a růžová
Vlastnosti: osvícení
Znělka: Faith of our Fathers (Hemy, Walton) [Víra našich otců]

Jedním ze starých světelných ohnisek je chrám osvícení, který leží ve výšce pohoří And v jižní Americe, blízko jezera Titicaca. Je zde zakotven ženský paprsek a spojuje se s mužským paprskem v pohoří Himalaya. Zářením, které zde je chráněno, mají být přitahováni zralí lidé a jižní Amerika má být připravována na vytváření nového lidstva.

Musí se ještě vysoko vystoupit vzhůru z údolí, aby se dospělo k úpatí hory Meru. Jestliže návštěvník nezná duchovní význam, tak se může stát, že jenom přejde kolem prosté chatrče, která tvoří vnější příchod k tomuto ohnisku. Toto opuštěné místo bylo zvoleno záměrně, aby příliš zvědaví poutníci nemohli vstupovat na posvátné místo. Bratrstvo osvícení zde vyzařuje plamen k požehnání života, nerušeno myšlenkami a pocity lidí, které se rozvíjejí na Zemi.

Jestliže je žák hoden vstoupit do chrámu osvícení, tak potom připadne na prostého průvodce. Obyčejně je to krásné zjevení s charakteristickými rysy incké kultury v obličeji a na postavě. Odtáhne bokem nástěnný koberec a před nimi se rozkládá dlouhá osvětlená hala. Stěny ukazují bohaté zlaté žíly pohoří And, které září třpytem jako uhlazené a vyleštěné světlo.

Na konci této haly se dostáváme k velikému prostoru, kde vyšlehuje ze země paprsek osvícení a plane vzhůru ve velkém zlatém slunci. Tady prodléváme a do svého svědomí přijímáme světlo Božského osvícení, abychom je přinášeli s sebou do našeho světa a abychom se sami stali vyzařujícím centrem, na němž se ještě mnoho lidí může ohřát.

Skutečné osvícení Bohem vytváří v žákovi vzrůstající měrou pokoru k jeho božskému JÁ JSEM a k bytostem světla, které jsou nápomocny evoluci na Zemi a které střeží výchovu člověka až po BohoČlověka. Bratrstvo osvícení uvítá každého upřímného žáka, který se snaží o rozvoj svých ctností, aby je používal k požehnání lidstva, ve svém světelném centru.

Velký Meru praví:

Buď si vědom, milovaný hledači pravdy, že se teprve učíš správně vidět neviditelné světy, pokud ses ty sám stal světlým a pravdivým. Klam vzniká vlastní nečistotou, protože vždy vidíš to, co nosíš v sobě. Jemné substance se dají lehce ovlivnit a tvoje myšlení a cítění je ovlivňují.

Proto bys měl z důvodu své vlastní jistoty krotit netrpělivost do té doby, až dosáhneš určité zralosti. Neměl by ses předčasně pokoušet proniknout závojem, protože tě milosrdně chrání před tím, co ještě není určeno pro tvoje oči. Astrální svět je pro nezasvěcenou bytost nebezpečnou oblastí, která ho oklame ledasčím, co neobstojí ve zkoušce. Moudrost Kosmického zákona vytvořila tuto překážku, když se člověk vyloučil z milosti. Proto musí člověk stoupat zpět po stupních, které mu získávají přístup do vnitřních říší.

Tyto stupínky znáš, milý příteli. Nazývají se Nesobeckost (Nezištnost), Čistota, Láska k Pravdě a Neosobní láska, která objímá celý život. Čistota úmyslů a čirost charakteru jsou tvoji vůdci na stezce do vnitřních říší, pokud jsi je již dostatečně vyvinul. Potom si můžeš být jist před klamy a omyly. Mysli na to, že by ti neprospělo usilovat o zážitky, neodpovídající tvému vlastnímu vývoji.

Dovol mi ale, abych tě ujistil, že tvoji přátelé světla ti v pravý čas otevřou oči a budeš si vědom veškeré krásy, která jinak lidskému oku zůstává ukryta. Vítám tě zde, ve svatém ohnisku plamene osvícení, kde se zase o trochu přiblížíš ke svému velikému cíli.
 

CHRÁM SVOBODY

Jižní Francie
Hierarcha: Mistryně Rowena
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Svoboda, Snášenlivost a Láska
Znělka: Marseillaise a "Ach tak zbožně" z opery 'Marta' od Flotova

Světelné stanoviště plamene svobody bylo zakotveno na jihu Francie (nyní v éterické říši) již před tím, než kontinent Atlantidy klesl pod potopou. Stalo se tak proto, aby láska ke svobodě zůstala zachována pro všechny časy v srdcích lidí.


Názvem 'Chateau de Liberté' (zámek Svobody) je toto centrum známé také hledačům a žákům na Cestě.
Můžeme je nalézt, když své vědomí nasměrujeme na venkovský kraj v jižní Francii. V přirozené kráse nás očekává milá budova, podobná hradu. Z jejich otevřených oken je slyšet hudbu, spojující se harmonicky s melodiemi přírody. V zahradách vidíme, jak jsou kvetoucími růžemi obrostlé krásné mramorové sloupy a vynikající sochařská díla, představující výši kultury každého století. Tato díla nám popisují mnoho božských nauk a moudrostí, které by si měl žák osvojit. Zvěčňují nám životní výraz velikých mužů a žen z epoch, které vystoupily do závratných výšek, aby potom byly zase zakryty závojem Máji a jako svědkové uplynulé krásy za sebou zanechaly umělecký poklad, nebo pouze legendu.

Zde se nachází domov mistryně Roweny. Než se stala ochránkyní plamene svobody, zastával tento úřad benátský mistr Pavel (nyní Maha Chohan). Ve svém vtělení, jako malíř Paolo Veronese započal malbu, která symbolizuje Svatou Trojici. Po jeho vzestupu vzhůru tuto malbu dokončil. Visí ve vstupní hale světelného centra a svojí září naplňuje celý prostor a každého pozorovatele očaruje. Je prozařována postavou Boha Otce. Bytost Syna je symbolicky vyjádřena podobou mistra Ježíše a symbol Svatého Ducha je zobrazen milou holubicí.

Francouzská národní hymna 'Marseillaise' vyjadřuje vibrace plamene Svobody, jehož pulzování pod svýma nohama pociťuje návštěvník tohoto centra.
Žáci světla, přijímající záření a vlastnosti snášenlivosti, lásky a ohleduplnosti, které jsou součástí vibrací v Chateau de Liberté, a kteří toto záření vysílají do svého světla, dostávají požehnání od všech lidí, kteří zde sloužili a zakotvili zde svoji sílu.

Mistryně Rowena praví:

Vibrace zvuků (Marseillaisy) je naplněno snahami dlouhých časů a mnohých lidí o svobodu. Byli však často špatně vedeni. Svoboda, o kterou kterou vy, milovaní žáci usilujete a jejíž vibrace jsou obsaženy v této melodii, přesahuje daleko za lidské pojmy svobody. Tato svoboda stojí mnohem výše. Je to svoboda Ducha a svoboda všech úsilí, sloužících opravdovým cílům Lidstva. Je to ta Svoboda, kterou bychom rádi pěstovali ve vašich srdcích. Je to osvobození od omezení a pout časových věku, která jste si sami vytvořili a která utlačují a omezují lidstvo. Ó přátelé, buďte svobodní od všech těchto okovů, které vás poutají na nižších rovinách, aby se váš duch mohl svobodně rozvíjet.

Milovaní přátelé, když jste hosty ve chrámu svobody, toto vše ve vás bude zakotveno. Již jste zde často byli a pokaždé ve vás zazářilo o něco více světla, které nesete dále ke skutečnému osvobození. Bude to našim úkolem a povinností, abychom ukazovali milovaným žákům pravdivý pojem Svobody tak, jak jste schopní mu porozumět. Můžete o to usilovat v souladu s vašimi poznatky, které nyní máte. Veliké zákony, které nyní poznáváte, platí pro všechny lidi, ať jim rozumí, nebo ne. Vy však, kteří pomalu rozvíjíte pochopení těchto zákonů, obracíte se více a více k vysokým cílům, před kterými stojí vývoj života.

 Tyto cíle je možné dosahovat pouze stupeň po stupni. Na jednom z těchto stupňů musíte poznat zákon Lásky a žít podle něj. Také to je součásti školení ve chrámu Svobody. Láska k veškerému životu je nezbytným předpokladem k dosažení velikého cíle. Zveme vás, abyste se koupali v mohutném trojplameni a přijímali síly, které zde jsou opatrovány.

Váš svatý trojplamen v srdci se tak může rozšiřovat a veškeré síly dále rozmnožoval. Síla Lásky, vedoucí ke svobodě, ve vás tak poroste. Buďte vítáni a buďte zahaleni do Naší Lásky. Pomocníci a přátelé jsou připraveni vás učit. Účastněte se prací a činností Bratrstva a roznášejte sílu Lásky do vašeho světa, vyzařujte ji a zahalujte do ni Zemi jako nutnou přípravu na veliký krok Osvobození.
 

CHRÁM VZESTUPU

Nad Luxorem v horním Egyptě
Hierarcha: Mistr Serapis Bey
Barva plamene: křišťálově bílá
Vlastnosti: Čistota a Vzestup
Znělka: 'Sen lásky a Solitude' od Liszta


Jestliže se jede po Nilu vzhůru, prožívá se nezapomenutelný pohled na Luxor, který se v ruinách dávných svatyní zvedá z písku pouště. Ruiny podávají potomstvu zprávu o vznešenosti a kráse, která kdysi existovala. Nad těmito stavbami v éteru pulzuje ohnisko Vzestupu na nebesa.

Plamen Vzestupu zde byl kněžími svatého ohně přinesen přes moře až do egyptského Luxoru poté, co Atlantida zmizela pod vlnami oceánu. Když ve vyšším stupni vědomí přicházíme k tomuto posvátnému stanovišti, vidíme velikou bílou stavbu, vybudovanou do přesného čtverce a byla obehnána velikou zdí se čtyřmi vysokými rohovými věžemi.

Procházíme portálem, bohatě zdobeným železným kováním. Jsme zde zdraveni dobrotivým mladým strážcem s ušlechtilým obličejem. Brána se široce otevírá ven a nám se nabízí rajsky nádherná zahrada, která nás udržuje v očarování a svým vyzařováním nás naplňuje uctivou bázní.

Jsme vedeni ke světlým halám, kde pulsuje mocný, bíle zářící plamen vzestupu, který do sebe stále přijímá něco z energie všech těch lidí, kteří dosahují své dokonalosti. Každý člen bratrstva Luxoru se stará o to, aby tento proud síly stále zesiloval, tak že investuje svoji vlastní energii do plamene. Když žák vstoupil na svoji "cestu domů" a když každý začal naplňovat svůj životní plán, vytváří síla vzestupu, školení ve chrámu a v jeho pozemském životě dodatečný impuls k vynakládání sil, nezbytného k přiblížení tomuto cíli. Zde je totiž udržována neustále otevřená brána do věčného osvobození. Žák stejně jako všichni jeho předchůdci napojuje svoji energii plamene vzestupu, jakmile vybojuje svoje konečné vítězství.

Cvičení v Luxoru předpokládají sebeovládání a pozornost, aby se city a myšlenky vnějšího Já zaměřovaly dovnitř. Tím světlo v srdci žáka postupně zesílí tak, že vyplyne na povrch vše žádoucí k uskutečňování jeho životního plánu.

Pro zvládnutí sebekázně až k trvalému vnitřnímu míru a harmonii se žák musí učit rozšiřovat své světlo až se projeví v každé jeho činnosti i životní zkušenosti také navenek.
Každý člověk, který dosáhne svého osvobození, to ulehčuje těm, kteří ho následují, neboť síla plamene stále narůstá. Jednoho dne, až pro usilujícího nadejde čas dosažení mistrovství, bude vděčný že smí přijímat síly, které jsou zde střeženy.

Předpokladem pro dosažení velkého cíle je však vždy to, aby životní energie, kterou během svých četných reinkarnací použil, byla očištěna a byla vhodná pro vzestup.
Luxor... to je poslední stanice všech lidí, kteří se zaměřili na ukončení své pozemské cesty se všemi potřebnými kvalifikacemi. Branou Vzestupu kráčejí k osvobození. Mnohé sny a mnohé naděje, ale také mnohá zklamání žáků všeho věku, kteří ještě nedorostli k přísným měřítkům školení, vibrují v akašické kronice tohoto místa. Také zde však vibrují duševní síly mnoha osvícených, takže žák cítí, že je zvedán vzhůru když sem vstupuje.

Velký mistr Serapis Bey, jehož jméno je totožné s pojmem disciplíny, pohlíží na světlo v srdci čekatele a rozpoznává na něm, jaká školení a úkoly potřebuje, aby v sobě rozvíjel Krista.
(Pozn.: Serapis Bey byl v jedné ze svých inkarnací Sparťanským králem Leonidasem.)
Co bude pociťovat žák, až bude stát před ním a jeho oči jej proniknou, až budou viditelné veškeré nečistoty, které od věků nahromadil? Bude chtít utéci, jak se tou už často stalo, nebo zde bude chtít vytrvat a sám pro sebe si předsevzít očistu své lidské přirozenosti a pokračovat v započaté cestě?
Potom se ten veliký mistr bude usmívat a udělí mu své požehnání. Radí nám: Pokuste se o to.

Mistr Serapis Bey nám praví:

Nový světový názor se prosazuje jen velice těžko, neboť převážná většina lidí je v myšlení líná a žije v navyklých představách, protože je to pro ně nejpohodlnější. Změna myšlení má své důsledky, na které nejsou připraveni. Takový postoj má převážná většina lidstva a proto budou nezbytné otřesy, které jí otevřou oči aby mohla přijímat něco nového.

Ještě před tím, než k tomu dojde, pokouší se mocnosti světla zavádět vše, co je vůbec možné, aby proces přeměny myšlení započal jinými cestami. Tak se staré vědění, se kterým jste Vy, žáci byli seznamováni po celá léta spojení s námi, bude mnoha cestami vkládáno do vědomí lidí. Je již možno rozeznat, že zájem o to vzrůstá a že mnozí lidé již jsou připraveni přijmout nové myšlení.

Ani my nejsme schopní předvídat, kolik lidí zaujme nové myšlení a kolik se jich o něm dozví na dosud platných cestách. Naše námaha k probuzení mnohých ještě spících lidí však bude zmnohonásobena. Vidíme také naše žáky jak se po celém světě věnují úkolu dalšího šíření. Napomůže to přenesení nových ideí také k těm, kteří ještě nejsou v dnešní době ochotní přijímat nové myšlení.

Závisí to tedy na každém žákovi, jak vytváří duchovní předpoklady, to znamená jak dalece uvádí do pohybu síly světla, aby se snažil osvětlit ještě zamlžené duše lidí, aby byly schopní shromažďovat nové poznatky a mohli hledat cestu, která je vyvede z dosavadní omezenosti. Úspěchy, které byly až do nynějška dosaženy, jsou mnohoslibné. Také vy, moji přátelé na tom máte svůj podíl. Vyzývám vás, abyste rozdmýchávali síly plamene vzestupu tak často, jak je to jen možné, abyste přiváděli líné duše do pohybu a aby impulzy nové doby mohly být přijímány. Ponechejte tyto impulzy protékat i vašim životem, aby obnovovaly a oživovaly, nechejte je přinášet i popudy pro Vaši práci, které budou zahánět ochablost, která žáky tak často přepadává a je pro ně zábranou.

Milovaní přátelé, buďte dobré mysli. Záření Luxoru je oživujícím prostředkem a rozptyluje spousty mlhovin, které ještě pokrývají tuto zemi.
 

CHRÁM VZKŘÍŠENÍ

V éterické říši nad Svatou Zemí
Hierarcha: Matka Marie a archanděl Gabriel
Barva plamene: perleťová
Vlastnosti: Vzkříšení, Zmrtvýchvstání
Znělka: Pilgrim's Song of Hope (Poutníkův zpěv naděje)"Přátelé světla, přijměte moji lásku. Vy, kteří svůj volný čas a svoji energii kladete do služby života. Započala epocha zmrtvýchvstání z hrobu nesnášenlivosti, nesvobody a z omezeného lidského myšlení, platícího jen pro svůj vlastní okruh, a vyhání své první nesmělé výhonky ke světlu poznání a rozšíření lásky k bližnímu do zmrtvýchvstání k přesvědčení, že dobro ještě žije a více než kdy jindy zapouští kořeny do lidských srdcí." - těmito slovy nás zdraví matka Marie, když jsme vstoupili do chrámu vzkříšení.

Plamen Vzkříšení zrychluje veškeré vibrace, které má svoje účinky na tělesné buňky. Usnadňuje lidem pozvednutí ze svých omezeností a osvobozování lesku svého vnitřního světla od veškerých stínů.
Jak tomu bývá, když jaro přijde do našich šířek a příroda se probouzí, účinkují síly plamene vzkříšení jako popud pro růst a regeneraci nejen v rostlinné říši, ale pro veškerý život. Tak každý člověk dostane těmito obnovujícími a podněcujícími silami nové impulzy pro svůj vývoj, pokud usiluje o to, aby je do sebe vstřebal a nechal je v sobě působit.

Během dávno uplynulých staletí, když lidé ještě žili v harmonii se všeobecnými kosmickými silami, nepotřebovali síly vzkříšení. Záření sloužilo jenom k oživování a novému probouzení přírodní říše.
Původní ohnisko plamene zmrtvýchvstání pro tuto Zemi bylo zřízeno velikým Krišnou a od té doby je udržováno rozmanitými Bytostmi Světla a na ně byl také plamen vzkříšení vložen. Stejně tak se síly plamene staly podstatnou součástí zmrtvýchvstání našeho milovaného Ježíše.

Chrám pulzuje v éterické říši nad Svatou zemí. Vidíme jej jako mohutnou rotundu, okrouhlou stavbu z látky ozařující sebe sama. Tato látka se podobá perleti. Okolo středu, ve kterém je zakotven plamen, jsou prstencové chodby, ve kterých mohou být odstupňovaně přijímány síly vzkříšení těmi, kteří je hledají a žáky. Čím více je žák zvyšovat svoje vibrace, tím více se dokáže přibližovat ke středu. Každý totiž nachází školicí prostor odpovídající jeho vibracím, ve kterém přijímá poučení a pomoc od svých bratří a sester.
Jestliže sem žák přichází každý večer se silným přáním obdržet pomoc ve chrámu vzkříšení, pocítí jak je na konci třicetidenní periody nabit touto mohutnou silou.

Jestliže se potom vrátí do svého pozemského okruhu působení, měl by mít povinnost roznášet dále přijatá požehnání a rozdávat je do svého okolí a působit jako ohnisko sil vzkříšení.

Archanděl Gabriel říká:

Porozumění a odpouštění, to jsou pojmy, se kterými se lidé musí zase učit zacházet, pokud chtějí být "Lidmi". V epoše, ve které vládne sobectví a lidské teplo a soucit jsou jen málo kde k nalezení, převzali jste na sebe úkol, žáci, vynést opět ty vlastnosti, které jsou znakem opravdového člověka.

Svět se totiž uzdraví používáním a vysíláním odpovídajících sil záření. Pomalu se také začne objevovat soucit s lidmi. Vibrace Země se všude zvyšuje. Tak vystupuje na scénu také rebelie a nespokojenost s dosud používanými metodami řízení států. To všechno se musí změnit ve prospěch spravedlivého rozdělování práce a zisku. Pro mnohé lidi to však bude bolestnou záležitostí, protože se budou muset zříci luxusu, který jim přirostl k srdci. Budou muset vykonat svůj díl na obnovení čisté a krásné Země.

Zahrnujeme to vše pod pojem "Zmrtvýchvstání a Vzkříšení všeho dobrého". Nadešel čas, kdy se lidstvo probouzí a začíná se věnovat přemýšlení a převážná většina lidí již není ochotna následovat příkazy, které nemůže uznávat za správné. Tak se otevírá brána pro síly dobra, které až dosud neměly možnost přijít ke slovu. Počátek, milí přátelé, je velice mnohoslibný. Dobrá vůle však ještě musí být správně nasměrována a potom se z toho bude vyvíjet to pozitivní.

Zesilte svojí prací síly světla a zmrtýchvstání z hrobu dávných věků se potom uvede do chodu. Destruktivní síly začnou ztrácet svůj vliv v té míře, v jaké získává na síle dobro. Toho všeho bude ale dosaženo jenom prací a trpělivostí. Toto dílo může být dokonáno jenom s nikdy neselhávající láskou.
Kéž by tak každý z milovaných žáků mohl říci: "JÁ JSEM světlem světa" a mohl nechat proudit pozitivní síly k požehnání Země a vzkříšení všeho dobrého.

CHRÁM HARMONIE
Madagaskar
Hierarcha: Mistr LaMorae
Barva plamene: Bílá
Vlastnosti: Harmonie
Znělka: Na křídlech zpěvu (Mendelssohn), Svit Luny (Debussy)
Nad ostrovem Madagaskarem se v éterické říši nachází chrám Harmonie. Je to obrovské slunce se zlatým středem a sedmi jiskřivými světelnými rameny, znázorňujícími vždy po jednom ze sedmi paprsků. Toto slunce pulzuje nad tímto místem světla. Původně sloužilo toto slunce k tomu, aby sem přitahovalo požadovanou energii k precipitaci chrámu (zhmotnění). Jakmile byl chrám dokončen, vystoupilo slunce vysoko nad něj, kde k sobě přitahuje další energii, aby udržovalo toto ohnisko a vysílalo ven jeho záření do světa.

Tento chrám sestává z precipitovaného bílého mramoru a jakmile se v jednotlivých prostorách konají určité služby, potom mramor zprůhlední působením zvýšených vibrací. Protože je zde zastoupeno všech sedm paprsků, jsou sjednocovány do bílého světla a proto je barva plamene tohoto světelného ohniska zářící světelnou bělobou.

Srdce žáků bije prudčeji, když sem soustřeďují svoji mysl a navštěvují v projekci vědomí tento chrám. Když jsou naplněni intenzivním zářením harmonie, vzrůstá jejich světlo a mohou být nápomocní při zvyšování vibrací evoluce celé planety Země ve spolupráci s velkými světelnými bytostmi.
Po absolvování takového školení ve chrámu Harmonie žák také ve svém pozemském životě více než dříve myslí na uskutečňování harmonie a šíření tohoto záření ve své sféře vlivu.

Mistr LaMorae říká:
Milovaní žáci, jednoduchým receptem pro harmonický život je Láska. Když v srdci rozvinete lásku a necháte ji proudit k vašim spolubližním, potom už se ve vás nemůže zachytit žádná disharmonická myšlenka. Když Láskou myslíte a Láskou žijete, nacházíte se v harmonii, neboť Láska nechce pro sebe nic. Láska se totiž rozleje dál a požehná veškerý život.

Bratrstvo z Madagaskaru a mé pokorné JÁ budou šťastní, když by vám mohli pomoci při dalším rozvíjení ctnosti harmonie. Jsem vděčen za to, že dokáži obnovovat taková poučení, která jsou již odedávna směrodatná pro rozvoj lidstva. Rozšířená služba, plynoucí jako důsledek z vašeho spojení s námi, bude přispívat k likvidaci chaotických poměrů na Zemi.

Tajemství Harmonie člověka leží v jeho vnitřním světle. Když je toto světlo zasypáno stíny dávných věků, je i malá zásoba harmonického záření. Proud života je potom odkázán jen na několik málo okamžiků, ve kterých se člověk cítí tak šťasten, aby mohl vyzařovat určitou míru harmonie. Opravdové štěstí spočívá v rozvíjení vašich Božských vlastností. Štěstí a Harmonie, to jsou dvojčata. Proto usilujte o to, abyste v týdnech vašeho školení mohli i vnějším životě udržovat Harmonii. Je to důležité pro vaši práci jako žáků světla. Posíláme vám pomocníky z našeho ohniska. Vzývejte je, když ráno opouštíte svůj pokoj, aby vás doprovázeli a zahalovali vás svým zářením a abyste snáze setrvávali v harmonii. Nezapomínejte však na sebe samotné, abyste byli vždy schopní konat své služby a vaše zásoba energie ovlivněné harmonií v této době mohutně vzrůstala.
 
Mount Kosciusco, Austrálie
Hierarcha: Velký Lemuel
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Síla a Vyrovnanost
Znělka: Klavírní koncert č. 1. b-Moll (Čajkovký)


Hora Kosciusco na jihu Austrálie v sobě uchovává ohnisko mocných Dévů přírody, kteří reprezentují sílu a také vyrovnanost. Hierarchou tohoto centra je velký Lemuel, jenž své Božské vlastnost rozvíjel v říši andělů již dlouho před vznikem Země.
V důsledku vysokých a silných vibrací, které jsou v tomto středisku zakotveny, nezískají lidé, kteří sem přicházejí ve svých jemnějších tělech, přístup k vlastnímu světelnému ohnisku, ale mají příležitost, aby se účastnili činností ve vnějším okruhu a aby se něco dozvěděli o práci elementálního a přírodního světa, nebo aby o tom rozšířili svoje znalosti.


Ohnisko tohoto chrámu sestává z Růžového, Zlatého a Modrého plamene, aby se znovu vytvořila rovnováha veškerých sil v přírodním světě. Žák se může zabývat čtyřmi rozmanitými obory činnosti přírodního světa, přičleněnými ke čtyřem základním elementům: ohnivému, vodnímu, zemnímu a vzdušnému. Také jeho nositelé potřebují vyrovnávání čtyř elementů, které jsou v nich přítomny a proto se zlepší i žákův zdravotní stav, když usiluje o spolupráci při školení v tomto mohutném centru přírodního světa.

Cílevědomá vzývání velkých Dévů tohoto ohniska mohou pomoci vyrovnávat extrémní povětrnostní poměry, i když tím nemohou být odvráceny přírodní katastrofy, když povstaly jako následek zneužívání svobodné vůle člověka. Velké bytosti totiž také musí respektovat Kosmický zákon, kterým se řídí veškerý život. K tomu patří odškodňování nepravostí, která byla uložena přírodnímu světu vinou lidstva. Také náš žák by měl využívat příležitosti, aby při tom uplatňoval svůj podíl. Záření je zde velice intenzivní a žák by tedy měl pečovat o své vlastní očišťování, aby v něm účinkem vysokých vibrací nebyly vzbuzeny negativní síly.

Velký Lemuel říká:
JÁ JSEM obnovující a oživující element v proudu tvého života, JÁ JSEM vnitřní volání, vyžadující odpověď na svou výzvu nasměrovanou k vnějšímu já, aby ses řídil Božským plánem a JÁ JSEM roztavujícím ohněm, který ztravuje veškerou nedokonalost, zatěžující tvůj okruh působnosti."
Takto hovoří tvé Božské JÁ, můj příteli, a očekává tvoji odpověď ve formě intenzivního úsilí podřídit se a následovat velký plán, tvořící základ tvého života. Zaslechl a porozuměl jsi výzvě, která již tak často k tobě směřovala? Nebo vnější hlasy byly ještě tak silné, že tuto tichou výzvu dokázaly přehlušit?

Snaž se naslouchat dovnitř a bude ti více sděleno o tvém životním plánu a ty budeš schopen rozpoznat svoji příští etapu cesty. Buď při tom ale bdělý, protože často zkouší tvoje vlastní vůle nad tebou převzít kontrolu a je falešně přijímána jako Božská inspirace. Cvič tedy svoji rozlišovací schopnost. Všechno, co přikrašluje a nadhodnocuje tvoje vnějškové já, není v souladu s Božským plánem. Co je prosté, přímé a jasné, co je pravdivé, Láska a Krása i Harmonie a Čistota, to vše stojí za to, aby se o to usilovalo a leží to na tvé cestě, abys to mohl přijímat a zařazovat do svého života. 

Tak se o to již předem postaralo moudré Stvoření, takže dozrávající člověk to jednou nalezne a uzná. Měl jsi své oči otevřené a všiml sis toho? Tyto vlastnosti čekají, abys jich použil a teprve potom mohou být tvým úplným vlastnictvím. Všechno nové vstupuje do tvého života v pravý čas, musíš jen dostatečně pozorně naslouchat a mít dobrou vůli žít tím, co je uznáno jako správné a dobré. Tak obnovuje tvé Božské JÁ celého člověka, ale jenom pod podmínkou, že nasloucháš svému vnitřnímu hlasu. Jenom pod touto podmínkou vše probíhá jen s nepatrnou bolestí. Dovol silnému světlu svého srdce, aby se mohlo rozzářit všude tam, kam tě tvůj Božský plán postaví. Budeš moci poznat podle celkového úspěchu svého snažení, jestli ses dokázal řídit vnitřním hlasem, nebo ses řídil hlasem jiným.
Žehnám ohnisku v tobě a vroucně si přeji, abych mohl ještě více spolupracovat se svými žáky.
 
Himaláj
Hierarcha: Velký Himalaya
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: Mír, Moudrost a Láska
Znělka: Love's Old Sweet Song (Starý sladký zpěv) (Malloy), a Suita Carmen č. 1. (Intermezzo) od Bizeta


Mohutné horské pásmo pohoří Himalaya ukrývá ještě řadu tajemství, chráněných po mnoho staletí. Ve všech dobách to žáky na duchovní cestě vábilo do nehostinných skalnatých a ledových krajů, když na své cestě hledali nějakého mistra nebo mudrce, který by jim mohl zprostředkovat potřebné nauky.

Moudrost a osvícený mír jsou ctnosti, které velký Himalaya, velký pán tohoto hornatého kraje ochraňuje. V opuštěnosti a vznešenosti těchto grandiózních skalnatých a ledových masivů byla u hledajících probouzena síla vzdorovat a přežít dokázal jen ten, kdo šel tam, kam ho táhlo srdce a jehož víra v dosažení cíle se stala tak silnou, že překonal všechny překážky.

Chrám Modrého Lotosu je vytoužený cíl všech snah. Pro žáka dnešního světa je k dosažení lehčeji, když zkoncentruje své vědomí a vytrvale se na to zaměří. Když je jeho přání již dosti silné, přinese si jednou s sebou vzpomínku na vysoké vibrace a vznešenou krásu tohoto centra.

Pohleďte na srdce Modrého Lotosu, opředené pověstmi a legendami a pevně na ně zaměřte své vědomí. Smíte vyjádřit přání (duchovní povahy) a když Lotos své záření rozšíří tak, že dosáhne k vašemu vnitřnímu plameni srdce a až se ho dotkne, potom vám bude poskytnuta síla, která vaše přání dovede až do jeho splnění.

Přijměte do sebe záření hlubokého míru a přinášejte je ssebou do vašeho světa bez toho, abyste museli přecházet nehostinná pohoří Himalájí. Nechte padnout všechna pozemská přání dříve, než sem vstoupíte a buďte si vědomi, jaká je tato možnost milostí. Velký mistr požehná každému jednotlivci, který vstupuje do jeho přítomnosti a který je ochotný odevzdávat dále to, co zde přijme.

Velký Himalaya říká:
Ryzí a opravdové přátelství, tak jako vám nabízíme my, vaši starší bratři a sestry, lze je možné jen stěží nalézt mezi pozemskými dětmi. Při každém pozemském přátelství je trocha sobectví i tehdy, když je pociťováno jako věrné a plné lásky. Jednou poznáte, co pro váš rozvoj znamenají vaši učitelé. Myslete stále na to, že naše přátelství trvá ať se stane cokoliv. Když se chcete odtáhnout zpět, potom vám necháváme volnou ruku, ale jsme vždy připraveni ji znovu uchopit, když zase znovu naleznete naši společnou cestu.

Nechtěli byste ve vztahu k vašim pozemským přátelstvím dělat právě to? Příležitost podávat ruku vašim bližním, příbuzným a přátelům když snad je nějaká disharmonie mezi vámi musíte vyhledávat kdy jen je to možné. Smiřte se se všemi, kteří vám někdy způsobili bolest. Smiřte se, i když by to bylo jenom v myšlenkách. Zlikvidujte všechny disharmonie, zatemňující část vašeho života. Buďte v plném míru ještě dříve, než se objevíte v našem centru, neboť jinak by vaše školení těžko bylo úspěšné. Dbejte také na to, aby z vás opadalo všechno, co vás zatěžuje, neboť potom bude vaše přítomnost zde přinášet nejkrásnější plody.

Spusťte se dolů před Jezerem Lotosu, chovejte se tiše a pociťujte atmosféru míru, jak do vás proniká a vše si odnášejte do vašeho všedního dne. Stane se vám to mnohem lehčím a ubude rozporů, když budete žít v tichosti a míru, kterého jste zde již něco okusili. Buďte vítáni v našem světelném centru a buďte pozdraveni od vašeho láskyplného poradce.
 
V éterické říši nad britskými ostrovy
Hierarcha: Mistr Victory
Barva plamene: Bílá se zlatým zářením
Vlastnosti: Vítězné dokonávání
Znělka: "Praise God" (Velebit Boha) a "Lo - I Am that I Am" (Hle, Já Jsem, který Jsem)


Dokonávání je možné jen pomocí předchozího růstu. Růst směrem ke světlu znamená narůstání pocitu života, blaženosti a vědění. To opět znamená narůstání schopnosti lásky a moudrosti a tím i stále větší schopnost radostně se rozzářit ve své službě kdykoliv a kdekoliv.
Mistr Viktory k nám volá:"Přátelé světla, přijďte ke mě do chrámu Vítězného dokonávání do Bílo-zlatého záření, do ohniska nad britskými ostrovy."
Vnitřní část chrámu, ve kterém pulsuje plamen Vítězného dokonávání je kulatá. Připojují se ještě tři další chrámy a tak vzniká půdorys podobný jetelovému trojlístku. Tento symbol nám představuje Boží trojici, která bývá označována jako Otec, Syn a Duch svatý.

Celý základ chrámu je vybudován z růžové, zlaté a modré krystalové substance, což má smyslově ztvárnit Lásku, Moudrost a Sílu. Zatím co veškerá ,světelná stanoviště jsou vzájemně propojena, mají některá větší přitažlivou sílu pro určitou činnost než jiná. Tak například Shamballa (Šambala) udržuje připojeny všechna ohniska. Chrám Svobody ve Francii, světelné ohnisko Vítězného dokonávání a Chrám Vzestupu v Luxoru jsou navzájem propojeny mocnou silokřivkou. 

V našem chrámu jsou řízeni ti žáci, kteří se vědomě připravují na vzestup v tomto vtělení, neboť když už jejich vnitřní těla naznačují, že jsou dostatečně očištěna, musejí se zde podrobit tvrdému zasvěcení, podobně jako v Luxoru, dříve než mohou vstupovat do povznášejícího záření vítězného dokonávání a než mohou být přijímáni v Luxoru mocným Serapisem a od jeho bratrstvem. Každý proud života si může vybojovat svoji plnou svobodu teprve potom, když si již očistil svoje vnitřní těla a když jsou ve vzájemné harmonii. Těm, kterým je na základě plného záslužného působení na Zemi poskytováno přednostní právo vzestupu vzhůru na konvi tohoto pozemského putování, ale kteří neobstojí ve všech zkouškách v chrámu v Luxoru, musejí dokončit proces očištění v chrámech připravených k tomu v éterické říši.

"Přemýšlejte nad tím, jakou skvostnou službu můžete vykonávat duchovní hierarchii, když se rozhodnete spolupracovat na tomto očistném procesu dřív, než opustíte tuto zemi. Potom, když dokončíte tento přechod, můžete pro masy lidí vykonávat širší služby po dosažení očištění vašeho životního proudu. Milovaní přátelé mého srdce, možní to zní jako příkaz, ale rozhodující je vaše svobodná volba. Živte plamen naděje, Božského přání a Stálosti a jděte vpřed, abyste na konci pozemského života dosáhli vítězství."

Mistr Victory říká:
Já Jsem brána která zaručuje přístup kosmickému světlu, otevřená pro síly vítězného dokonávání. Tyto síly proudí v hojnosti dovnitř.
Milovaní přátelé, nepomine žádný den, ve kterém byste bránu zase nezavřeli. Kdyby pro vás bylo možné žít stále ve vědomí, že vámi protéká toto světlo, mohli byste rychleji dosáhnout svého cíle. Ale každá nedokonalá myšlenka, každý nedobrý pocit vás odděluje od tohoto cíle a tak světelné proudy mohou jen občas při vaší pobožnosti do vás více vstupovat.

Harmonie, Mír a Láska vytvářejí ochranný štít, který vás chrání před nedokonalostmi tohoto světa. Jste-li tedy příznivě nakloněni Dobru, potom může Světlo proudit do vás bez rušivých vlivů. Dokážete si svým chováním sami určovat sílu proudu, který vás požehná svými dary.
Rádi bychom vás poprosili, abyste přijímali tento návrh tak, že si každé ráno umíníte všechny nedobré pocity a negativní myšlenky vykázat ven a nahradit je Láskou, Dobrotou, Harmonickými city a projevy. Věříte tomu, že je to možné?

Také ve vašem světě nepokoje a svárů můžete být ohniskem harmonie, když svoji pozornost co nejvíce oddělíte od událostí všedního dne. Když chcete svědomitě dělat svoji denní práci, buďte na to soustředěni a nedejte se od toho ničím odvést. Jak často býváte zahloubáni do činnosti a ani nevnímáte co se děje okolo vás. Když to přenesete i na veškerou činnost všedního dne, zůstáváte ponořeni do vašich vlastních vibrací. Potom poznáte světlo kolem vás. 

Musíte samozřejmě vnímat dění všedního dne, ale to se nemá dotýkat vašeho vlastního nitra. Zkuste to abyste se ještě víc zabývali těmito myšlenkami a používejte tyto myšlenky v praxi. Brzy pocítíte blahodárné účinky, protože když se sami cítíte vyrovnaní a harmonicky vyvážení, potom i lidé kolem vás vám budou stejně vycházet vstříc.
Přeji vám vítězné splnění vašich předsevzetí a žehnám světlu vašich srdcí.
 
v Rocky Mountains / Wyoming / USA
Hierarcha: Mistr Konfucius
Barva plamene: Čínská zeleň se zlatými paprsky
Vlastnosti: Pokorná úcta (bohabojnost), Tvůrčí síla a Láska
Znělka: Ó ty moje rozkošná Večernice (Wagner)
Majestátní Skalisté hory se zvedají horskými řetězy nad krásným pásem území Severní Ameriky. Hostí ve svém nitru jedno z nejstarších světelných stanovišť této Země, chrám precipitace v Royal Teton. Vnější vchod je pro lidské oko skryt, ale když žák má oprávnění ke vstupu dovnitř, otevře se mu mohutná brána, která jinak není za bloky skal rozeznatelná.

Když žák přijde na toto místo v noci ve svém vyšším vědomí, může sem bez překážky vstoupit. Mírné světlo prostupuje obrovské haly a ten, kdo vstupuje, si musí pomalu zvykat na vysoké vibrace. Kresby, umělecké předměty a dokonce i sochařská díla, reprodukující člověka z dávno minulých v tělesné stavbě a vzhledu těla a klenoty všech staletí, to vše je zde uchováno aby to jednou bylo přístupné pro lidi když u nich bude překonána chamtivost a lakota.

Zde se konají rozhodnutí vysokých duchovních hodnostářů a Karmické rady naší planety pro příští půlrok a jde o to zajistit, jak jen je to možné, vzestup a pokrok veškerého života na této Zemi. Také žáci jsou vyzýváni, aby předkládali své návrhy, které by mohli přispět k vykoupení lidstva ze zármutku a neštěstí. Jejich tvořivé idee a plány jsou zkoumány a když si získají souhlas karmické rady, potom jsou uvolňovány dodatečné energie, aby podporovaly tyto idee i prakticky. Potom také žáci musejí dávat k dispozici svoji energii pro uskutečňování svých návrhů.

Když již žák v doprovodu svého kmotra vkročil do vstupní haly, potom snad bude veden dále Kosmickým zrcadlem, když bylo shledáno, že je toho hoden, aby se ohlédl na události v minulosti, které se týkají jeho života. Je tím také veden k tomu, aby získal výhled do budoucnosti na zvláštní příležitosti, které budou vstupovat do jeho života a které má zvládnout. I když tento výhled do budoucnosti a pohled zpět do minulosti většině žáků neutkví ve vědomí, jsou zde přece jen nastaveny výhybky když události přijdou a nevědomé vzpomínky umožní žákovi jednat správně.

Hierarcha chrámu, mistr Konfucius je nástupcem velkého Mistra Lanto, který mu předal svůj úřad a je zde často přítomen. Oba velcí Milující jsou zde se svými pomocníky a učiteli, kterým jsou přidělováni žáci a nad jejichž pokrokem bdí a zahrnují je do své lásky.

V tomto starém světelném ohnisku se Bratrstvem udržuje v činnosti Božský plán pro každého člověka, který se rozhodl jít cestou ke sjednocení s Božskou přítomností. Posvátný plamen precipitace a tvůrčí síly přináší každému ochotnému žákovi dodatečnou podněcující sílu, urychlující vibrace, která rozněcuje jeho vnitřní světlo k činnosti. Dávejte ale pozor na to, že všechny negativní city musí být odstraněny z vašich těl dříve, než sem vstoupíte, protože všechno, ať již pozitivní, nebo negativní je stejnou měrou podněcováno a urychlováno. Proto by mělo před vaší návštěvou vždy předcházet vydatné očišťování s fialovým ohněm.

Mistr Konfucius praví:
Přátelé se zářícími srdci!
Vaše námaha nejen že vede k úspěchu když máte ryzí úmysly bez sobectví a touhy uplatnit se. Když žák vstoupil na světelnou stezku, musí si dobře rozmyslit svoje jednání a zkoumat, zda někoho jakkoliv nepoškozuje.
Řiďte svoje jednání láskou, myšlenkou jednoty život a potom nebude možné, abyste někoho vědomě či nevědomě zraňovali, nebo někoho preferovali. Láska v kontaktu s vašimi spolubližními takové problémy reguluje. Ukazuje vám tu správnou možnost někomu pomoci.

Jestliže vědomě chcete svůj všední den přikrášlit, potom vyzařujte Lásku a váš svět se zjasní a vaši spolubližní vám budou láskyplněji vycházet vstříc. Láska je nakažlivá a dokáže zaplašit stíny ve vašem světě.
Vás, drazí přátelé smím vás opět pozdravit ve chrámu Precipitace a opět vás pozvat ke spolupráci na naší práci pro rozšiřování plamene tvůrčí síly. Již jste snad přemýšleli o tom, že váš růst závisí na tom, jestli přinášíte dostatek lásky, abyste neutralizovali temnotu ve světě až tam kam zasahuje váš vliv. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, které hodnoty, nebo které poklady mají být shromažďovány aby váš život směrovaly na správnou cestu. Vždyť vy jste tvůrcové vašeho světa. Ve vaší kompetenci se vyjadřuje co si myslíte a co konáte. Učte se zacházet s tvůrčími silami ve vás, které vzrůstají jejich používáním.

V této školicí etapě vám chceme ukázat, co ještě můžete zlepšit, abyste svému životu dali vzlet a dodali mu impulzy, určující jeho další směr. U mnohého žáka ještě dojde ke změnám, k novým možnostem jak pokračovat na cestě světla.
Milovaní žáci, buďte vítáni a učte se dále rozšiřovat své světlo aby vyzařovalo ven. Tak požehnáte veškerému životu a světlo vás bude moci následovat pro Božský plán.
 
v éterické říši nad ostrovem Kréta
Hierarcha: Mistr Hilarion
Barva plamene: Zelená
Vlastnosti: Pravda a Léčení
Znělka: Sbor poutník z opery Tannhäuser (Wagner) a "Onward Christian Soldiers" (Sullivan) [Jen kupředu, křesťanští vojáci]


Opět ve vědomí nastupujete na cestu na Krétu, nastupujete svobodně a bez zemské tíže těla. Můžete zůstávat ve vibracích myšlenek v kruhu žáků a v přítomnosti velikého Učitele Pravdy a přijímat vyzařování jeho vlastností a vibrací. Potom se navraťte zpět do svého světa, naplnění světlem pravdy, abyste je nesli do vašeho okruhu vlivu.

Akašické záznamy podávají zprávu o radosti duševního osvícení, kterou tam pocítili učedníci všech věků. Tyto vzestupné síly se předávají každému hledajícímu, který má čisté srdce a nabízí svoji spolupráci a prosí o pokyny a požehnání.

Veliký mistr Hilarion a jeho bratrstvo plní důležité poslání vyzařování plamene pravdy, který v sobě obsahuje také síly léčení a soustředění. Toto ohnisko pravdy na vnitřních rovinách bylo předobrazem pro chrám Pallas Athene, Parthenon postavený Phidiasem, ztělesněním mistra Serapis Beye.


Velcí duchovní učitelé a osvícenci všech dob, ztvárňovali vždy určitá aspekty pravdy a vyučovali jim své přívržence. Skoro vždy byla tato učení znetvořována, když opouštěla pozemskou rovinu. Zde se žák učí rozeznávat pravdu za všemi věroukami, dogmaty, konfesemi a všemi znetvořeními, která za staletí vznikla. Na vznešených rovinách pravdy mizí rozdíly a zůstává jen extrakt, který má věčnou platnost.

Zde existuje mnoho životních proudů, které si svoji životní víru vybudovali na znetvořeninách pravdy a které se potom často hluboce zklamali, odklonili se od duchovní cesty a stali se z nich ateisté. Nesou často toto zklamání s sebou celou řadu životů ve svém éterickém těle a jejich duchovní pokrok je potom blokován.
Mistr Hilarion prosí žáky o energii, aby lehkověrné lidi, následující magnetickou přitažlivost nějakého zvěstovatele pravdy, aby je osvítili plamenem pravdy.


Mistr Hilarion říká:
Moji přátelé, vy, kteří jste ponořeni do svaté vody života a berete z ní svoji duševní potravu!
Existuje vnitřní spojení mezi všemi, kteří stejně jako vy přijímají tuto potravu, i když vnější cesty mohou být velmi rozdílné. Vidíme tyto spojovací linie a tak dovolte i vy svým dobrým myšlenkám vyzařovat na všechny, kteří alespoň nějak jsou na to napojeni. Nechejte je vyzařovat i tehdy, když se vám někdy zná jejich činnost nepochopitelná. Bylo by to neslučitelné se zákonem Lásky, kdybyste nechtěli uznávat duchovní úsilí nějakého člověka. Pro každý vývojový stupeň jsou nutné jiné nauky a jiná cvičení, která však často bývají znetvořována lidskými zásahy, ale slouží k vyzrávání procesu poznání svých přívrženců a proto mají svůj smysl.

Vy, žáci, kteří jste již poznali svoji cestu světla a nalezli ji, buďte vděční za toto světlo, které chybí ještě, mnohým lidem. Poznání, že také vy sami nejste vždy ušetřeni oklik, by vás mělo učinit snášenlivější k těm, kteří o to teprve zápasí a jejichž pohled ještě nedokáže proniknout mlhou. Také jim budou posláni pomocníci, kteří je opatrně povedou na cestu, která je pro ně přiměřená.
Takoví lidé, kteří začínají pociťovat první tušení o možnostech svého vývoje, potřebují lásku
 
blízko Suvy, nad ostrovy Fidži
Hierarcha: Mistr Surya
Barva plamene: Zlatá, Růžová a Modrá
Vlastnosti: Kosmický Mír a Láska
Znělka: "Aloha" (Havajská píseň)


Chrám Míru velikého mistra Suryi na největším z ostrovů Fidži je jeden z mála fyzických ohnisek. Leží v nitru hory a vchod do něj je znám jen několika málo lidem. Žáci, kteří tento chrám chtějí navštívit ve svém promítnutém vědomí, mohou vstoupit bez námahy.

Souostroví Fidži je jako mnohé ostrovy v Tichém oceáně posledními pozůstatky potopeného kontinentu Lemurie (země Mu), kde měla domov třetí základní lidská rasa. Tento chrám také bývá označován jako "Křišťálový palác", protože jeho stěny jsou průsvitné a pod podlahou je vidět protékající mnohobarevné světelné proudy.
Zvláštním symbolem tohoto světelného stanoviště je kříž s kruhem nad sebou, což znamená že zde zvítězil duch nad hmotou.

Žáci zde vystupují po mnoha stupních vzhůru, kruhovitě seřazených kolem chrámu. Zde žáci zrakem vnímají barevné světelné kaskády, pulzující pod průsvitnou podlahou. Obrovské rozměry ohniska sotva dovolují rozeznat hranice, zvláště když se všechno skládá z materiálu podobném křišťálu.

Vibrace se stále zesilují, čím blíže se přichází k srdci chrámu. Když se potom žák má ještě setká s velikým mistrem Suryou (ten má také vysokou postav, měří asi 2,10 m), potom je to zážitkem plným štěstí. Žák přijímá Suryovo požehnání a když mu podá svoji ruku, pocítí žák zvýšené vibrace, které do něj vstupují. "Mír budiž s tebou" říká mistr Surya.

Mnoho pomocníků a učitelů se ujímá žáků a poučují je o jejich úkolech a pracích. Kéž by se mohly vibrace Míru rozšířit po celé Zemi s pomocí činnosti v tomto ohnisku.

Mistr Surya praví:
Světlo v lidském nitru je pro každého ohniskem, kterým by se jeho Božské Já dokázalo projevovat. Tak si každý v sobě nese zárodek Božské dokonalosti, zobrazení Božského člověka, ke kterému jednou doroste.
Vy, žáci, jste již tento zárodek ve svém nitru povzbudili k růstu a rozvinuli také trochu ty síly, které v něm spočívají. Tím již vnitřní světlo vyzařuje na venek a stává se viditelné pro svět světla. Trpělivá výchovná práce vašich učitelů přináší plody a opravňuje k větším nadějím. Vaše činnost ve světelných centrech i vaše činnost ve vnějším světě je potravou, která slouží vnitřnímu světlu k růstu. Síla vašich myšlenek a vašich slov obsahuje více a razí (vytváří) takové formy, které znamenají požehnání pro svět.

Zde je vaše úloha: pomocí jasných představ, vštěpovaných do jemnohmotné podstaty, začíná proměna. Nejprve v neviditelných světech, ale potom proměna působí i na fyzické úrovni. Žáci, ujasněte si dokonale, že jste takto tvůrčím způsobem činní a že máte moc pozměnit kdykoliv stavy, když používáte dostatečně soustředěně svoji sílu a nepolevujete v posilování dobra.

To bude vaše činnost, když spolupracujete v našem světelném chrámu míru a když vnímáte, jak záření míru, které uvádíte do chodu, se rozšiřuje a rozlévá do světa. Kéž by tak ještě mnozí lidé rozpoznávali, že každý jednotlivec může podporovat tuto práci tím, že sám zůstává v míru a účinně tak působí ve svém okolí. Myslete vždy na to, že mír může být zajištěn vždy jen tímto způsobem. Co by mohlo pomoci, když by sice velikáni ze světa světla drželi zeměkouli stále v záření míru, ale lidé by nebyli ochotní se sami udržovat v míru. K tomu je nutná dlouhá vývojová cesta, neboť každý teprve musí rozpoznávat, že jenom on sám je zodpovědný za svůj svět a také za mír ve svém vlastním okolí.

Vy, žáci jste si získali toto vědomí. Žijete v míru sami se sebou a se svými bližními? Pokud ještě kolem sebe šíříte neklid, nebo v neklidu žijete se svými bližními, nebudete dobrými představiteli Míru.
Pojďte, milovaní přátelé, učte se zde tomu, co vám ještě chybí, abyste se stali ohniskem Míru. Jsme vám láskyplně nápomocni a zahalujeme vás do záření Míru.
 
nad Fudžijamou v Japonsku
Hierarcha: Mistr Kamakura
Barva plamene: Fialová a Zlatá
Vlastnosti: Proměna a Moudrost
Znělka: Ranní nálada od Griega


Nad posvátnou japonskou horou Fudžijamou je zakotven plamen Proměny a Moudrosti. Toto ohnisko, chráněné nanebevstoupeným mistrem Kamakurou, je již od dávných věků pramenem Moudrosti, která chrlí na lidstvo svoji blahodárnou podstatu.
Náš velký mistr Saint Germain toto světelné ohnisko napojil na svoje záření, neboť jsou potřebné dodatečné proudy energie fialového plamene Proměny, aby se lidstvo mohlo zbavit zpětnými vibracemi Karmy stále většího zatížení.

Žák, přibližující se k tomuto světelnému stanovišti si bude vědom stále silnějších vibrací. Již zdaleka je záření viditelné jako slunce, ale zahalené do lehké mlhy, aby byly snesitelné silné vibrace.
Podobně jako je poutníky navštěvována fyzická hora Fudžijama, pomalu vystupujících vzhůru po strmé stezce a vdechujících chladný vysokohorský vzduch, podobně i žák, navštěvující éterické ohnisko na své duchovní cestě, vystupuje vzhůru bujně se zelenajícími zahradami k samotnému chrámu.

 Ten se skládá ze sedmi stupňů (poschodí), a podle vývojového stupně se žák cítí přitahován k odpovídajícímu stupni chrámu. Čím výše přichází, tím více žáků se opožďuje a jen několik málo jich dojde k ohnisku na nejvyšším stupni. Prostory tam jsou obrovité a mohou přijmout žáky z celého světa. 

Tyto prostory se nedají porovnávat s žádnými pozemskými stavitelskými díly, protože v éterických oblastech nehrají prostor a čas žádnou roli. Zde jsou primární vibrace a žák se jim ochotně poddává, aby svůj život i svůj svět obohacoval a dopomáhal ještě více rozšiřovat záření tohoto chrámu.

Mistr Kamakura říká:
Buďte vítáni milovaní žáci světla, tak se na vás obracíme v rajské kráse našeho ohniska, ve kterém jednoduchost a ticho umožňují prociťovat vysoké vibrace, které se v průběhu časů stále více zesilovalo.
Kosmický zákon pamatoval předem na to, aby síly světla, rozdělené do mnoha barevných odstínů a vlastností, byly zakotvovány v různých krajích Země. Odtud vyzařují svoje účinné síly dobra na Zemi a mohou být vědomě vnímány a zasílány dál pro obohacování života a posilování sil dobra.

Takovým prastarým stanovištěm světla je naše ohnisko Moudrosti a Proměny, kterou svoje vibrace již odedávna vysílá nad životy Země Moudrost jako síla Poznání, Rozumu a rozšiřujícího se vědomí pozemského člověka. Tuto Moudrost zatím do sebe přijali během věků jen nemnozí, ve srovnání s počtem životních proudů, které ještě budou muset být zachyceny.

Síla proměny se stala nutností vzhledem na zpětný proud lidské Karmy. Proto musela být vytvořena možnost, aby lidé sami mohli pročišťovat energie, jinak by uvázli ve zlu, které sami vytvořili. Tyto síly proměny jsou vyzařovány na různých místech Země a každý z vědoucích žáků vytváří sám pro sebe malé ohnisko, ze kterého jsou vysílány očišťující síly. To je chvály hodná činnost, přátelé. Budeme posilovat vaše síly a budeme vás uschopňovat přijímat a znovu probouzet zasuté vědění, které vám již jednou patřilo, abyste jako řiditelé silných kosmických sil mohli vykonat pro Zemi svůj podíl na vývojové práci.

Vaše jistota při rozlišování pravého a nepravého se musí zvětšovat a světlo vašeho vědomí musí proniknout vším nepravým. Předchází tomu ale dlouhá vývojová cesta, ze které již máte velkou část za sebou. Při tom vám můžeme být poněkud nápomocní. Namáhejte se ale také, abyste očišťováním svých těl vytvářeli více světla a stali se dobrými poradci pro nevědomé. Vaši pomocníci v ohnisku Fudžijama očekávají váš příchod.
 
v éterické říši nad Pekingem
Hierarcha: Mistryně Kuan Jin
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Milost, Slitování a Láska
Znělka: V jedné klášterní zahradě (Ketelby)
Chrám Milosti a Slitování, ohnisko Purpurově-fialového plamene, leží v éterické říši nad Pekingem. Vidíme zde velikou skvostnou stavbu, obklopenou dvanácti menšími chrámy, z nichž je každý zasvěcen jedné zvláštní ctnosti. Žák zde může vstřebat vlastnosti, které mu ještě schází a jsou potřebné pro jeho vývoj.
Zvláštním znamením tohoto světelného stanoviště je mimořádné ticho. Žák zde je povznesen jemnými čistými vibracemi, pronikajícími do jeho myšlení a cítění a naplňuje jeho vědomí touhou po prominutí všech nespravedlností, které mu byly způsobeny. Může zde být také osvobozen od pocitů záští a vzpoury proti druhým lidem a může potom prožívat z toho vyrůstající radost
.
Před dávnou dobou byla milovaná Kuan Jin důvěrně známá lidem na východu, protože pomáhala přetvářet ničivou karmu rodičů a dětí, pokud to bylo možné. Žáci by ji měli prosit o laskavou pomoc pro nově narozené děti a ty, které mají přijít na svět. Vyslyší všechna taková volání a udělá pro ně stejnou službu, kterou vykonávala v minulých dobách. Ona a její pomocníci se namáhají, aby stály po boku zvláště neprovdaným matkám a jejich dětem a pomáhali jim. Již častokrát mohli zabránit sebevraždám, nebo potratům.

Poněvadž pozornost lidí je "otevřenou branou", proto myšlenky a prosby žáků o léčení, milost a vyrovnanost pro Lidstvo se budou uskutečňovat, když se budou spojovat s chrámem Milosti a když budou zůstávat v dobro působícím záření milované Kuan Jin. Velká ochránkyně plamene Milosti se také ujímá těch duší, které již prošli pozemskou smrtí a ve svém pozemském životě se dožili hlubokých zklamání a také těch duší, které litují svých chyb. Všem takovým duším se dostane pomoci, aby potom před karmickou radou měly nejlepší možné příležitosti a mohli dostat další školení.

Mistryně Kuan Jin říká:
Činy a opomenutí Lidstva, připsané minulým životům na této Zemi již málem vedlo ke zničení planety. Každý člověk si musí sám vyhledat a použít na sobě recept pro obnovení harmonie a pořádku.

Od dávných věků nejlepší osobnosti lidstva podávaly takové recepty a při tom neúnavně poukazovaly na to, jaké ctnosti vyznamenávají ušlechtilého člověka. V mnohých jejich učeních, která se nám dochovaly, bylo vše uloženo. Mnoho zainteresovaných lidí tato učení prostudovalo, ale označilo je nálepkou "nepoužitelné filosofie", protože jim připadalo nemožné, aby došlo k takovému zušlechtění charakteru.

Část lidí ale již dosáhla takového vývojového stupně, u něhož se dá očekávat, že již tyto nauky přijali za vlastní. mnozí z nich již poznali, že nelze vystačit s tím, aby vyplnili svůj pozemský život pouze usilováním o hmotné věci. Vyhledávají takovou cestu, která jim slibuje pokud možno rozvoj bez námahy. Tím začíná ponejvíce první svítání poznatku, že spokojenost nelze dosáhnout pomocí pozemských statků. Potom následuje hledání takového učitele, v jehož záření by se člověk cítil dobře a mohl by žít bez vynaložení vlastního úsilí. Ale až k poznání odpovědnosti za svůj vlastní život je ještě potřeba daleké cesty.

Moji přátelé, vy jste již velký kus této cesty urazili a vzali jste na sebe zodpovědnost nejen za svůj vlastní život, ale i za zlepšování poměrů na Zemi.

To je důležitý bod lidského vývoje až ke spolupracovníku světa světla, až k moudrému a milosrdnému utěšiteli, který veškerý život zahrnuje do své Lásky. Nezištná spolupráce s vysokými hodnostáři Světla je charakteristický znak zralé duše, která rozeznala, že nikdo nemůže žít a vynakládat úsilí jenom sám pro sebe. Vidí, že musí chápat evoluci jako celek, aby se stala opravdovým mistrem energií, vyživujících život.

V milosrdné Lásce pozorujeme zápas pozemského lidstva s jeho nedokonalostmi a nevědomostí, ze které pochází tolik tragických omylů. Pečujte spolu s námi o osvětu těch lidí, které můžete obsáhnout, dávejte dál to, co vám bylo s láskou dáno a tak spolu prosvětlíme temnotu na Zemi.
 
v Transsilvánii (Karpaty), Rumunsko
Hierarcha: Mistr Saint Germain
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Svoboda a Proměna
Znělka: Vídeňský valčík od J. Strausse


Pán tohoto začínajícího věku, velký Mistr Saint Germain otevřel bránu svého světelného ohniska svým žákům a hledajícím lidem. On, který již minulých stoletích působil mnoho dobra pro lidstvo, se cele postavil do služby úsilí osvobození pozemských národů. Vždy znovu ztělesňoval a vždy vedl takový život, kterým dokázal rozšiřovat Momentum Svobody.

Jeho domov v srdci Transsilvánie stojí ve vztahu k jeho službě Životu. V každém století se rodili lidé, pracující ve prospěch Svobody. Tito lidé měli duchovní povolání podporovat rozvoj na Zemi. Jsou svou duchovní příbuzností přitahováni ke chrámu Svobody. Zde dostávají pokyny a jsou podněcováni k uskutečňování vysokých ideálů. Velicí vůdci lidstva byli hosty tohoto chrámu a často nevědomky přijali do sebe vibrace zde panující. Podněty a idee, které přijali potom odnesli s sebou do svého světa.
Mistr a žáci se zde schází a každý se může ponořit do záření svobody a může se stát aktivním a vědomým spolupracovníkem tím, že si přináší ideál Svobody do svého okruhu působení.

Prozařování plamene Svobody, to je tmavě purpurová až fialová barva prozařuje éterickými sférami daleko do okolí tohoto světelného stanoviště a přijímá všechny ochotné žáky a čekatele, kteří chtějí toto záření posílat do světa. Kdo dokáže zkoncentrovat svoje vědomí a nasměrovat je na to, může na sebe vztáhnout tyto vibrace. Nechejte se naplnit Láskou a nadšením velkého Mistra Saint Germaina usilujte o to, abyste se stali takovými jako je on.

Valčíky Johana Strausse reprodukují něžné tóny a krásy této části Evropy, který On tak velice miluje. Vy se můžete nechat uchopit mystickým citem, který byl této krajině předán tímto ohniskem a zářením velikého Mistra.

Světelná stezka je mnohotvárná a není monotónní. Jakmile se na ni odvážně vstoupí, budou žáci moci přijímat impulzy, kterými potom mohou dále přenášet světlo.

Mistr Saint Germain říká:
Vyhasínání špatných vzpomínek a zneutralizování na ně vázané energie často způsobuje rychlé uzdravování všech možných tělesných i duševních chorob. Tento princip je již dlouho znám lékařské vědě.
Vy, žáci byste si měli ujasnit, co to pro vás může znamenat. Měli byste si také ujasnit, co pro vás znamená, když můžete špatné vzpomínky ve svém vědomí rozpustit pomocí fialového plamene. Když máte nějakou tělesnou nejednotnost, kterou jste se ještě nenaučili zvládat, mohl bych vám dát tento návrh: Pokuste se představit si, jaké vlastnosti těla lze vyčíst z vašeho éterického těla. Je to něco, co odpovídá v jemném pojetí vašemu fyzickému tělu, co se třpytí v jemně fialovém světle a při tom působí dojmem mlhoviny. 

Při tom má různé skvrny, poruchy omezení a poranění. Je potřeba tato omezení a poranění odstranit. Znamená to, že si musíte cílevědomě a jasně umět představit, jak fialové záření, které uvádíte do činnosti, vše stravuje a očišťuje vaše éterické tělo, až zůstává čisté a jasně třpytivé, čisté a bez poskvrny. Tímto způsobem uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na vaše fyzické tělo a zažijete, jak se vás zmocní osvobozující pocit, když jste cílevědomě dokázali odstranit všechny poskvrny a jizvy.

Milovaní přátelé, věnujme se tomu, abychom během doby aktivity fialového světla společně pracovali na tomto úkole. Nabízím vám svoji pomoc jako příspěvek k podpoře žáků, věnujících se našemu osvobozovacímu dílu pro Zemi.
Vaše tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z dávné minulosti, které takto chceme zneutralizovat.

Používejte této mojí pomoci, procvičujte svoji sílu představivosti a snad sami poznáte nerovnosti ve vašem éterickém těle. Potom se soustředěně dejte do práce. Vysílejte proměňující záření dovnitř a pozorujte, jak vaše životní tělo bude opět čisté a zářící. Takto budou odstraněny i stavy, které se projevují jako tělesná nemoc. Pokuste se o to, milovaní přátelé. Máte k tomu dobrou příležitost.
 
Kuba (v éterické říši)
Hierarcha: Archanděl Zadkiel
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Proměna a Vzývání

Znělka: "Na krásném modrém Dunaji" od J. Strausse
Archanděl Zadkiel na nás volá: "Božská milost vytvořila zákon proměny a je to ona, která pozemským dětem rozmnožuje síly proměny dává jim je poznat. Přijímejte tuto Milost..."
Bylo to kdysi, když ostrov Kuba byl částí kontinentu Atlantidy, kdy byl chrám proměny fyzickým ohniskem, ke kterému přicházeli lidé jako poutníci, aby zde přijímali očištění a léčení. Během epochy kultury Atlantidy byl oheň proměny a očišťování viditelně vyzařován pro lidi.

Také my můžeme spatřit tento mohutný oheň, když ve svém vyšším vědomí v noci putujeme k tomuto posvátnému místu s velkým přáním v srdci dokázat se osvobodit ode všech nahromaděných zátěží. Žák na této cestě tam dokáže zažít jak je veden kouzelnými krajinami a při tom je obklopen nejprve světle fialovými paprsky, které se potom zbarvují tmavěji když kráčí dál. žák má potom v srdci radostný pocit očekávání až se přiblíží k cíli.

Nyní vidí posvátná světelná stanoviště Očisty a Proměny jako jednu obrovskou kulatou stavbu z ametystu. Kolem něj stojí sedm menších kulatých staveb, které jsou také z ametystu. (Protože je fialový paprsek sedmý, je také těchto staveb sedm.) Z velikého dómu a z každého menšího chrámu se zvedá vzhůru šlehající fialový plamen a na zlaté kupoli střední hlavní stavby je znázorněna postava svaté Ametysty.

V začínajícím věku bývají lidé vždy více přitahováni fialovým ohněm a ten se stále více bude rozšiřovat a bude se stávat citelnějším. Jeho vnímání se proto musí pomalu prosazovat i u těch, kteří dosud nic o této Božské Milosti neví. Velký archanděl Zadkiel spolu se svým Božským doplňkem, svatou Ametystou, vyškolil kněžstvo ohniska v používání fialového ohně. Jedním z těchto kněží byl Mistr Saint Germain, který později ve svém vtělení jako Krištof Kolumbus našel cestu přes moře, protože byl svou láskou přitahován k fialovému ohni.

Když kontinent Atlantis klesl do mořských hlubin, bylo světelné stanoviště společně s jinými ohnisky posvátného ohně éterizováno a velký duchovní vůdce nyní střeží v jiné podobě existence spolu se svými lidmi tuto tak důležitou sílu očišťování a proměny pro lidi a celou Zemi.
Barva záření - královského purpuru - byla ve všech dobách barvou "královského hávu". Poukazuje na to, že v něm jsou přítomné královské síly. Tyto síly fialového plamene pomáhají lidem proměnit svůj svět a dovést jej do Božského pořádku pokud toto záření intenzivně využívají. Takto se každý žák stává ohniskem, pokud se celou svojí silou připravuje na využití proměňujícího očišťujícího Fialového Plamene. Nuže - použijte jej i vy...

Archanděl Zadkiel říká:
Každý požehnaný žák je planoucím sloupem, je ohniskem Fialového ohně, když se stane schopným používat proměňující a očišťující síly. Takové ohnisko rádi posilujeme a umožňujeme do něj proudit našim energiím k požehnání života a nebo jakékoliv jiné zvláštní činnosti, kterou takto chcete vykonávat. Pozvedli jste do výše kalich svého vědomí. Je naplněn proudy Svatého Ohně a proudy proměňující a očišťující síly. vy jste proměňující Fialový Plamen, částí Božského Svatého Ohně. Pociťujete v sobě oživující sílu, jak se tlačí a široce rozlévá ven. Na dechu žáků a vědoucích na celém světě je tato síla vysílána kolem Země a vykonává své očistné dílo a je podporována mnohými neviditelnými pomocníky.

Žáci světla, je to požehnaná služba, které jste se také vy zapřisáhli. Vy jste nadějí Hierarchie světla.
Kéž by se ještě přidalo mnoho takových ohnisek, aby se síla zvětšovala bez hranic a aby Země opět dokázala povstat v kráse a svobodě. Bohatství a poklady této Země budou opět volně k dispozici Božím dětem a žádné lidské dílo tuto krásu nebude omezovat. Věk svobody už začal a porodní bolesti této doby ještě přinesou lidstvu mnoho utrpení. Lidstvo tak ale bude očišťováno. Musí podstoupit tento očistný proces dříve, než se dočká krásnějšího věku.

Váš příspěvek k této nové epoše posílí proud dobra a očišťování bude probíhat stále rychleji. Touto cestou děkujeme každému jednotlivci. Buďte vždy připraveni posilovat síly dobra udržovat se otevření mohutným zářením z velkých světelných výšin, pro které bychom vás rádi použili jako ohniska. Je lhostejné, co na Zemi ještě musíte vykonat. Jste průtokem pro proudy světla.

Objímáme vás v lásce a vděčnosti a pozdvihujeme vždy znovu vaše vědomí aby síly světla přes vás účinně působily.


Archanděl Zadkiel říká:
Každý požehnaný žák je planoucím sloupem, je ohniskem Fialového ohně, když se stane schopným používat proměňující a očišťující síly. Takové ohnisko rádi posilujeme a umožňujeme do něj proudit našim energiím k požehnání života a nebo jakékoliv jiné zvláštní činnosti, kterou takto chcete vykonávat. Pozvedli jste do výše kalich svého vědomí. Je naplněn proudy Svatého Ohně a proudy proměňující a očišťující síly. vy jste proměňující Fialový Plamen, částí Božského Svatého Ohně. Pociťujete v sobě oživující sílu, jak se tlačí a široce rozlévá ven. Na dechu žáků a vědoucích na celém světě je tato síla vysílána kolem Země a vykonává své očistné dílo a je podporována mnohými neviditelnými pomocníky.

Žáci světla, je to požehnaná služba, které jste se také vy zapřisáhli. Vy jste nadějí Hierarchie světla.
Kéž by se ještě přidalo mnoho takových ohnisek, aby se síla zvětšovala bez hranic a aby Země opět dokázala povstat v kráse a svobodě. Bohatství a poklady této Země budou opět volně k dispozici Božím dětem a žádné lidské dílo tuto krásu nebude omezovat. Věk svobody už začal a porodní bolesti této doby ještě přinesou lidstvu mnoho utrpení. Lidstvo tak ale bude očišťováno. Musí podstoupit tento očistný proces dříve, než se dočká krásnějšího věku.

Váš příspěvek k této nové epoše posílí proud dobra a očišťování bude probíhat stále rychleji. Touto cestou děkujeme každému jednotlivci. Buďte vždy připraveni posilovat síly dobra udržovat se otevření mohutným zářením z velkých světelných výšin, pro které bychom vás rádi použili jako ohniska. Je lhostejné, co na Zemi ještě musíte vykonat. Jste průtokem pro proudy světla.
Objímáme vás v lásce a vděčnosti a pozdvihujeme vždy znovu vaše vědomí aby síly světla přes vás účinně působily.Žádné komentáře:

Okomentovat