Archandělé

 

 Archandělé 

Archandělé jsou ,,anděly mostů". Napínají oblouk mezi božským a pozemsky materiálním, mezi stvořitelem a stvořením. Jako každý most spojují oběma směry, směrem od jednoty a směrem k jednotě. Vyskytují se sice mimo dualitu, ale působí zde a proto je můžeme vnímat.

Jejich působení na nás můžeme připodobnit  k slunci. Slunce samo na zemi není, ale my cítíme jeho záření, jeho teplo. Archandělé představují různé aspekty Božství. (např.: Archanděl Rafael nám zprostředkovává uzdravující Boží lásku.) Pomáhají nám pochopit a prožít Boha, realizovat Boží podněty a podílet se na procesu tvoření. A především jsou našimi pomocníky na cestě ke světlu.

Archanděl Anael
Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.
Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit vše stravujícím ohněm odpad minulosti.
Achanděl Anael - andělské léčení Libuše Švecová

Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. 
Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.

Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy.

Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.

Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.
V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.
Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. 
Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.
Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.Archanděl Bariel

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového
Archanděl Bariel - andělské léčení Libuše Švecová
dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.


Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá.Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života.

Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. 
Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků. Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života.

 Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem. Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu.
Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením.

Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. 

Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.
Archanděl Bariel spojuje našeho Ducha s plamenem Světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že se působením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně.Archanděl  Camael
Archanděl Camael- andělské léčení Libuše Švecová
Energie archanděla Camaela nás provádí temnou stránkou duše. Tam potkáváme svoje stíny, strachy, naše vlastní zlo, které čeká na vysvobození, přistupujeme až k traumatům a destruktivním jednáním z dřívějších životů, jež nás připoutávají ke kolu znovuzrození. 

Plni hrůzy se odmítáme dotýkat minulosti, vstoupit na stinné jeviště života, kde je také realizována vůle Boží.

Temnou moc duše musíme většinou přečkat zcela sami, tak jako Ježíš, když v zahradě getsemanské šel vstříc svému utrpení, zcela bez podpory svých tovaryšů, sám a bez ochrany vydán všanc hrůznému světu. 
Tato událost by nám měla připomenout také naše vlastní traumata, jež jsme většinou prožili v minulých životech. 
Kontakt s touto temnou stranou stvoření je aspektem energie archanděla Camaela, energie, která nás však současně posiluje k jejímu překonání, obrací nás ke Světlu a pravdě, vede nás k hlubokým poznatkům, skrze které přesáhneme pozemskou úroveň.

Právě prožitím našich traumatických zkušeností jsme duševně a duchovně vyzráli. Mohli jsme v tom najít náš životní úkol a hnáni hlubokým přáním uniknout temnotě, jsme vyvinuli nadlidské schopnosti, které nám nyní pomáhají smířit Světlo a temnotu. 
Vždy, když se zdá, jako bychom stáli my a svět na pokraji propasti, objeví se zvláštní duše, plné Světla, duše zrozené z prosazující se nadměrné převahy temnoty. Protože ve vesmíru musí být vše v rovnováze, nemůže být temnota mocnější než Světlo. Okamžitě jsou vysílány do světa impulsy, které se postarají o vyrovnání.
Archanděl Camael poroučí tak zvaným andělským legiím ničení. Válka, katastrofy, rány osudu, nemoc, chaos a ničení jsou elementy, které opět obnovují rovnováhu, když jsme se z ní sami v sobě a v kolektivu vychýlili. Tak je možno také vysvětlit, že každá vyspělá pozemská kultura se od určitého bodu zase začala chýlit ke svému úpadku.

Karma, zákon vyrovnání, existuje z nutnosti nebeské a pozemské rovnováhy. Temno se pouze částečně posouvá před zdroj Světla jako při zatmění slunce. Tak může být duchovní a pozemská moc zneužívána pouze časově omezeně, protože temné energie jsou přitahovány do temnoty a světlé energie vystupují do Světla. Zákon vyrovnání je vždy účinný.

Považujme tedy naše zdejší bytí a to, co se nám děje, za akt spravedlnosti, tak aby bylo z naší svobodné vůle zajištěno vyrovnání mezi silami, a neváhejme již uvolnit okovy, jež nás váží k bezmocnosti překonáním nižších pudů. Archanděl Camael je ten, který před námi drží zrcadlo, v němž vidíme svého vlastního démona; ten aspekt v nás, který je také pachatelem a v jehož protikladném doplňku se stáváme obětí. 
Pozorujeme karmické zápletky a staré rány, naše vlastní dychtěni po moci a dále vidíme ty části, které nám chybí k tomu, abychom se dostali do stavu rovnováhy.    
Archanděl Chamuel

Archanděl Chamuel- andělské léčení Libuše Švecová
Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět. 

Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás. 
Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost. 

Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními. 
Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky. 

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině. 

Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření. 
Ve významu jeho jména „Bůh je mým cílem“ je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska. A tato čistá láska zahrnuje každou „jinakost“, která stejně existuje pouze z lidského hlediska.Archanděl Gabriel 

Žádné komentáře:

Okomentovat